Inhoudstafel van Brug 121 ( september 2023)


De tegenmachten verliezen altijd

Impulsen uit het oude Atlantis

Gelukkig zijn

De Staat is onze vijand

Kindermoorden

Patryk Vega over de handel in kinderen

The Sound of Freedom

Meditatie*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beste Lezer,
.

Hoewel deze aflevering van De Brug begint met een uittreksel uit het werk van Rudolf Steiner dat enigszins troostend is, toch eindigt het met een deprimerend artikel.
Al wat we tegenwoordig in de wereld zien gebeuren kunnen we gemakkelijk relativeren vanuit een hoger geestelijk standpunt maar tegelijkertijd leven we op aarde met een lichaam en ziel en worstelen we met ons persoonlijk karma, het tijdskarma en het volkskarma. Daardoor staan we niet boven maar midden in al de grote bewegingen van de menselijke evolutie.
En dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat we in een zieke tijdsperiode leven.
We kunnen ons afvragen : al de mensen die zich willen en kunnen aanpassen aan deze zieke maatschappij, zijn die niet even ziek ?
En al de mensen die hun weg niet vinden in deze wereld, zouden zij in feite niet de gezonde, normale mensen zijn ? Dat is wat naar het schijnt Krishnamoerti ooit eens heeft opgemerkt.
.

François De Wit


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

De tegenmachten verliezen altijd !Antroposofen wisten dat vanaf het jaar 1998 ( 3x 666) de tegenmachten hun werking gingen intensiveren. We zijn nu een kwart eeuw verder en de toestand in de wereld ziet er tamelijk apocalyptisch uit. Een mens zou er moedeloos of wanhopig van worden, en daarom is het goed om eens iets op te vissen dat ons moed en vertrouwen kan geven. We nemen daarvoor het tweede deel uit de zevendelige cyclus “Kosmische en menselijke geschiedenis”, meer bepaald de tweede en vijfde voordracht uit GA 171.[ ... ]
“De Griekse cultuur zoals die zich heeft ontwikkeld was een grote teleurstelling voor de Luciferische machten. Die hadden iets volledig anders verwacht van die Griekse cultuur. De Luciferische machten hebben tijdens Atlantis bepaalde activiteiten, krachten ontplooid en de vruchten van hun inspanningen hadden ze verwacht te kunnen oogsten in de 4de na-Atlantische periode ....

Wat hebben ze dan eigenlijk verwacht ? Als men zoiets bespreekt, dan moet men in het innerlijk van de Luciferische ziel dringen. Men leert dat Luciferisch leven kennen als een voortdurende inspanning gedurende bepaalde periodes, in de verwachting dat deze inspanningen gaan resultaat opleveren, en dan komt altijd weer een ontgoocheling. Een mens met zijn menselijke logica zou kunnen zeggen : waarom geven deze Luciferische machten het dan niet op, dit voortdurend streven ? Want ze weten ondertussen toch dat ze altijd weer ontgoocheld worden. –
Maar deze gevolgtrekking, dat zou gewoon menselijke wijsheid zijn, geen Luciferische wijsheid. In ieder geval hebben de Luciferische machten dat tot nu toe niet gedaan, integendeel, ze spannen zich telkens nog meer in nadat ze teleurstellingen hebben ervaren.

Wat hebben de Luciferische machten verwacht van het 4de na-Atlantische tijdvak ? Zij hebben verwacht dat ze in dit tijdvak alle zielekrachten van het Griekse volk zouden kunnen bemachtigen, die zielekrachten die de oude imaginaties van de Chaldeeuws-Egyptische tijd omgevormd hadden tot het Griekse kunstzinnig-fantasieleven. De Luciferische machten streefden ernaar om zo sterk op de mensen van de Griekse cultuur in te werken dat verfijnde, tot fantasie gedistilleerde imaginaties het hele wezen van de Griekse mens zo machtig zouden vervuld hebben dat de Griek als het ware volledig zou opgegaan zijn in een zielewereld, in een zodanig denken, voelen en willen dat helemaal zou bestaan hebben uit fijne, tot fantasie belevende verfijnde imaginaties.
Indien de Griek niets anders in zijn ziel zou ontwikkeld hebben dan deze verfijnde fantasie-imaginaties, dan zouden de Luciferische machten de mens, deze Griekse mens, en daarna meetrekkend een groot deel van de mensheid, uit de aardse evolutie hebben kunnen lostrekken en invoegen in een Luciferische wereld.
Dat was het plan van de Luciferische machten. De Luciferische machten hoopten sinds de Atlantische tijd datgene te bereiken in de 4de na-Atlantische periode wat hun niet gelukt was in Atlantis : de mens een plaats te geven in een kosmos op het niveau dat hij toen had bereikt. Niets geringers wilden de Luciferische machten dan voor zich een wereld te scheppen, een aparte, afgezonderde wereld waarin zonder de zwaarte van de Aarde, met volledig bovenzinnelijke lichtheid, de mensenwezens zouden wonen doordat ze volledig zouden opgaan in deze aparte Luciferische wereld in een fantasieleven.
Dus een planeet te creëren met dergelijke wezens die uit de mensheid tot de hoogste ontwikkeling van het fantasieleven zijn gekomen, daarop hoopten de Luciferische wezenheden. En de Luciferische wezenheden deden hun uiterste best om de Grieken zo ver te brengen dat ze als zielen van de aarde weggeleid zouden worden. De zielen zouden dan stilaan de aarde verlaten hebben, de lichamen die nog ontstaan zouden zijn, zouden teloor zijn gegaan, Ik-loze individuen zouden ontstaan zijn. De Aarde zou in een neerwaartse ontwikkeling zijn geraakt en een bijzonder Luciferisch rijk zou gegrondvest zijn.

Dat is niet gebeurd. En waarom is het niet gebeurd ?
Plato sprak van de zich vergoddelijkende waanzin der Griekse dichters. Welnu in deze Griekse goddelijke dichtersfantasie stroomde de geniale grootsheid van de Griekse filosofie. De filosofen, Heraclitus, Thales, Anaximander, Anaximenes, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, zij hebben de Griekse cultuur gered van een volledige vergeestelijking in het fantasieleven. Zij hebben de Griekse cultuur op aarde vastgehouden. Zij zijn de macht die de sterkste krachten hebben voortgebracht om het Griekse cultuurleven binnen de aarde-evolutie te houden. [ .... ] En net zoals de Luciferische wezenheden ontgoocheld werden door de Griekse cultuur, zo werden ook de Ahrimanische wezenheden teleurgesteld door de Romeinse cultuur zoals die zich heeft ontwikkeld. Want zoals de Luciferische wezenheden van hun kant met de Griekse cultuur wilden wat ik hierboven beschreef : de mensenzielen wegleiden van de aardeplaneet – zo wilden ook de Ahrimanische wezenheden hun steentje bijdragen tot dat wegleiden. Daartoe moest de Romeinse cultuur een heel bepaalde vorm aannemen. Tijdens de Romeinse cultuur hebben de Ahrimanische machten hun sterkste krachten ingezet, net zoals in Griekenland de Luciferische. De Ahrimanische krachten rekenden erop dat door het Romeinse wezen op de aarde een bepaalde verstarring zou ontstaan, door een blind gehoorzamen en een blinde onderwerping onder het Romeinse juk. Wat de Ahrimanische machten met de Romeinse cultuur wilden, dat was dat zich over de hele toen bekende wereld een Romeins rijk zou uitstrekken, dat alle menselijke activiteit zou omvatten, dat vanuit Rome zou bestuurd worden met het strengste centralisme en de ergste machtsontplooiing : vanuit Europa uitgaand een grote, wijd verbreide staatsmachine die tegelijkertijd al het religieuze en kunstzinnig leven zou opgezogen hebben en aan zich onderworpen gemaakt. Een grote staatsmachine, een staatsmechanisme waarin de Ahrimanische machten van plan waren om iedere individualiteit te laten wegsterven zodat iedere mens, ieder volk slechts een radertje zou zijn geweest in dat grote staatsmechanisme.

We lopen nu even vooruit op Steiners uiteenzetting : meer dan 100 jaar zijn verstreken sinds deze woorden uitgesproken werden en we ondervinden allen aan den lijve dat dit Ahrimaans streven tegenwoordig uitgaat van internationale organisaties zoals WEF, UN, WHO -fdw

Maar net zomin het Griekendom in te spinnen was in de Luciferische droom dankzij de heldere koppen van zijn filosofen, net zo min was het Romeinendom tot verstarring te brengen zoals het de Ahrimanische machten gewild hadden.
En het waren de Romeinse idealen waarover ik gisteren sprak die de Ahrimanische machten tegengewerkt hebben.
Maar al wat zich in de Romeinse cultuur ontwikkelde als juridische, politieke en militaire idealen, dat alleen zou niet opgekund hebben tegen Ahriman. Het waren in de eerste plaats de kwaliteiten die in onze beschrijving gisteren misschien zelfs een zekere antipathie hebben opgeroepen, maar het was juist de meedogenloosheid, het starre egoïsme, dat voortdurend aanporren van emotionaliteit in de retoriek, dat was nodig om tegen de vloedgolf van de Ahrimanische machten op te kunnen. En de Romeinse geschiedenis is niet – ik vraag u nadrukkelijk om dat in het achterhoofd te houden – is niet een openbaring van Ahrimanische machten ! Die staan erachter : de Romeinse geschiedenis is een strijd tegen de Ahrimanische machten. En als die geschiedenis verwarrend is, als ze zo zelfzuchtig is, als ze zo op het politiek-maken van de wereld is gericht, dan is dat omdat alleen op die manier weerstand kon geboden worden tegen het mechaniseren door Ahriman.

Maar dat alles zou niet veel uitgemaakt hebben, om de eenvoudige reden dat de Romeinse cultuur ook het christendom opgenomen heeft en daardoor zou het christendom in Rome een vorm aangenomen hebben waardoor Ahriman pas goed zijn doel zou hebben bereikt. Want door het geestelijk dimmen van het tot pausdom geworden Rome zou hij de mechanisering van de cultuur in de nieuwere tijden hebben bewerkstelligd.
En daarom moest tegenover Ahriman, die natuurlijk met veel uiterlijker middelen werkt dan Lucifer, een andere macht geplaatst worden, ook een uiterlijke. Ahriman heeft de krachten van het christendom voor zijn doel gebruikt, er moest een andere macht tegenovergesteld worden, en die kwam in de vorm van de opdringende volkeren tijdens de volksverhuizingen. Daardoor werd verhinderd dat die starre mechanisering van een alles beheersend Romeins rijk tot stand kwam.
Bestudeert u alles wat voorviel tijdens de volksverhuizingen, u zult zien dat alles wat uit deze volksverhuizing komt en het rijk binnendringt, er niet is om de Romeinse geschiedenis te vernietigen, maar om de krachten die achter de Romeinse geschiedenis werken en die door de Romeinse geschiedenis zelf werden bestreden, terug te dringen. En aldus werd dan Ahriman teleurgesteld, werd Lucifer teleurgesteld. Maar des te intensiever willen ze hun opdracht terug opnemen voor het 5de na-Atlantische tijdvak. [ ... ]

We zien ook hoe Ahriman en Lucifer samenwerken. Lucifer wil de mensenzielen uit de wereld halen en met hen een eigen planeet inrichten. Ahriman moest hem daarbij ondersteunen ongeveer op de manier dat Lucifer het sap uit de citroen zuigt en Ahriman daarnaast ook nog eens de citroen uitperst door datgene wat overblijft van de citroen te verharden. En dat probeerde hij in het Romeinse rijk. [ ... ]

Wil men begrijpen hoe in het 5de na-Atlantische tijdvak de aanvallen van de tegenmachten er gaan uitzien, dan moeten we eerst eens bekijken wat er normaal gezien in dat tijdperk moet verwezenlijkt worden.
De mens moet in zijn ontwikkeling terug een stap vooruit zetten. Hoe hij vooruitgegaan is in het 4de na-Atlantische tijdperk, dat toont ons de cultuurontwikkeling van de Grieken, en de politieke ontwikkeling bij de Romeinen.

In de eerste voordracht van deze cyclus legde Steiner uit wat er van de Griekse en Romeinse cultuur overgebleven is dat doorwerkte tot in onze tijd :
Griekenland :
Niets van de politieke gebeurtenissen (vanaf Troje, oorlogen tegen de Perzen, Peloponnesische oorlogen, overwonnen door de Romeinen)

Wel : het Griekse geestesleven ( Homeros, Aeschylos, Sofocles, Euripides, Pindaros, de filosofen)

Rome :
Niets van origineel geestesleven, dat was bij hen slechts imitatie van het Griekse.

Wel : al het politieke, het begrip “burger” (civis), centralisme, hiërarchie, organisatie, imperium.

Het is juist door de strijd tegen Lucifer en Ahriman dat tot stand gekomen is wat moest tot stand komen; want altijd worden de krachten van de tegenmachten zo aangewend dat ze uiteindelijk passen binnen het grote wereldplan zoals dat voorzien is door de goede machten; de krachten van tegenstand, die horen erbij.
Dus, welke vermogens moeten de mensen van het 5de na-Atlantische tijdvak vooral ontwikkelen ?
We weten dat het gaat om de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, maar deze ontwikkeling bestaat uit een hele waaier van krachten, zielekrachten, lichamelijke krachten.
Het eerste wat moet ontwikkeld worden als de mens zijn band met de Aarde wil blijven behouden, dat is een werkelijk precies waarnemen van de zintuiglijke wereld. Een dergelijk zuiver waarnemen, dat was er niet in vroegere tijden omdat toen nog altijd tegelijk met de waarneming in de menselijke ziel iets van het visionaire, het imaginatieve meekwam, zelfs nog bij de Grieken de fantasie. Maar dan werd het nodig dat de mens de uiterlijke natuurwerkelijkheid kon waarnemen zonder enige beïnvloeding door het daarachterliggende imaginatieve. We moeten niet denken dat daarmee het materialistische wereldbeeld bedoeld wordt. Want dat materialistische wereldbeeld is al een Ahrimanisch vertekend beeld van de werkelijkheid.

Dat de wereld zou bestaan uit atomen is een materialistisch wereldbeeld dat niet gebaseerd is op zuivere waarneming, het is een materialistische interpretatie van bepaalde fenomenen waardoor de zuivere waarneming gekleurd wordt –fdw

De andere opdracht voor de mensenziel is : naast de zuivere waarneming van de werkelijkheid de vrije imaginaties te ontwikkelen, enigszins een herhaling van de Chaldeeuws-Egyptische tijd. Maar toen waren het gebonden imaginaties en nu moeten de imaginaties zodanig zijn dat de mens zich daarin zo vrij kan bewegen zoals hij zich in zijn verstand vrij kan bewegen.”


Dan legt Steiner uit dat we bij Goethe al een begin van deze twee streefdoelen kunnen vaststellen. Hij verwijst naar het oerfenomeen en wat daarover zowel in Goethe’s natuurwetenschappelijk werk als in zijn eigen commentaren daarop te vinden is. Anderzijds zien we in de “Faust” al een aanzet tot vrij imaginatief leven, want dat werk is meer dan fantasie. Ook Jacob Böhme getuigt al van iets goddelijks-scheppend dat in hem werkt als imaginatie.
De tegenmachten van hun kant willen natuurlijk deze ontwikkelingen verhinderen.“Er is een samenspel van machten nodig om de juiste ontplooiing, de rustige en langzame ontplooiing van deze nieuwe vermogens te storen. Let wel : ik zeg niet alleen de rustige, maar : de rustige én langzame ontplooiing want dat gaat gebeuren tijdens de periode van 2160 jaar die begon rond het jaar 1413.” ( en dus loopt tot het jaar 3573 –fdw) .Steiner schetst dan een beeld van een aantal krachtwerkingen uit de tijd van Atlantis en uit de 4de na-Atlantische cultuurperiode (die enigszins een herhaling van Atlantis was ) die doorwerken tot in de 5de na-Atlantische cultuurperiode, de onze dus. We gaan daarvoor naar de vijfde voordracht uit dezelfde cyclus.[ .... ]
“U zult zich herinneren dat in de Atlantische tijd de impulsen die in de menselijke ziel werkten kwamen van wat men noemde de “Grote Geest”, die ongeveer met een klank benoemd werd die we nog horen in het Chinese “Tao”. Dit Tao was de naam van de Grote Geest ten tijde van Atlantis. En het wezenlijke in het streven van Lucifer en Ahriman bestaat erin om al het latere dat gekomen is en nog gaat komen in dienst van de Tao te stellen, natuurlijk niet de Grote Geest zoals die leefde in Atlantis, maar zijn opvolger, een kleinzoon als het ware. [ .... ]
Dat was mogelijk doordat de impulsen van het verzonken Atlantis verschoven werden naar de gebieden die na de zondvloed vrijkwamen. En zo migreerde een soort nakomeling van de Grote Geest naar het Oosten en richtte daar in de 10de, 11de, 12de eeuw bepaalde mysteriediensten in. Deze mysteriediensten kregen een bepaald karakter dat er in wezen in bestond dat men de oude Tao-cultuur vernieuwde, niet de Tao-cultuur zoals de gedegenereerde Chinezen van nu die hebben, die hebben hem intellectueel opgevat, maar zoals hij oorspronkelijk was. Men vernieuwde dus een manier van initiatie die erop uit was om het elementar-geestelijke dat juist onder de zintuiglijke wereld leeft en weeft te zien, de grote eenheidsgeest werkelijk waar te nemen. En bepaalde priesters van deze Aziatische, vernieuwde Atlantische mysteriën, die werden ingewijd in de oude Atlantische dienst, wat natuurlijk tot illusies leidde omdat het niet meer aangepast was aan de tijd.
Eén van deze priesters was zo ver gekomen in zijn initiatie daar in Azië dat hij werkelijk het hele wezen van de Atlantische impulsen kon doorzien; en hij was het die in dialoog ging met de opvolger, met de onrechtmatige opvolger van de Grote Tao-Geest. Hij was het die daar in Azië datgene wat hij van de Grote Geest als inspiratie had ontvangen, verder gaf aan een uiterlijke wereldlijke macht, aan de jonge man die dan bekend geworden is in de geschiedenis als Dzjengis-Khan.
Dzjengis-Khan was dus een leerling van zo’n priester die in de Aziatische mysteriën was ingewijd. En deze priester bracht Dzjengis-Khan het volgende bij : de tijd is nu gekomen dat het Godsoordeel over de wereld komt. Dit Godsoordeel uit te voeren is jou opgedragen en jij moet aan het hoofd treden van alle mensen die vanuit Azië het Godsoordeel over de hele aarde gaan voltrekken.
Een gelijkaardig streven was er al vroeger geweest met de invallen van de Hunnen enz. Maar nu werd vooral door de impuls van het Aziatisch priesterdom de Mongolenstorm ingeleid die dan over de Europese cultuur uitgoot wat de zielen ertoe bracht om werkelijk te geloven aan een Godsoordeel, dat Godsoordeel te aanvaarden en zo zouden ze geleidelijk afscheid hebben genomen van de aarde, geen neiging meer hebben gehad om terug op de aarde te komen, zodat de aardse cultuur zou ten einde gekomen zijn.
Dat was de innerlijke zin van de Mongoleninvallen die uit Azië kwamen en die zoals u weet niet door uiterlijke fysieke weerstand werden tegengehouden maar waar het merkwaardige feit zich voordeed dat in de 13de eeuw in de slag bij Liegnitz de Mongolen niet overwonnen werden maar ze overwinnaars waren maar dan toch op onverklaarbare wijze niet verder optrokken maar terugkeerden naar Azië. Zodat ook hier zuiver uiterlijk kan vastgesteld worden dat er een tegengewicht was dat zich dan natuurlijk openbaart als een geestelijk tegengewicht. Want, zoals gezegd, de Europeanen hebben de Mongolen niet overwonnen in Silezië, ze werden zelf overwonnen; maar de Mongolen, ondanks hun overwinning, hebben zich omgekeerd en zijn naar Azië teruggegaan.
Maar de impulsen, die zijn juist doordat ze uiterlijk niet tot stand kwamen toch in wezen blijven bestaan in Europa, als impulsen die nog moeten doorwerken in de 5de na-Atlantische cultuurperiode.” [ ... ]

“Er moest een tegengewicht gecreëerd worden ( tegen deze impulsen). En dat tegengewicht was oorspronkelijk een dat bij de normale ontwikkeling van de mensheid behoort. Dus tegenover dat wat onder invloed van de priester van Dzjengis Khan moest bereikt worden, een “lichter worden” van het menselijk geslacht om het van de aarde weg te leiden, moest een tegengewicht van zwaarte geschapen worden. En dat werd zo geschapen dat Amerika moest ontdekt worden om de mensen meer met de aarde te laten vergroeien, materiëler te worden, zodat ze genoeg zwaarte zouden hebben om de (te grote) spiritualisering tegen te gaan.
Maar van de andere kant werden tegelijk met dit geografische uitbreiden van de mensheid naar het westen, ook de ahrimanische krachten actief.” [ .... ]Rudolf Steiner wijst hier op de nawerking van het oude Romeinse Rijk in figuren als Ferdinand de Katholieke en Karel V in wiens rijk de zon niet onderging : dit streven naar uitbreiding. En hoe dan de goudkoorts dit oerkatholieke Spanje overweldigde. In feite een groot verzoekingsverhaal dat ingeweven is in het normale verloop van de geschiedenis. Daarom :

.“Ik vraag u om alstublieft niet te gaan vertellen dat ik gezegd heb dat de ontdekking van Amerika iets Ahrimanisch was want het is juist het tegendeel. In werkelijkheid liggen de zaken niet zo eenvoudig dat men kan zeggen : hier is Lucifer, daar is Ahriman en zo verdelen ze de wereld. Nee, zo eenvoudig werkt het niet.”

“Een ander deel van het mysteriewezen van het oude Atlantisch is niet naar het Oosten maar naar het Westen doorgedrongen, naar de streken die de Europeanen later ontdekt hebben in Amerika. Daar leefde zich het meer Ahrimanische aspect uit van de na-Atlantische onrechtmatige cultuur. Terwijl het in Azië meer het Luciferische aspect was. Er ging dus nu ook in Amerika een impuls gegrondvest worden die dan vanuit het Westen besmettend zou werken zoals de andere vanuit het Oosten, om de 5de na-Atlantische cultuurperiode een eerste Ahrimanische stoot te kunnen toedienen. Die Ahrimanische mysteriën maken een zeer afstotelijke indruk op de mens die in de tere hedendaagse cultuur is opgegroeid en die er niet van houdt om de waarheid te horen maar die liever de zaken opneemt die zijn ziel een goed gevoel geven. Deze na-Atlantische mysteriën kregen vooral vorm op Mexicaanse bodem. Daar werden mysteriën ingericht die zich ook verspreidden over een groot deel van Amerika dat nog niet ontdekt was door de Europeanen. Indien deze mysteriën hun impulsen, hun werkingen hadden kunnen doorzetten, dan zouden ze de zielen van de aarde verdreven hebben. Dus de Ahrimanische dienst, het uitpersen van de citroen, zou daarmee verricht zijn. Er zou op een grondige manier voor gezorgd zijn dat de aarde langzamerhand zou afgestorven zijn, dat op aarde alleen maar krachten van de dood zouden bestaan hebben terwijl alles wat als levende ziel bestond afscheid zou hebben genomen van de aarde en een andere planeet onder leiding van Lucifer en Ahriman zou geschapen worden.Om nu het Ahrimanische deel van het plan uit te voeren, daarvoor was het nodig dat de priesters van de Ahrimanische Atlantische mysteriën zich het vermogen eigen maakten om in de hoogste mate alle krachten van de dood te beheersen, alle krachten die nodig waren om van de aarde met de fysieke mensheid een groot louter mechanisch rijk te maken, een groot, dood rijk waarin geen plaats zou zijn voor mensen met een Ik.
Daartoe moesten deze mysteriën op een werkelijk duivelse manier ingericht worden. Want de krachten die nodig waren voor de doorgedreven plannen van Ahriman, die krachten kan men slechts verwerven door een zeer bijzondere initiatie. Om een bepaalde graad van occulte kennis te verwerven moest men tot bepaalde gevoelens komen, gevoelens die men slechts gewaar wordt als men moordenaar wordt. En zo werd niemand toegelaten tot een bepaalde graad van initiatie als hij niet eerst een moord had gepleegd.
Deze moord werd onder zeer speciale omstandigheden uitgevoerd. Daar was een bepaalde opstelling : een soort katafalk stond op een platform dat men via trappen bereikte. De persoon die ging vermoord worden werd daarop vastgebonden en wel zodanig dat het lichaam in een houding kwam die toeliet dat met één uithaal de maag kon uitgesneden worden. Deze operatie, dit uitsnijden van de maag moest volbracht worden met een heel bijzonder vaardige techniek. En wat men daarbij als gevoel t.o.v. het leven gewaar wordt, door in leven vlees te snijden, en met de speciale vaardigheid en de bijzonder omstandigheden, dat was waar het op aan kwam. Dan kon men een bepaalde graad bereiken in de kennis van het mechaniseren van de aarde. En iedere keer als men een hogere graad wilde bereiken moesten weer nieuwe moorden gepleegd worden.Deze dienst was gewijd aan de opvolger van de Grote Geest zoals die daar in Amerika leefde en die men benoemde met een klank die ongeveer als Taotl klonk. Het is een Ahrimanische verbastering van de nakomeling van Tao : Taotl. Dit wezen verscheen niet in een fysiek lichaam, alleen in een elementargedaante. Zijn vermogens die in wezen bestonden uit impulsen om de aardecultuur en het hele aardeleven te mechaniseren, die kon men zich toe-eigenen door de manier van initiatie die ik u zojuist beschreef.
Zoals gezegd verkreeg de ingewijde daardoor zeer bepaalde zwartmagische krachten en daarmee zou hij de cultuur van de aarde hebben kunnen mechaniseren, al wat aan Ik bestond verdrijven zodat er geen lichamen meer zouden geboren worden waarin een Ik had kunnen wonen.
Nu zou echter diegene die zulke kracht bezat zich daardoor vast verbonden hebben met de aarde want in de wereld zijn er overal wisselwerkingen, het een hangt samen met het andere. De ingewijde zou voor altijd zelf met de krachten van de aarde verbonden zijn geweest. [ .... ] Hij zou zelf zijn ziel verloren hebben. Dit loste hij op door die procedure van het uitsnijden van de maag : enerzijds verloor de ziel die aldus vermoord werd de lust om nog op aarde te komen maar anderzijds was het deze ziel tegelijkertijd gegeven om de ziel van de moordenaar mee te trekken in het rijk dat dan later buiten de Aarde had moeten gesticht worden. Dus, daardoor werd ook de ziel van de ingewijde moordenaar, van de moordende ingewijde weggetrokken naar het rijk van Lucifer en Ahriman dat moest gegrondvest worden.” [ .... ]Er werden talrijke tegensekten gesticht om deze duivelse dienst te bestrijden. Rudolf Steiner noemt er twee : die van Tetskatlipoka en die van Quetsalcoatl, twee wezenheden die geen fysiek lichaam hadden maar verschenen in een elementarlichaam. En dan was er nog een derde wezen dat wel in een fysiek lichaam verscheen.

De elementargeesten leven in de elementen lucht, water, aarde, warmte. De hogere hiërarchieën gebruiken hen om de fysieke natuurlijke processen te regelen. In GA 89 lezen we op blz. 133 :
“Elementargeesten zijn wezens bij wie de vorm machtiger is dan het leven en het bewustzijn, hun vorm moet dus door bewustzijn en leven beheersd worden ( ... ). Ze moeten zich in ander leven en ander bewustzijn vasthaken om het voor zichzelf te gebruiken. Vandaar dat ze retarderend zijn, ze houden leven en bewustzijn vast, het zijn remmende wezens in de evolutie.”“En dit wezen, dat werd benoemd met een woord dat ongeveer klonk als Vitzliputzli en dit wezen nu is een menselijk wezen, een wezen dat verschijnt in een menselijk lichaam. In Vitzliputzli woont de geestelijke individualiteit die in een mensenlichaam de strijd opnam tegen de mysteriën die ik geschetst heb. Van Vitzliputzli werd verteld bij de Mexicanen dat hij uit een maagd was geboren die uit de hemel was bevrucht doordat een vogel op haar neerdaalde.
Als men met occulte middelen, zo goed als men kan, probeert uit te vinden hoe deze Vitzliputzli daar op het westelijk halfrond heeft geleefd, dan blijkt merkwaardig genoeg dat hij in dezelfde tijd heeft geleefd toen zich op het oostelijk halfrond het mysterie van Golgotha afspeelde, tussen het jaar 1 en 33. Dat is het merkwaardige. En die Vitzliputzli slaagde erin om de belangrijkste ingewijde van de Mexicaanse mysteriën het proces te maken. Hij voerde een verbeten strijd tegen deze ingewijde. Dus Vitzliputzli, een bovenzinnelijk wezen in menselijke gestalte wendde zich met alle strijdmiddelen waarover hij daar beschikte tegen de ingewijde die het meeste moorden achter de rug had, die de machtigste was geworden en van wie men kan zeggen : indien zijn plan was uitgevoerd dan had dat de overwinning betekend van deze latere Ahrimanische na-Atlantische cultuur.
Vitzliputzli slaagde erin –zoals gezegd, men kan dat alleen met geestesweten-schappelijke methodes achterhalen – in het jaar 33 de sterkste zwarte magiër te laten kruisigen, zodat gelijktijdig met het mysterie van Golgotha deze kruisiging op het westelijk halfrond plaatsvond.
Daardoor werd voor de 4de na-Atlantische cultuurperiode de kracht van deze mysteriën gebroken.Maar ze leefden terug op ! En het is bekend dat na de ontdekking van Amerika nog vele Europeanen de dood gevonden hebben door de hand van Mexicaanse priester-ingewijden die hun volgens de regels van de kunst de maag uitsneden nadat ze eerst op de hierboven beschreven manier vastgebonden waren. Dat is historisch overgeleverd en het is een nawerking van wat ik beschreef
(dus van wat ten laatste 15 eeuwen eerder gestopt was –fdw).


De offerpriester houdt het hart vast (corazon), maar de godheid rechts heeft in zijn klauw iets wat meer op de maag lijkt.

Uit getuigenissen ten tijde van de verovering van Mexico blijkt dat het hart uit de borstkast gehaald werd en niet de maag. Maar we moeten bedenken dat het hart uitrukken toen in het openbaar gebeurde en de procedure van de maag uitsnijden, eeuwen daarvoor, gebeurde in het binnenste van de tempel. Wellicht was de kennis omtrent de intiemere occulte effecten van deze procedure verloren gegaan en was er in de plaats het bijgeloof gekomen dat dit hart-offeren de goden welgevallig was. – fdw

Er is dus van deze Ahrimanische impuls nog zoveel kracht overgebleven dat die ook nog in de 5de na-Atlantische cultuurperiode kan doorwerken. Een impuls dus om op de aarde niet alleen een mechanisch systeem in te richten, een mechanisering van het leven, maar ook om van de mensen zombies te maken, zodat er geen Ik zou kunnen overleven. Deze wereld moesten de Europeanen leren kennen. En de nieuwere tijd begon juist daarmee dat de Europeanen naar deze wereld toe werden getrokken. terwijl van de ene kant, van het oosten de stormen van Dzjengis Khan en zijn opvolgers als het ware een Godsgericht moesten voltrekken, moest in het westen voorbereid worden een atmosfeer van de wildste, Ahrimanische elementare krachten waarin de Europeanen dan zouden beland zijn. Het is werkelijk zo dat Lucifer en Ahriman in deze zaken samenwerken. De Europeanen moesten bvb. niet met onzelfzuchtige motieven daar aankomen maar met verlangende, begeertegevoelens, maar dan wel begeertegevoelens die gebaseerd waren op allerlei illusies. Achteraf kan dat dan materiëler worden maar oorspronkelijk waren het vooral de fantastische voorstellingen die de drijvende kracht waren. Materiëler is het dan geworden toen de Europeanen in Amerika dan echt de rijkdommen zagen die hun begeerte geweldig heeft aangepord. Maar vooreerst waren het meer ideële vormen. En daarin zien we terug het samenwerken van Luciferische en Ahrimanische krachten die elkaar de hand reiken.” [ .... ]Dan legt Rudolf Steiner uit hoe dat in zijn werk is gegaan : Marco Polo kwam aan het hof van Koeblai-Khan, de opvolger van Dzjengis-Khan. Na zijn terugkeer schreef hij een boek “Mirabilia Mundi” waarin al zijn belevenissen te lezen waren en waarin ook sprake was van een fabelachtig eiland op het westelijk halfrond. Dit boek heeft de fantasie van de Europeanen gewekt, geprikkeld en heeft zo ook Christopher Columbus aangezet om het Eldorado te vinden door westwaarts te zeilen.“Deze dingen werken op een echt buitengewone manier samen. Er is nu eenmaal plan in de wereld, ook waar de tegenmachten in het spel zijn, en met de gewone middelen waarmee men de geschiedenis bestudeert komt men niet terecht omdat men zo alleen aan de buitenkant blijft. Men moet met geesteswetenschappelijke methodes de juiste feiten naast elkaar zetten : door de ontdekking van Amerika in een bepaalde tijdsperiode, en het opwekken van een verlangen naar een fantasieland, een begeren dat geschikt was om de zielen van de aarde af te leiden. Door het samengaan van deze drie elementen was de juiste stemming gecreëerd, een stemming die vooral op de onderbewuste menselijke zielekrachten werkte.”We waren dus tot het punt gekomen dat de eerdere pogingen van Lucifer en Ahriman uiterlijk niet tot stand zijn gekomen, maar de impulsen leven onder de oppervlakte verder. Kunnen we die impulsen in de 21ste eeuw ergens ontwaren ? We denken van wel :

Ten eerste de oud-Romeinse impuls om uit breiden, om een imperium te vestigen, net zoals in het begin van de 5de na-Atlantische periode met het rijk van keizer Karel V.
We herkennen deze impuls in het Engelse Empire, die na de Tweede Wereldoorlog overging naar de Verenigde Staten en die nu de hele wereld wil omvatten, ook weer met een piramidale, centralistische structuur. We zagen hoe tijdens de covid-hysterie alle instructies uitgingen van wereldorganisaties als V.N., WHO en IMF en door quasi alle - in naam soevereine- staten opgevolgd werden.


Dit beeld staat aan de ingang van het V.N. hoofdkwartier, recht uit de Mexicaanse mythologie.
Jaguar en arend als bewakers van vrede en veiligheid ?


Het is voor ons, mensen die ver afstaan van de machtscentra, niet eenvoudig om in de wereldpolitiek de reguliere impulsen te onderscheiden van de retarderende, te meer omdat wat wij voorgeschoteld krijgen geen informatie is maar propaganda. We zien in ieder geval een streven naar een wereldregering. Hoewel nog niet officieel, is die in feite al geïnstalleerd. Het is toch merkwaardig hoe overal in het Westen op dezelfde manier alle mensen in een toestand van afhankelijkheid worden gebracht, afhankelijk van een overheid voor inkomen, voedsel, energie en informatie. Het wordt overal moeilijker voor mensen om zelfstandig te worden en vrij met elkaar transacties, vrij van staatsbemoeienis, aan te gaan.
In naam van volksgezondheid en klimaat mag je in je eigen huis en op je eigen grond niet meer doen wat je wil, ook al stoor je daar niemand anders mee.

2) Een heropleving van de zwartmagische praktijken.

De laatste jaren komt meer en meer in de openbaarheid hoe rituele moorden, vooral van kinderen, in de hoogste kringen uitgevoerd worden. Dat is niet zomaar een pervers tijdverdrijf, daar worden occulte krachten mee aangesproken. Rudolf Steiner sprak er al over in 1907 :


“Veronderstelt u eens dat een man het plan opvat om op grote schaal zwartmagische kunsten uit voeren. Dan zou hij eerst proberen om een groot aantal angsthazen te vinden. Want een fonds van angst is een goed middel dat men kan omvormen, veranderen kan zodat de betreffende angstige personen bepaalde andere krachten en macht verkrijgen, zonder kennis of inzicht, in veel grotere mate dan een mens dat anders zou kunnen. Wat zou zo’n toverkunstenaar moeten doen om dat te bereiken ?
Hij moet eerst en vooral een werkplaats inrichten waarin hij deze angsthazen er moet toe brengen om zichzelf helemaal te verharden door hun voortdurend in levend vlees te laten snijden en bloed te zien vloeien. Wat in de angstgevoelens, die de bange wezel in hoge mate heeft, als een bepaalde kracht naar buiten werkt, dat kan in iets tegengestelds veranderd worden, als men de mensen leert om zich te harden door snijden in levend vlees. ( ... ) Dat is om zo te zeggen het abc, het allereerste wat in de zwarte magie wordt gedaan. En als dat gedaan is, dan verandert wat vroeger als angst in de mensen was, in krachten waarmee hij inderdaad een bepaalde invloed op zijn omgeving kan uitoefenen. En wie zich kan bedienen van zulke helpers zou de ongelooflijkste afschuwelijkheden in de wereld kunnen verrichten. ( ... )

En wat na dit abc komt, als de zwartmagische leerling leert ‘lezen’, als ik dat zou vertellen, dan zouden waarschijnlijk meerdere onder u hier in zwijm vallen.
Laat ons dus liever ophouden bij deze eerste trap. Dit zijn absoluut geen dingen waar men licht kan over gaan, ook niet met woorden, ze zijn iets zeer ernstigs. En ze zijn – wat de mensen niet weten – spijtig, zeer spijtig genoeg maar al te verbreid in de wereld. De meeste mensen hebben ook niet de wil om erop in te gaan, hoe deze dingen in de wereld verbreid zijn.”

( In GA 101 “Mythen und Sagen – Okkulte Zeichen und Symbole”, voordracht in Berlijn op 21 oktober 1907, ’s namiddags.)


In dezelfde voordracht spreekt Steiner ook over Gilles de Rais, de Franse Blauwbaard uit de 15de eeuw, die volgens de procesakten zo’n 800 kinderen heeft vermoord met occulte bedoelingen.

We gaan later verder in op dit thema.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Gelukkig zijn !Het is dus door de combinatie van impulsen van de goede machten en deze van de tegenmachten dat de menselijke evolutie verloopt zoals het uiteindelijk voorzien is in het goddelijk wereldplan.
Dat de plannen van de tegenmachten altijd gedwarsboomd worden is natuurlijk goed nieuws maar anderzijds is het maar een magere troost voor de generaties die door het karma bestemd zijn om de initiatieven van de tegenmachten aan den lijve te ondervinden en hun incarnatie voortijdig en ellendig tot een einde zien komen door de Mongolen, bolsjewieken of als kanonnenvoer. Want de mens is tegenwoordig geprogrammeerd om vooral gelukkig te zijn, en het liefst zou hij alle kwaad uit de wereld willen bannen. En nu blijkt dat deze ingesteldheid in feite des duivels is !
Ja, Rudolf Steiner maakt het ons niet gemakkelijk : het streven naar het grootst mogelijk geluk voor het grootst mogelijk aantal mensen, dat is een Ahrimanische inspiratie ! Dat legt hij uit in dezelfde cyclus.“Men leert het menselijk zieleleven niet kennen door zo algemeen te stellen : er is het bewuste en het onderbewuste en in het onderbewuste werkt het driftleven enz. Men moet weten hoe dat driftleven tot stand is gekomen op aarde. Het concrete moet men kennen. Nu kan men aan verschillende zaken zien hoe onder het bewustzijn waarmee de ziel van de mens is uitgerust in het 5de na-Atlantische tijdvak veel nawerkt. Men kan zich dat zo voorstellen dat het Ahrimanische dat in gang is gezet zoals ik het geschetst heb in feite onder de drempel van het bewustzijn actief is zoals de lava, zoals de vulcanische krachten onder een vulcanische bodem, een solfatara : als men daar een papier aansteekt, dan begint rook uit de bodem te komen. dat bewijst dat onder de bodem waarop men staat schrikwekkende krachten aanwezig zijn die langs de spleten naar boven dringen. Zo is het ook met zielekrachten. [ .... ]


Opstijgende rook op de Campi Flegrei te Pozzuoli (Puteoli in de oudheid) bij Napels


Deze Ahrimanische krachten sturen de impulsen die uitgaan van de goede, reguliere krachten naar een bepaalde richting. Men kan dus niet zeggen : door de Ahrimanische krachten, maar : door het samenwerken van Ahrimanische krachten en de regulier voortschrijdende machten heeft het menselijk leven een bepaalde nuance gekregen. De focus wordt gericht op twee problemen. Men begon na te denken over twee problemen : het probleem van de driften en het probleem van de geboorte. Ik schets slechts enkele aspecten van iets wat buitengewoon vele aspecten omvat.
Het driftprobleem : de focus wordt op het driftleven gericht en daaruit ontwikkelt zich een bepaalde zielegesteldheid. We kunnen zeggen : het driftprobleem verandert in een geluksprobleem, en dat geluksprobleem krijgt een bepaalde nuance. Daarom ziet u in het 5de na-Atlantische tijdvak op verschillende plaatsen, vooral in de Westerse cultuur, de aandacht gericht op het geluksprobleem, op een streven naar geluk, naar het gelukkig maken in het leven. Daar zien we bvb. hoe uitgedokterd wordt wat men kan doen opdat de mensen op aarde een zo gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. Het vestigen van het geluk op aarde wordt een ideaal. Ik zeg niet : alleen onder Ahrimanische invloed, daar zit ook een regulier vooruitstrevende macht achter. Er moet natuurlijk nagedacht worden over het geluk. Maar een bepaalde nuance kreeg dat door Ahrimans werking als de zuiver duivelse stelling : “Het goede is het geluk van het grootst mogelijk aantal mensen op aarde.”
Dit is een louter duivelse stelling want ze definieert het goede als een functie van het geluk, en wel het geluk van het grootst mogelijk aantal wat tegelijk impliceert : de ellende van een minderheid. Het koppelen van het goede en het geluk, van geluk en deugd, dat is wat een Ahrimanisch karakter heeft. De Grieken in hun beste persoonlijkheden waren totaal ontoegankelijk voor het koppelen van de begrippen ‘goed’ en ‘geluk’. Maar juist door de Ahrimanische invloed moest in de 5de na-Atlantische cultuurperiode een gezindheid gekweekt worden die het goede verbindt met het geluk. Alles wat u kent als Saint-Simonisme, de verschillende pogingen om economische ordeningen te vinden, namelijk in het westen van Europa, moet u vanuit dit gezichtspunt bekijken, alleen dan kunt u het verstaan. Zelfs Rousseau is niet vrij van deze impuls. Deze dingen moet men nuchter bekijken.”


Claude Henri Saint-Simon (1760-1825), grondlegger van het moderne socialisme.


We moeten eerlijk zijn : ook de meeste antroposofen zien er geen graten in om akkoord te gaan met de stelling dat “het goede is : het grootst mogelijk geluk voor het grootst mogelijk aantal mensen.”
Het klinkt ook zo vanzelfsprekend voor de moderne mens. Maar die moderne mens gelooft ondertussen niet meer dat God geeft en God neemt, en karma vindt hij flauwe kul, dus wie gaat dan zorgen voor het geluk van het grootst mogelijk aantal mensen ?
De nieuwe God : Vadertje Staat of Vadertje Stalin ....
Het geloof is dus niet verdwenen, de ene God werd verruild voor de andere. De Staat zorgt nu voor het welzijn van de burgers, maar zoals Ayn Rand opmerkte :


Het verschil tussen een verzorgingsstaat en een totalitaire staat is een kwestie van tijdEn daar zien we dan het verband tussen geluk en Ahriman : de totalitaire staat die het individu niet als mens maar als een zoogdier behandelt.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

De Staat is de vijandHieronder een alinea uit een artikel van Gerald Brei dat verscheen in “Der Europäer” ( 9/10 van juli/augustus 1923 – jaargang 27 ).Met de Franse Revolutie ging de macht in theorie over van de absolutistische koning naar alle burgers. Maar het machtsapparaat van het Ancien Régime bleef niet alleen bestaan, het werd nog verder uitgebouwd en het kon achter de coulissen gestuurd worden door een kleine kaste van politici. Want de Staat had in de beleving van de mensen nog altijd zijn koninklijke schijn van grootsheid. Alle gevoelens van verering en toewijding die voorheen bestonden t.o.v. de Zonnekoning en zijn opvolgers stroomden onbewust naar de Staat als dusdanig. Vandaar de ingrijpende invloed, de quasi suggestieve autoriteit die de Staat op het voelen en denken van de mens uitoefent.
Slechts weinige kritische geesten hebben het doorzien.

Guido Gezelle zag het. In 1881 dichtte hij (op het einde van de fabel van de puit die zichzelf opblies) :
Zo doet de staat :
hij zal, hij wilt, hij gaat,
hij moet, al kan hij niet, God, Kerke en al vervangen ;
de scholen, dat is hij; het Recht, ’t is hij; ’t belangen,
van mens en dier, ’t is hij; ’t is hij die ’t al meteen,
dat rept en roeren kan, dat groot is en dat kleen,
zal wenden en doen gaan ! Dan, elk verwondert :
het springt een bliksem en … de god ligt afgedonderd !

Friedrich Nietzsche noemde in “Aldus sprak Zarathoestra” de Staat de nieuwe afgod :

“Staat ? Wat is dat ? Welaan ! Open nu eens jullie oren, want nu spreek ik mijn woord van de dood der volkeren. Staat : dat is de koudste van alle koude monsters. Koud liegt het ook; en de leugen kruipt uit zijn mond : “Ik, de Staat, ben het volk.” .... Maar de Staat liegt in alle tongen in het goede en het kwade; en wat hij ook zegt, hij liegt – en wat hij ook heeft, gestolen heeft hij het.”

In de materialistische tijd werd de Staat als het vermeende hoogste aardse wezen voor velen onbewust een ersatz voor de verering van de God die ze verloren zijn. De Staat werd de afgod. Karakteristiek voor deze afgod die boven alles staat is het begrip “raison d’état – staatsredenen”, een principe dat reeds in de Renaissance, vooral door Machiavelli werd verkondigd en dat het in stand houden en versterken van de staat tot hoogste politieke dogma verklaart. Ook als dat betekent dat morele en rechtsprincipes geschonden worden.

Het vroegere onderscheid tussen links en rechts is nu betekenisloos. Veel toepasselijker is de tegenstelling individualisme – collectivisme. De vrijheidsimpuls van iedere individuele mens kan alleen maar gerealiseerd worden als hij gevrijwaard wordt van de collectivistische streefdoelen van de Staat, of die nu rood, groen of bruin is.
Dat is slechts mogelijk als de mogelijkheden van de Staat om te handelen of te regelen drastisch ingeperkt worden. Want de Staat is in wezen een gelijkmaker en daarom is hij de vijand van iedere individuele vrijheid.
Het principe van subsidiariteit moet consequent doorgevoerd worden. En niet om uit te maken op welk niveau een bepaalde regeling moet beslist worden (staat, provincie of gemeente) maar wel of de Staat (of welk ander collectief dan ook ) überhaupt dit of dat mag regelen. We moeten altijd nee zeggen als het gaat om louter individuele aangelegenheden, dus in feite alle kwesties van het geesteleven en het economisch leven.
Zo is bvb. een directe of indirecte vaccinatieverplichting onder geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen omdat de Staat niet het hoogste rechtsgoed ‘leven’ mag afwegen tegen ander leven. Men kan niet een aantal sterfgevallen door vaccinatiebijwerkingen goedpraten met het argument dat er door niet-vaccineren een groter aantal sterfgevallen zou zijn. Dat is een zware zonde tegen de menselijke waardigheid omdat de individuele mens als middel tot een doel misbruikt wordt.

Artikel 1 van de Duitse grondwet garandeert de onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid. - fdw

Zo heeft in 2006 het Duitse Hooggerechtshof geoordeeld dat de Staat niet mag een meerderheid van zijn burgers beschermen door preventief een minderheid te doden.
Het ging hier om een wet die de luchtmacht zou toelaten om een vliegtuig neer te schieten wanneer het risico bestond dat het vliegtuig als wapen zou gebruikt kunnen worden, zoals dat op 11 september 2001 in de V.S. gebeurde (tenminste volgens de officiële versie van die aanslag).
Een afwegen van leven tegen leven volgens het kriterium hoeveel mensen mogelijks aan de ene kant en hoe vele aan de andere kant zouden omkomen, is ontoelaatbaar.
De Staat mag niet mensen vermoorden omdat het er minder zijn dan het aantal dat hij hoopt te redden door die moord.Maar de Staat heeft zelfs die reden – andere burgers beschermen – niet nodig om iemand te (laten) vermoorden. Voorbeelden genoeg, ook in België : .Woensdag 28 september 2022 trok er een golf van afschuw door België, toen bekend werd dat de 36-jarige goud- en zilverhandelaar, prepper en wapenhandelaar Yannick Verdyck bij een inval van de politie in zijn huis in Merksem, een district van Antwerpen, gedood werd door een politiekogel. Volgens het federaal parket werd de man ervan verdacht een “vorm van gewapend verzet tegen de overheid te willen ondernemen” en is hij tijdens een vuurgevecht met de Belgische federale politie omgekomen.

Verdyck, die actief was in de autonomiebeweging en zichzelf ‘soeverein’ had verklaard, wordt in de media afgeschilderd als “staatsgevaarlijk”, “complotdenker” en “extreemrechts”. Een woordvoerder van staatsomroep VRT zegt tegenover De Andere Krant: “Verdyck meende dat de economie wordt ontwricht door een politieke elite als het World Economic Forum. Dat zijn gevaarlijke denkbeelden”. Een woordvoerder van het Antwerpse parket stelt dat “Yannick V. deel uitmaakte van een groep complotdenkers”.

Familie en vrienden van Yannick reageren tegenover De Andere Krant onthutst op de manier waarop Verdyck wordt afgeschilderd. Zij kennen hem als een rustige jongeman, zonder strafblad of psychiatrische achtergrond, die over een groot empathisch vermogen beschikte. Ze benadrukken dat hij legaal in wapens handelde. Hij had een vergunning en een blanco strafregister.
Zij vragen zich af waarom er in het geval van Verdyck tot een rigoureuze inval is besloten en waarom een Franstalig Waals arrestatieteam is ingeschakeld. De Andere Krant reisde naar onze zuiderburen om op onderzoek uit te gaan.

Als we Kristof Aerts, de woordvoerder van het Antwerpse parket contacteren, krijgen we te horen dat we de officiële persverklaring van het Openbaar Ministerie dienen te volgen. “Het enige dat ik eraan kan toevoegen is dat Yannick V. deel uitmaakte van een groep complotdenkers”, vertelt Aerts desgevraagd aan De Andere Krant.
“Deze activisten zaten in de illegale wapenhandel en zij waren mogelijk een terreuraanslag aan het voorbereiden in België. Hoe ver de plannen stonden en wat het doelwit was, zijn wij nog aan het onderzoeken. Helaas kan ik op dit ogenblik geen verdere mededelingen doen aan uw krant.”

We leggen de politieverklaring voor aan een van de beste vrienden van Yannick Verdyck, de 63-jarige Erik Geenen, die ons graag te woord staat. “Ik ken Yannick al 14 jaar en Yannick is niet extreemrechts of gewelddadig. Yannick was ook geen illegale wapenhandelaar, hij wilde geen enkel risico nemen om zijn wapenvergunning kwijt te raken en deed alles volgens de regels.
Net als alle sportschutters en andere erkende wapenhandelaars in België had Yannick een blanco strafblad en een medisch attest waarin vermeld stond dat hij ‘psychisch en fysisch bekwaam was om met een vuurwapen om te gaan’. Wat betreft de politie-inval denk ik dat Yannick zich op het moment van de inval enorm bedreigd moet hebben gevoeld. Ik bedoel: het is niet niks als je voordeur midden in de nacht wordt opgeblazen, terwijl je een paar kilo goud en zilver in huis hebt. En dan ook nog iemand in het Frans hoort schreeuwen. Hij heeft waarschijnlijk gedacht dat iemand hem wilde overvallen.”

Familie en vrienden zitten met hun handen in het haar waarom er bij Yannick zoveel geweld is gebruikt. Politiewoordvoerder Aerts wil geen antwoord geven op de vraag waarom er voor een Franssprekend, Waals arrestatieteam is gekozen in plaats van voor de Vlaamse en dus Nederlandstalige, Antwerpse arrestatie-eenheid POSA.

Waarom wordt Verdyck na de politie-inval dan toch door de gevestigde Belgische media als een rechtsextremist geframed? Bij nader onderzoek naar de sociale profielen van Yannick Verdyck vinden wij nergens een directe of indirecte aanwijzing dat Yannick van plan was een terroristische of criminele daad te plegen. Op ­Verdycks Facebook- en Twitter-account valt eveneens geen verwijzing naar illegale activiteiten te bespeuren.

We bellen de VRT – de landelijke televisie in België. “Als je de socials van Yannick Verdyck bestudeert, zie je wel degelijk een radicaliserend beeld opdoemen”, zegt sociaal media-expert Tim Verheyden desgevraagd. “Bijvoorbeeld in de vorm van een groeiend anti-overheidssentiment. Bij de veiligheidsdiensten gingen alle alarmbellen af toen Verdyck recentelijk begon te melden dat “wij de wapens moeten gaan oppakken omdat de overheid ons niet meer kan beschermen”. Daaraan zie je ook dat complotdenken ertoe kan leiden dat iemand volledig radicaliseert.
Verdyck meende bijvoorbeeld ook dat de economie in Europa doelbewust wordt ontwricht door een politieke elite als het World Economic Form wat – voor alle duidelijkheid – niet waar is. Dat zijn gevaarlijke denkbeelden.”

... “wat – voor alle duidelijkheid – niet waar is” – Gelooft Tim Verheyden dat zelf ?
Terwijl de regeringen in West-Europa alles doen om de landbouw en de veeteelt te ontwrichten. En dan vindt hij ook dat een anti-overheidssentiment wijst op radicalisatie. Dit is dus het het soort journalistiek dat in de vroegere Sovjet-Unie gangbaar was. –fdw.

Geenen: “Het is ronduit schandalig hoe de VRT – maar ook de andere gevestigde Belgische en Nederlandse media – Yannick de afgelopen week zwart hebben gemaakt. Yannick was in wezen apolitiek. Hij was zo enorm teleurgesteld in de overheid dat hij zich er niet meer mee bezig wilde houden. Dat was ook de reden dat hij een vreedzame uitweg zocht uit het systeem. Hij had zichzelf soeverein verklaard en maakte ook veel andere mensen bewust van de mogelijkheden om zich soeverein te verklaren.
Ik heb hem verschillende keren gewaarschuwd daar voorzichtiger mee te zijn. Soevereine mensen worden door de overheden namelijk als staatsgevaarlijk beschouwd, zij zijn een doorn in het oog van de autoriteiten en de bancaire elite, die op fenomenale wijze misbruik maken van hun privileges. Daarnaast raadde Yannick ook iedereen aan om goud en zilver te kopen: ‘Elke gram die jij koopt en fysiek in bezit hebt, is een gram minder in de handen van het banking-kartel’, zei hij altijd. Daarom had hij ook de Antwerpse Zilver- en Goudcompagnie opgericht, een zaak in edelmetalen. Het feit dat hij maatschappijkritisch was, maakte hem nog niet gewelddadig.”

Op de andere socials spreken mensen vooral hun zorgen uit dat onze democratie en grondrechten onder druk staan. Ene Ben Verstraeten uit Brussel verwoordt het zo op zijn Facebook: “Als jij je tegenwoordig net als Yannick Verdyck kritisch uit over de overheid, word je direct gezien als een extreemrechtse complotdenker oftewel als ‘dissident’. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.”

Op 4 oktober maakte de Belgische advocaat John Maes uit Antwerpen bekend dat hij namens de familie van Verdyck een klacht heeft ingediend wegens doodslag. Maes verklaart tegenover De Andere Krant: “Ik heb er alle vertrouwen in dat er een onafhankelijk politieonderzoek zal worden ingesteld naar zijn gewelddadig overlijden. Het is heel erg belangrijk dat er duidelijkheid komt: wie heeft geschoten, wie schoot als eerste, hoeveel schoten zijn er afgevuurd, waarom is men in die omstandigheden binnengevallen? Dit soort zaken is momenteel heel erg vaag en onduidelijk, en deze moeten opgelost worden.”
“Momenteel is de situatie schrijnend”, vertelt Geenen. “De familie weet niet eens waar het stoffelijk overschot van Yannick is. Ik hoop dat het allemaal één groot misverstand is en dat een paar mensen enorm geblunderd hebben. Als dat niet het geval is, dan wordt iedereen die niet blindelings de overheid volgt, een potentieel volgend slachtoffer. Dat is erg zorgwekkend. Ik ben erg ziek van de dood van mijn goede vriend, ik kan mij moeilijk concentreren en het grootste deel van de dag voel ik mij als een zombie. We leven in een zeer donkere tijd.”

( Bron : Erick Overveen op https://deanderekrant.nl/nieuws/dood-en-extreemrechtse-framing-van-yannick-verdyck-wekt-verontwaardiging-2022-10-09 )
Om te beseffen hoe ver dit staatsdenken al algemeen is geworden moeten we maar eens terugdenken aan de covid-hysterie. Enkele cijfers uit Amerika, maar het zal in Europa niet veel beter geweest zijn. Een ontstellend aantal mensen denkt volledig totalitair.Bevraging van Democratische kiezers :
Beboet de ongevaccineerden : okee voor 55%
Huisarrest voor die groep : 59% vindt het goed
Antivaxers opsluiten : moet kunnen voor 48%
Electronisch volgen van ongevaccineerden moet kunnen volgens 47%
Kinderen weghalen bij ongevaccineerde ouders : doe maar zegt 29%
.De Franse schrijver Jean Giono, bij ons vooral bekend van “De man die bomen plantte” (zie De Brug 33), moest als soldaat vechten in de Eerste Wereldoorlog. Hij diende 4 jaar in de 6de compagnie (in Frankrijk is dat 140 man) van de 27ste divisie. De compagnie liet zich afslachten tot er slechts een handvol mannen overbleef, en dan werd de compagnie met nieuwe recruten aangevuld, en die werden op hun beurt terug afgeslacht. Honderd keer werd de compagnie aangevuld met telkens 100 man !
Van de eerste lichting bleef alleen Giono over en de kapitein. De Staat organiseerde de slachting, en waarvoor ?
Wat had de gewone Fransman na de oorlog méér dan ervoor ?
Jean Giono zweeg niet. Voor 3 euro kan je lezen hoe hij tot het inzicht kwam dat ons 100 jaar later moet dienen als richtsnoer.
Ik weiger te gehoorzamen
Ongehoorzaamheid, voor iemand die de geschiedenis kent, is de basisdeugd van de mens. Het is door ongehoorzaamheid dat er vooruitgang gekomen is, door ongehoorzaamheid en rebellie.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

KindermoordenGilles de Rais werd in 1440 tot de brandstapel veroordeeld. De akten van het proces bevinden zich nog altijd in Nantes. Gilles de Rais verklaarde in zijn bekentenis dat hij op het idee kwam om kinderen te folteren en te vermoorden toen hij in de bibliotheek van zijn overleden vader het boek van Suetonius over het leven van de Romeinse keizers vond.
In dit boek staan inderdaad gruwelijke details over de perversiteiten van een Tiberius en Caligula, maar waarom voelt iemand zich geroepen om dit te imiteren ? Heeft het met macht te maken ?Voormalig VN-directeur slaat alarm: Wereldwijde Elite zijn allemaal pedofielen


Op de hoogste niveaus van politiek, financiën en de entertainmentindustrie gebruikt een schimmige coterie van pedofielen hun macht om de ziekmakende misdaden die zij tegen kinderen begaan te verbergen, bericht Thepeoplesvoice.
Dat zegt Calin Georgescu, een voormalig voorzitter van de Club van Rome en een voormalig uitvoerend directeur bij de Verenigde Naties, die een van de best geplaatste en meest spraakmakende klokkenluiders in de geschiedenis van de mondiale elite is geworden.
Georgescu heeft 17 jaar lang in hoge functies bij de Verenigde Naties gewerkt en met de elite gesproken. Hij heeft verschillende functies bekleed binnen de organisatie, waaronder Senior Fellow, Speciaal Rapporteur en Uitvoerend Directeur.
Hij is een echte VN-insider en daarom kunnen zijn onthullingen niet huiveringwekkender zijn.

Elk jaar raken 8 miljoen kinderen in de wereld vermist en veel van hen komen terecht in de handen van pedofielen uit de elite die de wereld besturen, want zoals Calin Georgescu uitlegt, gebruikt de elite kinderen als een vorm van valuta.
De implicaties van Georgescu’s beschuldigingen zijn enorm. Ze dreigen onze illusies over machtige mensen, zoals presidenten, royalty’s, Hollywood en degenen die wij het bestuur van onze landen toevertrouwen, aan diggelen te slaan.
Deze mensen zouden, volgens de definities van onze juridische en morele systemen, misdadigers zijn die onvergeeflijke misdaden begaan.

De beschuldigingen van Georgescu hadden niet op een belangrijker moment kunnen komen. Het World Economic Forum roept nu op tot het decriminaliseren van seks met kinderen, met het argument dat wetten tegen de zogenaamde “leeftijdsgrensliefde”, beter bekend als pedofilie, “de mensenrechten schenden”.
Volgens Klaus Schwab, wiens World Economic Forum heeft verklaard dat pedofielen niet voor niets in steeds grotere aantallen door de natuur worden geschapen, is de pedofilie-epidemie die de wereld overspoelt een “geschenk van de natuur” aan de mensheid.
Volgens een onderzoeksdocument dat tijdens het WEF in Davos werd gepresenteerd, is het pedofielenfenomeen een poging van de natuur om de aarde te reinigen en de “mensheid te redden” van zichzelf. Tot minderjarige aangetrokken mensen hebben veel minder kans om grote aantallen nakomelingen te produceren, volgens academische gegevens, en de zogenaamde “minderjarigen” waarmee zij zogenaamde “relaties” hebben, hebben statistisch gezien minder kans om zelf hoofd te worden van grote gezinnen.
Dit spreekt het WEF aan en hun visie om de gezinseenheid te vernietigen en de aarde te ontvolken. En nu slaan ze hun slag.
Het World Economic Forum heeft samen met de VN regeringen over de hele wereld opgedragen om kinderverkrachting en pedofilie uit het strafrecht te halen.
In een nieuw rapport van de Verenigde Naties wordt opgeroepen om wereldwijd alle vormen van drugsgebruik en seksuele activiteit te decriminaliseren – inclusief pedofilie, bestialiteit en incest. Het rapport, geschreven door het Internationaal Comité van Juristen (ICJ), UNAIDS en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), werd uitgebracht op Internationale Vrouwendag, met als doel “de toepassing van internationale mensenrechtenwetgeving op het strafrecht” te begeleiden.
Het rapport, dat de “8 maart-principes” wordt genoemd, roept op tot het decriminaliseren van misdrijven die verband houden met drugs en seks, waaronder pedofilie en incest. Volgens de juristen van de Verenigde Naties en het WEF vormen wetten tegen pedofilie een aanval op de mensenrechten van… wacht even… kinderen. Dat klopt, volgens de globalistische elite is de toestemmingsleeftijd een discriminerend concept dat kinderen discrimineert die seks willen hebben met volwassenen.
Minderjarigen kunnen natuurlijk niet echt instemmen met seks met een volwassene – iets wat deze zogenaamde deskundigen zouden moeten weten.Spaanse Minister van Gelijke Kansen zegt dat kinderen recht hebben op sex met volwassenen. Alex Jones :
“You’re a sick monster !”

https://battleplan.news/watch?id=6333704373cfc91de859d014


Dit is gewoon weer een kwaadaardig beleid dat door de globalistische elite wordt opgelegd aan de nietsvermoedende burgers van westerse landen. Als u zich afvraagt hoe een volwassene het in zijn hoofd kan halen te beweren dat wetten tegen pedofilie de rechten van kinderen schenden, dan moet u bedenken dat voor de globalistische elite slecht gelijk staat aan goed. En we hebben nu de fase van hun masterplan bereikt waarin ze het ons in het gezicht wrijven.Complotten bestaan niet, alleen toevalligheden : 114 dossiers over sex met kinderen waar parlementsleden in betrokken waren zijn verdwenen.

https://www.express.co.uk/news/politics/487664/MPs-paedophiles-Theresa-May-David-Cameron-British-Parliament-lost-dossier


Academici hebben kindermisbruikers geherdefinieerd als minor attracted persons (tot minderjarigen aangetrokken personen) en de bedoeling is natuurlijk om de boodschap over te brengen dat het eigenlijk niet zo erg is. Het is gewoon een ander soort liefde. Maak kennis met Miranda Galbreath, een gediplomeerd counselor en seksuoloog die opkomt voor “MAP’s” (minor attracted persons). Zij zegt dat zij “verguisd” en “gemarginaliseerd” worden en niet als pedofielen mogen worden aangeduid.
Kinderen beschermen tegen volwassenen die hen seksueel willen uitbuiten is een fundamenteel menselijk instinct, en het is een nobel instinct, en toch doet de mainstream media haar best om dat instinct te herdefiniëren als een misdaad.

En pedofilie is niet het enige taboe dat ze willen doorbreken. Incest staat ook op de agenda van het WEF en ze zijn vastbesloten om het te legaliseren in alle door het WEF geïnfiltreerde landen, te beginnen met Duitsland. Volgens het WEF schenden anti-incestwetten de mensenrechten van broers en zussen die relaties willen aangaan en een gezin willen stichten, en een door de regering gesteunde groep in Duitsland papegaait nu de lijn van het WEF na.
Calin Georgescu is een moedig man omdat hij de geheimen van de elite aan de kaak stelt.

Pedofilie van de elite blootleggen is misschien wel het gevaarlijkste werk ter wereld.
Er zijn talloze voorbeelden, maar neem het geval van het internationale Playboy-model Natacha Jaitt, die dood werd aangetroffen enkele weken nadat ze publiekelijk had verklaard dat ze voor haar leven vreesde en “nooit zelfmoord zou plegen”.
De 41-jarige verklaarde ook dat als zij onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen, dit te wijten zou zijn aan haar pogingen om een VIP-pedofielenbende te ontmaskeren.
De moeder van twee jonge kinderen beschuldigde hooggeplaatste politici, sportsterren en entertainers ervan betrokken te zijn bij een internationale pedofielenbende, “kwaadaardiger dan je ergste nachtmerries”, die systematisch kinderen ontvoert alvorens hen onder te dompelen in een leven van verdorvenheid en rituele verkrachting en marteling.

Er is een oorlog gaande en de elite en hun marionetten in de politiek en het amusement worden met de dag wanhopiger om iedereen die hun agenda aan de kaak stelt te verpletteren.
Het is belangrijker dan ooit om voet bij stuk te houden en te weigeren uw geboorterecht over te dragen aan de globalistische elite.

https://www.frontnieuws.com/voormalig-vn-directeur-slaat-alarm-wereldwijde-elite-zijn-allemaal-pedofielen/


Nederlandse elite bankier klokkenluider over kinderoffers: “Satanische pedofielen runnen de wereld”

Ronald Bernard is een voormalig Nederlandse elite bankier die snel opklom in de hoogste rangen van de mondiale financiële wereld en vervolgens klokkenluider werd over de gruweldaden van satanisch ritueel misbruik die hij achter de schermen ontdekte en plaatsvinden in de hoogste corridors van de macht in de wereld. Geruchten over de verdorven pedofiele voorkeuren van de elite doen al eeuwenlang de ronde in de wereld, maar er is een zeer moedig en principieel persoon voor nodig om zijn leven te riskeren om zich uit te spreken over wat hij gezien heeft, bericht Thepeoplesvoice.
De wereldwijde elite is vastbesloten om dit soort informatie te onderdrukken. Video’s en blogberichten worden routinematig van het internet verwijderd. Dappere klokkenluiders worden regelmatig op bizarre, misselijkmakende manieren vermoord als waarschuwing voor anderen.

Ronald Bernard heeft het moment beschreven waarop hij werd uitgenodigd om aan de hoogste tafel van het internationale bankwezen plaats te nemen. Maar er was één voorwaarde. Om zichzelf te bewijzen, werd hem gevraagd een kind te offeren op een party.
Dat was het moment waarop hij begon te “disfunctioneren”, om zijn woord te gebruiken, en hij besloot om een klokkenluider te worden en het hele corrupte en satanische systeem in het hart van de internationale haute finance bloot te leggen.

Bernard getuigde ook voor het International Tribunal for Natural Justice, waar hij dapper een verbijsterende presentatie gaf over de verschrikkingen waarvan hij getuige was.

Moedige zielen die hun leven riskeren zijn het altijd waard om naar te luisteren. Op het International Tribunal of Natural Justice gaf een andere getuige en overlevende, die geboren werd in een generatie Satanische Illuminati-familie, zijn ooggetuigenverslag over hoe hij onderworpen werd aan satanisch ritueel kindermisbruik. Hij bevestigde dat de wereldwijde elite achter alle problemen zit die de mensheid teisteren. Hij zei verder dat 12 procent van Amerika van generatie op generatie satanisch is, dat zijn 40 miljoen mensen. U kunt zijn getuigenis bekijken in de People’s Voice Locals gemeenschap.

Van jongs af aan worden we via de massamedia en de entertainmentindustrie geprogrammeerd door een Satanische wereld. We leven in een samenleving waar elk jaar 800.000 kinderen verdwijnen en toch durven de media dit totaal niet te bespreken. Dit is waanzin.

Waarom staan we toe dat dit gebeurt? Omdat de massa vanaf haar geboorte geprogrammeerd is om mee te gaan in het narratief van de mainstream. Alle Illuminati, inclusief de Rockefellers, de Du Ponts, de Bushes, ondergaan als kind 6 tot 7 jaar satanische marteling, verkrachting, drogering en rituele bloedoffers om hen in secundaire psychopaten te veranderen.

Dit is waar de oude religie, het Moloch-systeem, allemaal om draait. Het gaat om het creëren van secundaire psychopaten die het flakkerende vlammetje menselijkheid in zich hebben laten uitdoven als een kaars. Deze duistere kracht beheerst onze samenleving al honderdduizenden jaren, die helemaal teruggaan tot de oudheid.

https://www.frontnieuws.com/nederlandse-elite-bankier-klokkenluider-over-kinderoffers-satanische-pedofielen-runnen-de-wereld/
https://thepeoplesvoice.tv/elite-banker-blows-whistle-on-child-sacrifice-satanic-pedophiles-run-the-world/
.
Als je op een zoekrobot intikt “kindersmokkel” dan krijg je ontelbare nieuwsberichten. Maar toch komt dat slechts zelden in de staatsmedia, het wordt beschouwd als fait-divers.


Als men iedere dag de cijfers zou weergeven van kinderen die verdwijnen, zoals men dat deed met de zgz. covid-gevallen, dan zou er misschen iets kunnen veranderen. Maar voorlopig zijn het alleen moedige individuen die hun nek uitsteken.

Zoals Patryk Vega.


Documentaire van de Poolse regissseur Patryk Vega over de handel in kinderen

Deze documentaire werd in de Poolse versie bekeken door 6 miljoen mensen op Youtube. Er is nu ook een Engelse versie beschikbaar.
Patryk is een gelovig man, de film begint met de waarschuwing in Mattheüs 18:6 :

“Maar al wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, tot struikelen brengt, het ware voor hem beter, dat een molensteen aan zijn hals werd gehangen, en dat hij verzonken werd in de diepte van de zee.”

Brian Shilhavy schrijft
https://healthimpactnews.com/2021/famous-polish-film-producer-creates-documentary-exposing-the-sale-of-babies-for-sex-and-organ-harvesting-if-you-can-handle-it/ :


“Ik ben al meer dan 6 jaar bezig met onderzoek naar kindersmokkel en heb vele tientallen slachtoffers leren kennen. Toen ik pas begon met MedicalKidnap.com in 2014 had ik zelden een nacht zonder slaapstoornis en ik was 6 maanden ziek, zo afgrijselijk waren de verhalen die hoorde. Maar deze documentaire was nog veel erger. Ik heb verschillende keren de video moeten onderbreken om te bekomen, met tranen in mijn ogen. Als je je nog nooit met dit onderwerp hebt bezig gehouden, dan moet je zeker NIET beginnen met deze documentaire. Mentaal en emotioneel kun je traumatische ervaringen opdoen.
Begin liever eerst met de videos van voormalig FBI Directeur Ted Gunderson en Linda Weigand. Als Linda Weigands verhaal van hoe haar kinderen gebruikt werden in een netwerk van satanisch pedofiel misbruik schokkend was, welnu deze video is minstens 100x erger.

“The Eyes of the Devil” begint met Patryk die uitlegt hoe hij van iemand uit de criminele onderwereld een tip kreeg over een zwangere vrouw in Polen die haar baby probeerde te verkopen.
Een kindersmokkelaar stond op het punt om een overeenkomst met de moeder te sluiten waarbij ze voor een som geld de baby zou laten geboren worden, met de kindersmokkelaar als vader op de geboorteakte zodat het kind nooit als “vermist” zou worden opgegeven.
Zou zou het kind naar Duitsland overgebracht worden waar er bordelen voor pedofielen zijn. Maar Covid blokkeerde alles, en zo geraakte Patryk betrokken.
In het begin van de documentaire verklaart hij dat zijn doel was om de baby te redden en terwijl een documentaire te maken over de handel in kinderen. We zien de gesprekken met de moeder, de tussenpersoon, en de kindersmokkelaar die Pool is maar vanuit Duitsland werkt. De stemmen en gezichten zijn onherkenbaar gemaakt. Uiteindelijk wordt de baby gered. Maar we leren de ongelooflijke verdorvenheid kennen van een aantal mensen voor wie kinderen enkel objecten zijn.

Zoals gezegd, Patryk Vega is een gelovig man en in de documentaire spreekt hij ook over zijn ontmoetingen met de duivel. Hij stelt :
“Een mens kan niet winnen tegen de duivel want die is een miljoen keer intelligenter dan wij. We hebben hier te maken met een afgrijselijke, manipulatieve, meedogenloze macht.
Maar als een mens dicht bij God staat, dan heeft de duivel geen kans. En dan brult hij als een leeuw omdat hij weet dat hij al verloren heeft.
Omdat hij mij niet kon pakken heeft hij de kindersmokkelaar gepakt. Want die heeft zich blijkbaar gerealiseerd dat het een grote stommiteit was om akkoord te gaan met interviews en opnames en hij heeft zelfmoord gepleegd.”https://southfront.org/video-ukraine-is-harvesting-childrens-organs-in-adrenochrome-labs/


Eerder dit jaar, in maart, werd er een video gepubliceerd op het BitChute Channel van een Russische militair die verklaarde dat ze een “babyfabriek” hadden gevonden in Oekraïne waar jonge kinderen worden grootgebracht voor pedofiele kinderbordelen, of vermoord om hun organen te oogsten en te verkopen op de Zwarte Markt.

https://www.bitchute.com/video/gDOqmS5r8nFI/

https://southfront.org/save-the-children-another-concern-of-the-state-or-new-crimes-of-the-kyiv-regime-against-children/

Bovenstaande kwam van de website van Southfront. Die werd op 18 augustus 2023 geblokkeerd door een instantie die officieel onafhankelijk is sinds 1998 ( International Domain Name Registry), maar in feite gecontroleerd wordt door de V.S.
De site is nu te vinden op

southfront.press/

Reeds in 1996 werden in Oekraïne dokters en hooggeplaatste ambtenaren voor het gerecht gebracht wegens het smokkelen van minstens 50 kinderen in Lvov..

Patryk Vega is niet de enige die een onthullende documentaire heeft gemaakt, in de V.S. zijn er de laatste jaren verschillende gemaakt, zowel over wat in Hollywood gebeurt als in de hoogste politieke kringen. Het verschil is dat Patryk Vega in Polen leeft en daardoor blijft leven. In de V.S. komen dit soort klokkeluiders voortijdig aan hun einde, ze hebben een auto-ongeluk of ze plegen zelfmoord. Hetzelfde zagen we in België met de zaak Dutroux. In De Brug 46 kon u al lezen hoe vele getuigen die van nabij betrokken waren bij deze zaak de een na de ander kort nadien dood waren.
Enkele namen van Amerikanen die overleden in verdachte omstandigheden zag u op blz. 21.
Voor details moet u zelf maar wat opzoeken op het internet, maar niet bij de media die gecontroleerd worden door dezelfde groepen die deze misdaden plegen want daar wordt alles afgedaan als complottheorie (Google, wikipedia, facebook, BBC, CNN enz.).
In landen als Bulgarije en Turkije, waar het Westen minder vat op heeft, werd zelfs in de staatsmedia gesproken over het gebruik van adrenochrome, een substantie die men verkrijgt uit het bloed van kinderen die in doodsangst vermoord zijn.
De betreffende uitzending werd door Youtube verwijderd.
Je vraagt je af waarom als het toch allemaal nonsens is, er staat immers zoveel nonsens op Youtube. Een Engelse vertaling van de nieuwsuitzending vonden we op

https://www.bitchute.com/video/B2mdHkNHkk8B/


Hoewel wij in de 21ste eeuw meer gewoon zijn wat gruwelijkheden betreft, gaan wij er zelf hier niet dieper op in, de lezer moet het zelf maar doen. In het filmpje wordt een fragment getoond uit de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres waar een gast er openlijk over sprak tot ze door de gastvrouw plots onderbroken werd.
U ziet het kind met de blauwe ogen ? Dan zoekt u maar wat Panda-eyes betekent.
En als u foto’s ziet van prominenten met een blauw oog : het is een bijverschijnsel van het gebruik van deze substantie die gebruikt wordt om veroudering tegen te gaan.


En ook hier zien we een bewustwording en een strijd tegen deze praktijken, een kritisch beschouwen van de rol van de staat, van de wereldorganisaties, van de staatsmedia, en een besef dat er satanische krachten aan het werk zijn.

https://www.theguardian.com/music/2021/sep/13/alanis-morissette-says-she-was-victim-of-multiple-statutory-rapes-as-a-teenager

De Zweedse DJ Avicii overleed op 28-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden, “hij was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond” liet zijn familie weten.
In 2015 maakte hij “For a better Day” (https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY ), dat bewijst dat hij dingen wist die voor een normale mens niet te verteren zijn.

De Belgische Anneke Lucas ontsnapte uit de hel en getuigt :https://www.youtube.com/watch?v=tLp5LM18wIU

.Dit jaar kwam een film over dit thema uit in de V.S. : “The Sound of Freedom”.
Alle staatsmedia braken de film af. Voor CNN, Rolling Stone, Guardian, was het allemaal een grote complottheorie, hoewel vorig jaar Ghislaine Maxwell veroordeeld werd tot 20 jaar gevangenis wegens haar aandeel in het verhandelen van minderjarigen voor en met Jeffrey Epstein. Epstein zelf pleegde dan zgz. zelfmoord in de gevangenis terwijl de camerabewaking toevallig niet werkte. De lijst van alle personen die meededen aan het misbruik is bekend, maar er werd nog niemand vervolgd en ook de namen mochten van de rechter niet vrijgegeven wordenEven later vond het FBI 200 slachtoffers van sexhandel en arresteerde 125 verdachten, wat aanleiding gaf tot sarcastische commentaren : Tiens, nu verspreidt zelfs NBC al complottheorieën.Ook Het Laatste Nieuws besteedde even aandacht aan deze film, op dezelfde manier als de Amerikaanse media.
Het niveau van de redacteurs : de boycot tegen deze film rijkt (!) tot in ons land ...


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


.

Soms is het beste wat je kunt doen :
op een grote steen zitten in het midden van een vijver en mediterenVeel van het beeldmateriaal in deze Brug komt van de site van een ijverige vrouw in Canada die twee maal per week honderden memes op het internet zet :

http://snippits-and-slappits.blogspot.com/


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Terug naar het thuisblad