Inhoudstafel van Brug 110 ( december 2020)

Twee karakteristieken van Ahriman

Uit het vierde mysteriedrama

Wij incarneren te vroeg

Niet-menselijke wezens met een mens-uiterlijk

Mormonen

Covid – misleiden met cijfers

Viruswaanzin.be

Over Sciensano

De PCR-test*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beste Lezer,
Terwijl de staatsmedia ons waarschuwen om niet te gaan complotdenken, vergadert in Davos het WEF (World Economic Forum), een organisatie die openlijk pleit voor een reset van het maatschappelijk leven op de hele planeet. De stichter van deze organisatie, Klaus Schwab voorspelt dat men in de toekomst niet meer zal spreken over de geschiedenis als een periode vóór Christus en een periode na Christus (Engels : B.C. en A.C.), maar wel van BC en AC als : ‘before covid’ en ‘after covid’ !
In het logo van deze organisatie ziet men ook alweer een nauwelijks verhulde verwijzing naar 666 :

Op de bijeenkomsten van dit WEF treft men dezelfde machtsmensen aan die je terugvindt op de vergaderingen van de World Government Summit. Toen deze laatste in 2017 bijeenkwam in Dubai ( 4000 leiders uit 130 landen ) werd daar voor de gelegenheid nog eens de Boog van Baal opgericht (eerder al in Washington DC en Londen).

Davos, Dubai, ver van ons bed konden we vroeger denken; maar de gevolgen van dit soort plannenmakerij zijn tegenwoordig al heel dicht bij ons bed ….

Hoor mijn smeken, Heer, nijg U toch tot mij;
Op wat uw kind wil zeggen sla toch acht !
Ik ben alleen; wie zal mijn trooster en helper zijn ?
Ik dwaal maar blind'lings rond in donk're nacht !

De vijand, hij dreigt, verheft trots zijn hoofd :
"Waar is nu de redder in wie je gelooft ?"
Hij lastert U daag'lijks, belaagt ons met kwaad,
Hij teistert de vromen met knechtschap en smaad.

("Hör mein bitten" van Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1844)


François De Wit


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Twee karakteristieken van Ahriman

Een korte maar interessante beschouwing van Thomas Meyer, verschenen in het septembernummer van “Der Europäer”(jg. 24 nr. 11, 2020) :


Twee inzichten over Ahriman uit de geesteswetenschap kunnen ons beschermen tegen een automatische en besmettelijke inademing van zijn tegenwoordig sterk verspreide atmosfeer.

1. De werking van Ahriman werd nodig gevonden door de goede hiërarchieën die de mens vormden en voor hem het doel vastlegden dat hij moest bereiken, namelijk de vrijheid. De Ahriman-geest die uit een totaal andere hiërarchie stamt, moet door het principe van de dood en het intellect ertoe bijdragen dat dit vrijheidsideaal van de goede hiërarchieën wordt bereikt. Maar deze hiërarchieën moesten er rekening mee houden dat Ahriman alles naar zich toe zou trekken. Ze namen hun voorzorgen. Dat gebeurde door een hoog godsbesluit : één van hen naar de Aarde te sturen waar Hij de in de geestelijke wereld onbekende dood zou leren kennen en overwinnen. Tot dit offer was Christus bereid. Dit godsbesluit moest verborgen blijven voor Ahriman. Toen de opstanding een feit was, werd Ahriman daardoor verrast, zoals Steiner letterlijk zegt. Zijn werkingsmogelijkheid werd door de gebeurtenis op Golgotha voor alle komende tijden, dus ook voor de onze, een grens gezet. Zijn werking werd voor eens en altijd “afgestompt”. Men leze Steiners woorden over dit godsbesluit in de voordracht van 2 april 1922 ( in GA 211), waarop we hier dringend de aandacht willen vestigen.

2. Ahriman, de vrees veroorzakende geest, lijdt zelf aan een monumentale vrees : hij vreest het menselijk denken. Hij gelooft “door een oud-overgeërfde dwaling” dat in dit denken een kracht zit die hem langzaam vernietigt. Dat zijn de woorden die hij uitspreekt tegenover Benedictus in de slotscène van het vierde mysteriedrama “Het ontwaken van de ziel”. Daarom probeert Ahriman het menselijk denken te verwarren en indien mogelijk, uit te wissen. Deze (raadselachtige) zwakte van Ahriman is nu juist de sterkte van de mens. Zij is het enige beschermingsmiddel tegen een ongerechtvaardigd werken van deze wezenheid in de menselijke evolutie.
Goed –zijn alleen, dus morele sterkte, maakt geen indruk op hem; net zo min als helderziendheid die niet door het denken verlicht is. Wat hem tegenwoordig binnen zijn perken houdt, is michaëlisch, d.i. gespiritualiseerd denken.
Wie zich deze twee punten telkens weer voor de geest haalt kan zich zonder schrik met Ahriman bezig houden.

Thomas Meyer verwijst naar GA 211 “Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung”, 12 voordrachten over exoterisch en esoterisch christendom, gehouden in verschillende steden in 1922. We vertaalden de betreffende passage uit de voordracht van 2 april 1922.
Ter herinnering : het aardeleven van Christus duurde in feite slechts 40 dagen, namelijk vanaf Pasen tot de Hemelvaart. De drie jaren daarvoor, toen Christus verbonden was met het fysiek lichaam van Jezus, komen overeen met wat bij de mens de 9 maanden van conceptie tot geboorte zijn.
Vóór de kruisiging vertelde Hij dat ook aan de apostelen (Joh. 16) :

"Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien."

De discipelen begrepen het niet, en dan geeft Hij de volgende vergelijking :

"Een vrouw die baart, heeft droefheid omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen."

Hij wijst hier dus op zijn aanstaande geboorte, ook omdat Hij dan zegt :

“Er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.”

Omdat Hij toen geen 24 uur meer te leven had, kan dat uur alleen maar slaan op wat Hij na de Opstanding nog allemaal ging meedelen.

Hieronder het schema dat we in De Brug nr. 16 afdrukten :


Wat Christus in die 40 dagen aan zijn leerlingen meedeelde, daarover staan in de evangelies slechts enkele details.

( … )

“De overleveringen die in de eerste christelijke eeuwen nog bestonden, die zijn er nu niet meer. Hoogstens bestaan ze nog als losse historische notities bij enkele geheime genootschappen waar ze toch ook niet begrepen worden. Al wat verder gaat dan de weinige mededelingen over de Christus na het mysterie van Golgotha, dat moet tegenwoordig door de antroposofische geesteswetenschap opnieuw gevonden worden. Wat we in feite terug moeten vinden : wat vertelde de opgestane Christus ? Wat zei Hij tot de volgelingen die er waren en wat niet opgetekend werd in de evangelies ? Want wat we in de evangelies lezen van de leerlingen, zoals zij die op weg naar Emmaüs de Christus Jezus ontmoetten, dat is geschreven in een traditie die rekening hield met heel simpele zielen die niet tot het esoterische konden doordringen. We moeten dus verder gaan en vragen : wat sprak de Christus na zijn opstanding tot zijn werkelijk ingewijde leerlingen ?”

Het zieleleven van de mens vóór het gebeuren op Golgotha

“Het is voor de mensen van nu al buitengewoon moeilijk te begrijpen als men een belangrijke waarheid uitspreekt over de oudste tijden van de mensheidsontwikkeling, namelijk de waarheid dat de eerste mensen die op de aarde wandelden, niet een kennis hadden zoals wat wij tegenwoordig kennis noemen.
De eerste mensen die op de aarde wandelden waren door hun atavistische helderziende vermogens in staat om goddelijke wijsheid te ontvangen. Dat wil niets minder zeggen dan : ze konden onderwezen worden door goddelijke wezens die uit het rijk van de hogere hiërarchieën neerdaalden tot de aarde - het spreekt vanzelf dat het een neerdalen op spirituele wijze, op een geestelijke wijze was – en zo op een geestelijke manier de zielen onderwezen.
Dergelijk onderwijs door de goddelijke wezens zelf die neerdaalden van de geestelijke werelden naar de aarde, kende men dus in de oude tijden van de aardse mensheidsontwikkeling. Het was een toestand van uit-zichzelf-zijn, waarin de mens – meestal mensen die een mysterie-inwijding doorgemaakt hadden – zich konden begeven, waar ze dus voor het grootste deel uit hun lichaam waren zodat ze niet aangewezen waren op uiterlijke zintuigwaarnemingen, niet aangewezen waren op een hoorbaar gesprek, maar waar ze in staat waren op een geestelijke wijze mededelingen van de goden te ontvangen. Die ontvingen ze niet in wat wij nu droomtoestand noemen maar ze kregen in een levendige uitwisseling op geestelijke wijze met de goddelijk-geestelijke wezens datgene wat deze laatste beschouwden als hun eigenlijke wijsheid. Deze wijsheid omvatte mededelingen die de goden de mensen gaven over het verblijf van de menselijke zielen in de goddelijk-geestelijke wereld vóór het neerdalen in een fysiek lichaam. Dat wat de zielen meemaakten vooraleer ze door conceptie neerdaalden in een fysiek lichaam, dat leerden de goden de mensen in de toestand die ik geschetst heb. De mensen hadden daarbij het gevoel dat ze in feite aan iets herinnerd werden. Ze hadden het gevoel dat, als de goden hun deze dingen meedeelden, dat ze herinnerd werden aan wat ze vóór de geboorte c.q. vóór de conceptie in de geestelijke-zielewereld beleefd hadden. Dat klinkt nog door bij Plato.
Deze wijsheid had iets bijzonders. Die was namelijk zo dat de mensen op aarde niets wisten van de dood, hoe zonderling dat ook klinkt voor de mens van nu. Zoals gezegd, hoe zonderling het ook klinkt, de oudste aardebewoners wisten niets van de dood; net zoals een kind niets van de dood weet. De mensen die op deze manier onderwijs kregen en die het onderwijs op hun beurt doorgaven aan andere mensen die ook nog atavistisch helderziend waren, deze mensen leefden met het bewustzijn dat hun ziel neergedaald was uit goddelijk-geestelijke werelden, in een lichaam ingedaald was, terug dit lichaam ging verlaten en ze zagen een continu leven in geest en ziel. Geboorte en dood was voor hen een verandering, niet als iets wat begin en einde was.
Als we dat schematisch willen voorstellen, dan zou men kunnen zeggen : ze zagen de menselijke ziel zoals die zich kan ontwikkelen en het aardse leven was slechts een episode.

Men zag niet punt a en punt b als begin en einde, men zag het verderstromend geestelijk-zieleleven. Natuurlijk zag men dat mensen stierven. Ik ga nu niet deze mensen van vroeger vergelijken met dieren, want deze mensen hadden – hoewel ze uiterlijk op dieren geleken – op geestelijk en zielsgebied een hoger niveau. Maar net zo min als een dier iets van de dood begrijpt als het een ander dood dier ziet, evenmin verstonden deze mensen iets van de dood. De dood was iets wat tot de maja, tot de grote begoocheling behoorde. De dood maakte geen bijzondere indruk op de mensen, ze kenden alleen het leven. Hoewel ze de dood zagen, kenden ze de dood niet. Ze waren met hun ziel-geestelijk leven gewoon niet verstrikt in de dood. Ze zagen het menselijk leven alleen langs de binnenkant. Als ze naar de geboorte keken, dan zagen ze verder in de richting van het voorgeboortelijke, naar het geestelijke, en als ze naar de dood keken, dan zagen ze verder, ook naar het geestelijke hiernamaals. Geboorte en dood hadden geen betekenis voor het leven.

Uit deze toestand evolueerden de mensen geleidelijk aan verder. En als men de mensheidsevolutie in haar ontwikkeling volgt van de oudste tijden tot het mysterie van Golgotha, dan kan men zeggen : de mensen leerden meer en meer de dood kennen als iets wat indruk maakte. Hun ziel geraakte verstrikt in de dood en het werd een gevoelsvraag : wat gebeurt met de ziel als de mens door de dood gaat ?
( …. )

Toen het mysterie van Golgotha eraan kwam, dan pas voelden de mensen dat de dood iets betekende, dat het aardse leven iets is wat een einde heeft. Natuurlijk was dat niet een filosofisch geformuleerde wetenschappelijke vraag. Maar het drukte op de ziel als een gevoel. En tot dit gevoel moesten de mensen in hun aards leven komen want in dit aards leven moest voor de ontwikkeling van de mensheid binnendringen het verstand, het intellect. Het intellect hangt samen met het feit dat wij kunnen sterven, ik heb dat al vaker uitgelegd.
De mens moest dus in de dood verstrikt geraken, hij moest de dood leren kennen. De oude tijden waarin de mens de dood niet kende, waren allemaal on-intellectualistisch. De mensen kregen hun gedachten door ingevingen uit de geestelijke wereld, ze dachten die zelf niet. Er was geen intellect. Maar het intellect moest er komen. En dat kon alleen komen doordat de mens kan sterven, dat hij voortdurend de krachten van het afsterven in zich draagt. Fysisch gezien kan men zeggen : de dood kan alleen optreden doordat de mens niet alleen in heel zijn lichaam, maar ook in zijn hersenen, zouten laat neerslaan, dat wil zeggen mineraal-vaste bestanddelen, dode bestanddelen, afzet. De hersenen vertonen een voortdurende tendens tot afzetting van zouten, tot niet tot stand gekomen beendervorming. Zodat de hersenen voortdurend de tendens naar de dood bevatten. Dit opnemen van het doodselement moest komen.( ….) Waren de mensen gebleven als in de oude tijden toen ze de dood niet kenden, dan hadden ze nooit het intellect kunnen ontwikkelen, want het intellect is slechts mogelijk in een wereld waarin de dood bestaat.

Zo kan men dat beschouwen vanuit het standpunt van de mens. Maar we kunnen dat ook beschouwen vanuit het standpunt van de hogere hiërarchieën. Dat geeft een ander beeld.
De hogere hiërarchieën hebben in hun wezen de krachten die (de oude) Saturnus, Zon, Maan en ten slotte de Aarde opbouwden. Als deze hogere hiërarchieën hun leer zo onder zich zouden uitgesproken hebben, vóór het mysterie van Golgotha, dan zouden ze gezegd hebben : wij kunnen uit Saturnus, Zon, Maan ook de Aarde laten ontstaan. Maar de Aarde zou, als ze alleen bevat wat wij meegeven langs Saturnus, Zon en Maan nooit wezens kunnen laten ontstaan die iets van het sterven zouden weten en aldus het intellect zouden kunnen ontwikkelen. Het is voor ons onmogelijk de aarde een vorm te geven die ook de krachten bevat die bij mensen het intellect vormen. Daarom moeten wij een totaal ander wezen “uitnodigen” (“uns einlassen auf”), een wezen dat uit een andere ontwikkeling komt dan wij gekomen zijn, een Ahrimanisch wezen. Ahriman is een wezen dat niet tot onze hiërarchie behoort. Ahriman komt op andere wegen in de evolutiestroom binnen. Wij moeten met deze Ahriman werken. Als wij Ahriman dulden binnen de aarde-ontwikkeling, als wij hem zijn aandeel geven, dan brengt hij ons de dood en daarmee het intellect, en wij kunnen in de menselijke wezenheid het intellect opnemen. Ahriman kent de dood. Ahriman kent die omdat hij vergroeid is met de aarde, omdat hij wegen gegaan is waardoor hij met de aarde-ontwikkeling samenhangt. Hij is een wetende, een wijze van de dood. Vandaar dat hij ook heer van het intellect is.
De goden moesten zich om zo te zeggen inlaten met Ahriman. Ze wisten : de evolutie kan zonder Ahriman niet voortgaan, op een of andere manier moet Ahriman in de evolutie opgenomen worden. Maar als Ahriman in de evolutie opgenomen wordt en hij heer wordt over de dood en zo ook over het intellect, dan geven wij de aarde uit handen, dan gaat Ahriman - die alleen geïnteresseerd is om de hele aarde intellectueel te maken - de aarde tot zijn domein maken.
De goden stonden voor het grote probleem van de zeggenschap over de aarde op een bepaalde manier aan Ahriman te verliezen. Opdat de goden zelf zouden leren kennen wat niet bestaat in hun goddelijke werelden, namelijk de dood – vermits Ahriman niet doordringt in hun wereld – bleef alleen maar de mogelijkheid open om één van hen te sturen, de Christus, om de dood op aarde zelf te leren kennen. Er moest een god op aarde sterven en hij moest zo sterven dat die dood niet het gevolg zou zijn van een goddelijke wijsheid, maar het gevolg van menselijk dwalen, dat algemeen zou worden als Ahriman alleen de heerschappij zou bezitten. Er moest een god door de dood gaan en hij moest de dood overwinnen. Zodat het mysterie van Golgotha voor de goden betekende : hun weten werd verrijkt door de kennis van de dood. Was er geen god door de dood gegaan, dan zou de aarde volledig intellectualistisch geworden zijn, zonder ooit in de ontwikkelingsstroom te komen die de goden voor haar hadden voorbestemd.

De mensen kenden de dood niet in oude tijden. Maar ze hebben de dood leren kennen. Ze moesten met het gevoel leven : met de dood, met het intellect, gaan wij in een andere ontwikkelingsstroom als diegene is die wij tot nu toe gevolgd hebben. Nu leerde de Christus zijn ingewijden dat Hij uit een wereld kwam waar men de dood niet kende; dat Hij op aarde de dood had leren kennen en dat Hij de dood overwonnen had. Verstaat men dit samenhangen van de aardse wereld met de goddelijke wereld, dan kan het intellect terug tot het spirituele gebracht worden.
Zo ongeveer zou men kunnen formuleren wat de inhoud van de esoterische leringen was die de Christus zijn ingewijde leerlingen gegeven heeft. Wat Hij hun gegeven heeft was juist de leer van de dood zoals men die ziet vanuit het standpunt der goden. Als men deze esoterische les in zijn volle omvang wil bevatten dan moet het duidelijk zijn dat het voor de mens die de hele mensheidsevolutie verstaat een feit is : de goden hebben Ahriman overwonnen doordat ze zijn krachten gebruikt hebben voor de aarde, maar zijn macht afgestompt hebben doordat ze zelf de dood hebben leren kennen langs het wezen van de Christus. De goden hebben weliswaar Ahriman ingevoegd in de aardeontwikkeling maar ze hebben, door hem te gebruiken, hem gedwongen het onderspit te delven in de aardeontwikkeling, hij kan zijn heerschappij niet tot het einde doorvoeren.
Diegene die nu Ahriman leert kennen sinds het mysterie van Golgotha en die hem daarvoor kent, die weet dat Ahriman gewacht heeft op het wereldhistorisch ogenblik waarop hij kon ingrijpen, dat zijn werking niet alleen –zoals dat sinds de Atlantische tijd al was – op het onbewuste en onderbewuste uitgeoefend werd, maar dat hij ook in het bewustzijn van de mens kon ingrijpen. Als we menselijke uitdrukkingen voor goddelijk willen zouden gebruiken, dan zouden we kunnen zeggen : Ahriman keek verlangend uit naar het ogenblik dat hij met zijn macht in het menselijk bewustzijn kon doordringen.
En nu was hij verrast dat hij daarvoor niet wist dat er een goddelijk besluit bestond om een wezen naar de aarde te sturen, de Christus die door de dood ging. Daardoor was weliswaar het ingrijpen van Ahriman mogelijk, maar van zijn eigenlijke heerschappij was de spits afgebroken. Sinds die tijd maakt Ahriman van iedere gelegenheid gebruik om de mensen tot het uitsluitend gebruik van hun intellect te brengen; Ahriman heeft de hoop nog niet opgegeven dat het hem zal lukken om de mens tot het uitsluitend gebruik van zijn intellect te brengen.
Wat zou dat betekenen ? Als Ahriman erin zou slagen om de mensen te overtuigen dat de mens alleen in een fysiek lichaam kan leven, dat hij niet te scheiden is als geest-zielewezen van zijn fysiek lichaam, dan zou de menselijke ziel dusdanig in de greep raken van de doodsidee dat Ahriman gemakkelijk zijn plannen zou kunnen realiseren. Daarop hoopt Ahriman altijd. En men mag bvb. zeggen dat in Ahrimans gemoed – als we bij Ahriman van een gemoed kunnen spreken, maar het is alleen als vergelijking - bijzondere vreugde heerste in de tijd van 1840 tot ongeveer 1900, want toen vierde het materialisme hoogtij en kon hij terug hopen op zijn heerschappij op aarde.
Het is zelfs gelukt dat in deze tijd de theologie materialistisch geworden is. Ik heb al vernoemd hoe de theologie onchristelijk is geworden, hoe de theoloog Overbeck uit Basel een boek heeft geschreven waarin hij probeert aan te tonen dat de moderne theologie niet meer christelijk is. Daar kon Ahriman terug hoop koesteren.
En een oppositie tegen Ahriman is in feite tegenwoordig alleen voorhanden in de inzichten zoals die in de antroposofie gegeven worden. Als door de antroposofie de mensen terug duidelijk wordt de zelfstandigheid van het geest-zielewezen, onafhankelijk van het fysiek lichaam, dan moet Ahriman zijn hoop laten varen.” ( …. )

.Hieronder het einde van het vierde mysteriedrama “Het ontwaken van de ziel”,
de passage waar Tomas Meyer naar verwijst :*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.
Wij incarneren te vroeg !

In dezelfde voordrachtencyclus geeft Rudolf Steiner nog eens aan hoe sterk Ahriman in feite wel is, hij maakt dat wij allemaal te vroeg incarneren. Wat tegelijk een verklaring kan zijn waarom er de laatste eeuwen zo’n geweldige bevolkingstoename is :


( … ) “Ten tijde van de laatste kruistochten leefde in een Italiaans klooster een jonge monnik. Hij was uitzonderlijk begaafd en hij kon zich verdiepen in zaken die uit oude christelijke tijden stamden en niet schriftelijk maar van mens tot mens als traditie doorgegeven werden en met name in vele kloosters voortleefde. Tijdens menig eenzaam uur vertelde hem een oudere monnik daarover en veel van dat soort zaken hoorde de jonge monnik. Hij sloot zich aan bij een van de laatste kruistochten en werd in Palestina of toch in Voor-Azië ziek, werd verzorgd door een nog oudere monnik die in de geheimen van het christendom ingewijd was. Er groeide in hem een sterk verlangen om de diepere mysteriën van het christendom te leren aanvoelen en doorgronden. En toen stierf deze jonge monnik in het Oosten; en hij werd in de 19de eeuw terug geboren als een persoonlijkheid bij wie door het vorige aardeleven bepaalde krachten zaten die zich dan op merkwaardige wijze manifesteerden. Zoals gezegd, dit zijn zaken waarmee gemakkelijk gelachen kan worden, maar het is nu eenmaal noodzakelijk om in onze tijd vanuit de initiatiewetenschap te spreken over concrete feiten. Ooit zal men ertoe komen om in te zien dat over deze dingen even goed historisch zo gesproken kan worden vanuit een geestelijk gezichtspunt als over wetenschappelijke feiten. De persoonlijkheid waar ik het over heb is bekend als kardinaal Newman.

John Henry Newman (1801-1890) werd de leider van de Oxford-beweging (1833-1845), die voor een opleving van het anglicaanse geloof in Engeland zorgde. In 1845 werd hij na de studie van de kerkvaders rooms-katholiek. Hij zette zich als priester, auteur, theoloog, filosoof en opvoeder in voor de verspreiding van het geloof. In 1879 werd hij vanwege zijn verdiensten kardinaal. De invloed van zijn werk is nog steeds enorm. In 2019 werd hij heiligverklaard.

Beschouwt u zijn leven van in zijn jeugd, zijn kennis, wat hij gezegd heeft, dan zult u zien hoe in hem een sterke persoonlijkheid leefde, vervuld van een ander christendom dan wat hij in zijn omgeving aantrof en waarom deze persoonlijkheid af wilde van de intellectualistische vorm van het christendom, waarom deze persoonlijkheid van een andere bewustzijnstoestand droomt, meer een bewustzijnstoestand zoals die was bij de eerste volgelingen van Christus na zijn opstanding op de aarde. Als u dan dit leven verder volgt en ziet hoe Kardinaal Newman bij zijn wijding de betekenisvolle uitspraak deed : er is geen redding voor de religie als er niet een nieuwe openbaring komt -, als u dat allemaal bijeen neemt, dan zult u dit zoeken begrijpen dat komt uit een sterk, uit een vorig leven stammend verlangen. De man voelde wat uitging van de geestelijke krachten waar ik gisteren over sprak, ergens wist hij dat men door ontwikkeling tot een nieuwe inwijdingswetenschap en aldus tot een nieuwe openbaring kon komen. Hij kwam niet verder dan tot een soort traditionalisme wat betreft zijn christelijke opvatting. Ik hoef u niet te vertellen tot wat hij gekomen is, dat kunt u hier allemaal vinden ( Rudolf Steiner sprak in Engeland - fdw ). Hij streefde vanuit de nevel naar een licht, terwijl hij eigenlijk in de nevel bleef staan. Een dieper inzicht in zijn wezen toont ons dat de schuld daarvoor eigenlijk niet bij hem lag, maar dat hij op dit gebied werkelijk een slachtoffer van zijn tijd was, een slachtoffer van Ahrimanische krachten. Die werkten uitzonderlijk sterk op hem, als aanvallen, en namen zijn denkkracht gevangen zodat die zich niet vrij tot spiritualiteit kon ontwikkelen.
Maar wie zich de dag van vandaag vrij wil ontwikkelen, moet zijn denkkracht kunnen losmaken van het gebonden zijn aan de hersenen.
Ahriman bereikt zijn grote successen daardoor dat hij de tweede helft van het menselijk bestaan tussen dood en nieuwe geboorte inkort. U weet dat er een bepaalde tijd verloopt tussen dood en nieuwe geboorte. Deze tijd, die getoond wordt in mijn mysteriedrama’s, bestaat uit twee delen. Het deel dat verloopt na wat ik het kosmisch middernachtelijk uur noem, is het tweede deel. Deze tweede helft, van het midden tot de nieuwe geboorte, is wat Ahriman inkort. Daardoor neemt hij met een sterke haast, met een sterke energie bezit van de menselijke hersenen met hun denkkracht. Hij haakt zich om zo te zeggen in de hersenen in. Ahriman wil de mensen altijd meer en meer aan de aarde vastsmeden. En hoe doen ze dat, die Ahrimanische krachten ? De mensen komen één of twee eeuwen te vroeg. Dat is nu juist wat door een sterke energie moet overwonnen worden. En juist in de tijd toen kardinaal Newman nog aan het roer stond, kon hij ondanks zijn sterke energie er niet toe komen om zijn denkkracht voldoende vrij te maken, anders zou hij niet gesproken hebben van wat er zou moeten komen maar zou hij zelf de weg tot een nieuwe openbaring hebben gevonden. ( … )
Ik wilde hier deze kardinaal Newman gebruiken als voorbeeld, aan deze tragische persoonlijkheid kan men bestuderen wat noodzakelijk is. En veel in deze richting kan juist hier in dit land bestudeerd worden.
Daarom moet ook in dit land begrepen worden dat het een innerlijke noodzaak is om het spirituele leven, waaruit kardinaal Newman uitgerukt werd door Ahrimanische krachten, om dit spirituele leven en die spirituele inzichten terug begrijpelijk te maken voor de mensheid opdat de beschaving van de ondergang kan gered worden.
En het moet gezegd worden : uit het inzicht in dergelijke concrete samenhangen, als men deze samenhangen ziet, daaruit groeit het ideaal om zo veel als mogelijk is te doen voor de verspreiding van het spirituele leven in de mensheid. Het is de enige mogelijkheid.
Maar laat ons er steeds van bewust zijn : de Ahrimanische krachten zijn zeer sterk. Steeds sterker en sterker worden deze krachten !”.


Behalve het inkorten van het leven tussen dood en een nieuwe geboorte, om meer greep te hebben op het menselijk denken, laat Ahriman ook nog een massa “lege” mensen geboren worden die hij als het ware opvult met zijn geestelijke dienaren. Dat lezen we in GA 200 “Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts”.
In de tweede voordracht (Dornach 22 oktober 1920) wijst Rudolf Steiner op drie grote stromingen in de wereld sinds het begin van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel :

In het Westen wordt vooral economisch gedacht;
In het Midden wordt dialectisch-juridisch-logisch gedacht;
In het Oosten wordt geestelijk-religieus gedacht.


“Ook in de geschiedenis zien we dat wanneer twee mensen hetzelfde doen, het niet echt hetzelfde is. Toen Cromwell op het gepaste ogenblik vanuit economische impulsen zijn Navigatie-Wet uitvaardigde, een wet die voor andere naties buitengewoon tiranniek, ja brutaal was, dan kwam deze wet voort uit een economisch denken .

De Magna Charta Maritima van Oliver Cromwell ( 1599-1658) bepaalde dat goederen die vanuit het buitenland naar Engeland geïmporteerd werden, alleen op Engelse schepen of op schepen van het oorsprongsland mochten vervoerd worden. Met deze wet wilde hij vooral de Hollandse zeehandel treffen.

Toen Tirpitz de Duitse marine in het leven riep, dan was dat politiek gedacht, zonder enige economische impuls, ja zelfs ingaand tegen een economisch instinct. Vandaag is dat van de aardbodem weggevaagd omdat het tegen de loop van de mensheidsontwikkeling ging. En zo kan men in alle afzonderlijke gebeurtenissen tonen hoe daar een soort historische driegeleding bestaat : in het Oosten, tegenwoordig decadent, iets wat teruggaat tot oude tijden van de oosterse ontwikkeling en wat geestelijk karakter heeft; in het midden iets wat tegenwoordig ook al voorbijgestreefd is, iets wat altijd min of meer de vorm aanneemt van het politiek-juridisch-militaire, het staatsprincipe; in het Westen is de staat alleen maar decoratie, het politieke betekent er niets, heeft geen werkelijke betekenis, daar overheerst het economisch denken.
Terwijl Duitsland eraan ten onder is gegaan dat zijn staat de economie opgezogen heeft, dat de industriële en commerciële zwaargewichten zich onder de macht van de staat nestelden, zien we hoe in het Westen de staat opgezogen wordt door het economische leven en alles overspoeld wordt door het economische.
Dat is de buitenkant van de differentiatie die in de huidige wereld bestaat. Maar wat men zo uiterlijk kan zien, dat is in laatste instantie slechts wat aan de oppervlakte komt uit de ondergronden van de geestelijke wereld. Alles in de geestelijke ontwikkeling in de nieuwere tijd is erop gericht om de individualiteit op het voorplan te brengen. De individualiteit in het Westen op de westerse manier, de economische manier; de individualiteit in het midden volgens de vandaag reeds voorbijgestreefde staats-politiek-militaire manier; de individualiteit in het Oosten volgens de nog meer verouderde, oude geestelijke principes, volledig in decadentie al.
Dat moet allemaal door de geestelijke wereld gedragen worden. En het wordt gedragen doordat zowel in het Westen als in het Oosten een eigenaardig, zeer belangrijk fenomeen optreedt, en dat is dat uitzonderlijk veel mensen, tenminste relatief veel mensen geboren worden die niet de regelmatige gang van reïncarnatie tonen. Ziet u, het is daarom zo moeilijk om over een probleem als reïncarnatie te spreken omdat deze kwestie weliswaar te maken heeft met iets wat een belangrijke realiteit in de mensheidsontwikkeling is, maar waar ook uitzonderingen bestaan. En we zien hoe zowel in het Oosten als in het Westen – we zullen over het midden nog praten in de volgende dagen – tegenwoordig mensen geboren worden waar we niet kunnen van zeggen : in deze mens leeft op een volledig normale manier een individualiteit die al in een vorig leven en een leven daarvoor bestond en die ook een volgend leven en een daarop volgend leven zal hebben. Deze vorm van reïncarneren is weliswaar de regelmatige gang van de mensheidsontwikkeling maar er zijn uitzonderingen op die regel. Wat ons tegemoet treedt als mens in een menselijke gedaante moet niet altijd zijn wat de uiterlijke vorm toont. De uiterlijke schijn kan ook alleen maar schijn zijn. We kunnen tegenover mensen in menselijke gedaanten staan die in feite alleen naar de uiterlijke vorm mensen zijn die verschillende incarnaties doorlopen; in waarheid zijn het mensenlichamen met een fysiek, ether- en astraal lichaam maar waarin zich andere wezens belichamen, wezens die zich van deze vorm bedienen, om door deze lichamen te werken.
Het is inderdaad zo dat bvb. in het Westen werkelijk een groot aantal van zo’n mensen rondloopt die in de grond niet gewoon gereïncarneerde mensen zijn maar die dragers zijn van wezens die een uitgesproken vervroegde ontwikkelingsweg tonen, die eigenlijk pas in een later ontwikkelingsstadium in een menselijke vorm zouden moeten verschijnen. Deze wezens gebruiken nu niet het gehele menselijke organisme, ze gebruiken hoofdzakelijk het stofwisselingssysteem van de Westerse mensen. Van de drie geledingen van de menselijke natuur gebruiken ze het stofwisselingssysteem zodanig dat ze kunnen inwerken, door deze mensen, op de fysieke wereld. Dergelijke mensen tonen ook uiterlijk al, voor wie het leven nauwkeurig kan waarnemen, dat het met hen zo gesteld is. Zo zijn bvb. een groot aantal mensen die lid zijn van angelsaksische geheime genootschappen, die zeer veel invloed hebben, in feite dragers van dergelijke te vroeg verschijnende existenties die door het stofwisselingssysteem van bepaalde mensen werken in de wereld en zich een werkgebied zoeken via de lichamen van mensen die niet in de regelmatige incarnatiestroom leven. Ook zijn de toonaangevende persoonlijkheden van bepaalde sekten op die manier bezet, en namelijk bestaat het grootste deel van een zeer verspreide sekte die een grote aanhang heeft in het Westen, uit dergelijke mensen.
(Bedoelt Steiner hier de Mormonen ? Zie het volgende artikel - fdw)
Op deze wijze werkt een totaal ander geestelijk element in de huidige mensen. En het zal een wezenlijke opgave zijn om vanuit deze gezichtspunten stelling te kunnen nemen in het leven.
Men moet dus niet op abstracte wijze geloven dat zonder uitzondering alle mensen overal in de reïncarnatiestroom staan. Want dan zou men niet inzien dat de uiterlijke schijn ook inderdaad maar schijn is. Voor de waarheid gaan betekent ook : de waarheid, de werkelijkheid te zoeken waar de uiterlijke schijn zodanig bedriegt dat wezens van een andere soort dan de mens van nu zich belichamen in menselijke gestalten, in een bepaald deel van de mens namelijk het stofwisselingssysteem; maar ze werken vandaar ook in de andere systemen, in het ritmische (ademhaling-bloedsomloop) en het zenuw-zintuigsysteem. Want er zijn namelijk drie soorten wezens die zich in het stofwisselingssysteem van verschillende mensen in het westen incorporeren.

De eerste soort, dat zijn geesten die een bijzondere aantrekkingskracht hebben tot de elementenkrachten van de aarde, die er een neus voor hebben om uit te vissen : hoe kan daar of ginds een kolonisering in gang gezet worden volgens de natuur en het klimaat en de andere natuurlijke omstandigheden, of hoe is hier of daar een handelsverbinding aan te knopen enz.
Een tweede soort van geesten stellen zich tot taak om binnen het gebied dat ze bestrijken het zelfbewustzijn te verminderen, het volle bewustzijn van de bewustzijnsziel niet te laten opkomen en daardoor ook in de omgeving, bij de andere mensen bij wie zich dit epidemisch verspreidt, een bepaalde neiging te laten ontstaan om zich niet bewust te worden van de ware motieven van hun handelen. Ziet u, zo’n door en door onwaar bericht of zo’n door en door onwaar document zoals die professoren uit Oxford onlangs in de pers lieten verschijnen, zo’n door en door dwaas leugenachtig document, dat moet men op rekening zetten van volgelingen van dit onware principe dat niet wil ingaan op de echte motieven, maar over deze motieven een sausje giet en mooie woorden uitspreekt terwijl daaronder in feite niets dan onware impulsen zitten. Daarmee beweer ik niet dat deze op zich waarschijnlijk zeer brave Oxford-professoren – ik kan hun geen immense Ahrimanische impulsen toeschrijven – dat deze professoren zelf drager zijn van dergelijke te vroeg geboren wezens; maar dat ze er volgelingen van zijn, dat wel.

In 1920 richtten deze professoren een oproep aan de Duitse professoren om “op te houden met de bittere vijandigheid die onder invloed van het patriottisme ontstaan is” en tot een verzoening te komen door “broederlijke gevoelens bij de studies”.

De derde soort van wezens die in het westen werken, dat zijn er die zich tot taak stellen om de mensen te doen vergeten wat zijn individuele capaciteiten zijn, de capaciteiten die wij uit de geestelijke wereld meebrengen als we door conceptie en geboorte in het fysieke bestaan intreden. Zij maken de mens min of meer tot een sjabloon van zijn nationaliteit. Dat beschouwt deze derde soort wezens als hun bijzondere opdracht : de mens niet tot zijn individuele geestelijkheid te laten komen. Terwijl dus de eerste soort wezens zich aangetrokken voelt tot het elementenwezen van de aardbodem, het klimaat enz. heeft de tweede soort een bijzondere neiging om een oppervlakkig, onwaar element te bevorderen, en de derde soort wezens de neiging om de individuele aanleg uit te roeien en de mensen min of meer tot een sjabloon, een afdruk te maken van hun nationaliteit, hun ras. ( … )

Deze drie soorten wezens werken door de mens en wij begrijpen mensenkarakters slechts als we datgene wat ik hier kom te zeggen, weten, als men weet : wat in het openbare leven leeft kan men niet alleen verklaren zoals de brave burger het zou willen, maar het moet verklaard worden door het inwerken van dergelijke geestelijke krachten.
Dat juist deze drie soorten krachten, drie soorten wezens op die bijzondere ontwikkelingstrap in het Westen actief zijn via mensen, dat wordt in de hand gewerkt doordat het Westen als opdracht heeft om de economische denkwijze te ontwikkelen. Het economisch leven is in feite de grond en bodem waarop zoiets kan gedijen. En wat stellen deze wezens zich globaal genomen tot taak ?
Ze stellen zich tot taak het hele leven alleen als economisch leven in stand te houden en geleidelijk alles uit te roeien wat er nog is van geestelijk leven, geleidelijk te laten dichtslibben het politiek-staatsleven en alles door het economische leven op te zuigen. In het westen zijn deze mensen die op die manier in de wereld optreden, de eigenlijke vijanden en tegenstanders van de driegeledingsimpuls.
De eerste soort wezens laat niet toe dat er een economisch leven ontstaat dat als een zelfstandig onderdeel naast het staats-rechtsprincipe en naast het geestelijke deel van het sociale organisme bestaat. De tweede soort wezens die vooral als opdracht heeft de oppervlakkigheid, de holle frase, de leugenachtigheid te bevorderen, wil niet naast het economische leven een zelfstandig democratisch staatsleven. En de derde soort wezens die de individuele aanleg onderdrukt wil niet dat de mens iets anders is dan een soort sjabloon van zijn ras, zijn nationaliteit, die werkt tegen de emancipatie van het geestesleven, tegen de zelfstandige positie van het geestesleven.
Dat zijn dus machten die op deze manier in het westen de impuls van de driegeleding van het sociale organisme tegenwerken. En hij die ernstig wil werken voor het verspreiden van deze impuls van de driegeleding die moet goed beseffen dat hij niet anders kan dan ook rekening te houden met deze geestelijke factoren die in de mensheidsontwikkeling bestaan. Er staan immers tegenover de machten aan dewelke men moet appelleren als men iets wil invoeren in de mensheidsontwikkeling niet alleen de dingen die de zgz. wakkere burger bemerkt, maar er staan dingen tegenover hen die alleen door geestelijke kennis kunnen ontsloten worden. Wat maakt het uit of de mensen in deze tijd dat beschouwen als bijgeloof en niet willen horen als er gesproken wordt over dergelijke via de mensen werkende geestelijke wezens ? Ze zijn er toch, deze geestelijke wezens ! En wie niet met een slapende ziel maar met een wakkere ziel het leven in ’t oog houdt, die kan overal de werkingen van deze wezens zien. Als men maar uit het voorhanden zijn van deze werkingen zich een beetje kon laten overtuigen van het bestaan van de veroorzakers van deze werkingen !”

Rudolf Steiner gaat dan verder met uit te leggen dat er ook drie soorten gelijkaardige wezens in het Oosten werken, maar daar zijn het geen wezens die te vroeg verschijnen in de wereldontwikkeling, maar die achtergebleven zijn, die hier eigenlijk al niets meer te zoeken hebben.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Mormonen

In het bovenstaand uittreksel verwijst Rudolf Steiner naar een sekte die in het westen een grote aanhang heeft. Wij dachten hierbij aan de mormonen. Waarom ?

1) We lazen hierboven dat Ahriman de mens wil overtuigen dat zijn geest-zielewezen niet te scheiden is van zijn fysiek lichaam. Welnu, het is bekend dat de mormonen het belangrijk vinden om van iedere mens de afstamming te weten te komen en de gegevens op te slaan in grote databestanden.
We lezen op wikipedia :

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van genealogisch onderzoek. Dit genealogisch onderzoek wordt voornamelijk verricht om religieuze redenen: de aldus opgespoorde voorouders kunnen postuum worden gedoopt.
In 1894 richtte de Kerk de Genealogical Society of Utah (GSU) op, inmiddels FamilySearch genaamd, om genealogische gegevens te verzamelen, te bewaren en beschikbaar te stellen. Het is de grootste genealogische organisatie ter wereld. Al in 1938 begon de Kerk met het microfilmen van genealogische bronnen. Internationaal wordt er met ruim 10.000 nationale archieven, kerken en bibliotheken samengewerkt
Om de collectie microfilms en digitale media veilig te stellen bouwde de Kerk in 1963 de Granite Mountain Records Vault, een aardbevingsbestendige kluis in het Rotsgebergte, zo'n 35 kilometer van Salt Lake City.
De gehele verzameling is gratis te doorzoeken in de Family History Library (FHL) in Salt Lake City. Daarnaast bevinden zich wereldwijd ruim 5100 dependances, centra voor familiegeschiedenis genaamd, meestal in plaatselijke kerkgebouwen, waar bezoekers gratis toegang hebben tot de collectie. De door genealogisch onderzoek vergaarde data zijn door de Kerk ook vrij beschikbaar gesteld op haar website FamilySearch die in 1999 online ging. Inmiddels zijn ruim 4 miljard namen online te raadplegen.

2) Daarnaast schijnt het in de V.S. algemeen bekend te zijn dat er verhoudingsgewijs veel mormonen bij de geheime diensten werken. ( bvb. Jim Stone op http://82.221.129.208/ :
( An EXTREMELY disproportionate number of Mormons work in intelligence, including the CIA and FBI - AND OTHER agencies that can make a difference …. )

3) We vonden ook een interessant detail op de website van de Evangelische Omroep, in een interview met een voormalig lid van de mormoonse kerk :

Wie een kleine studie maakt over de geloofsbeginselen van de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ontdekt dat de focus van een heel aantal zaken (verlossing, afvalligheid, gehoorzaamheid, trouw) niet op de Here Jezus gericht is, maar op de kerk of op de kerkleiders. Zo zegt een van de leringen van Brigham Young dat het evangelie van Jezus Christus een systeem van wetten en verordeningen omvat die tot verlossing leiden.
President Young heeft ervoor gewaarschuwd dat ‘als iemand kritiek begint te leveren’ op de leiders en leringen van de kerk, u kunt ‘weten dat die persoon min of meer de geest van afvalligheid heeft’.

Mevrouw Camacho is geboren in Zuid-Amerika en woont nu in Nederland. Toen ze een goede kerk zocht voor een aantal mensen die ze maatschappelijk geholpen had, kwam ze in contact met enkele zendelingen van ‘De Kerk van Jezus Christus van Heiligen der Laatste dagen’. „Ik dacht: Dit is wat ik zoek! Ik vond daar gezelligheid, vriendelijkheid en een christelijke sfeer." Ze besloot om voortaan zelf ook naar deze kerk te gaan. Er was alleen één probleem: ze kon het Boek van Mormon niet accepteren, omdat ze ontdekte dat de inhoud niet klopt met de geschiedenis en met de Bijbel. Maar er was nog iets gebeurd: een zendeling had een opmerking gemaakt over de donkere huiskleur van een vriendin van mevrouw Camacho. Het zou symbool staan voor Gods vloek over donkere mensen. Hij had dat gebaseerd op een gedeelte uit het boek van Mormon.
Mevrouw Camacho: "Er wordt sowieso veel gediscrimineerd in de gemeente waar ik zat. Donkere en blanke mensen zaten apart van elkaar. Ook mocht ik niet bidden voor bepaalde mensen, dat moest de priester doen."
Naast de normale kerkgang, is mevrouw Camacho in totaal drie keer in een tempel geweest. "Ik vond dat vooral de eerste keer heel bijzonder. Je moet namelijk weten dat je niet zo maar in een tempel mag komen. Oh nee! Je mag de tempel alleen betreden als je alle geboden bewaart en ‘waardig’ bent."
"Je komt dan zo’n tempel binnen en dan betreed je prachtige ruimtes die tot in alle perfectie af zijn. Het is daar binnen zó mooi, zó schoon, zó af, zó vredig en zó stil, want je mag in de tempel niet met elkaar praten, je mag slechts fluisteren."
Voordat mevrouw Camacho de tempel echt binnen mocht gaan, moest ze eerst speciale onderkleding aan en een wit gewaad. "Dat is heilig ondergoed, dat je alleen in de verschillende Mormonentempels in setjes kunt kopen. Je moet daar ook een gelofte afleggen, dat je altijd dat heilige ondergoed draagt, dat een teken van heiligheid is, maar ook je lichaam zal beschermen tegen het kwaad." Uit verschillende bronnen is gebleken dat er op de geheiligde onderkleding tekens van vrijmetselarij staan: een passer en een winkelhaak. Mevrouw Camacho bevestigt dat.

In totaal is mevrouw Camacho drie keer in de tempel geweest. "Toen dacht ik: dit is niet van God. Dit gaat allemaal om menselijke posities, machten, rangen en standen. Het is allemaal bedrog. Wij moeten zóveel doen voor mensen, zoveel rituelen, beloften en werken om de zaligheid te verdienen. Waar blijft het offer van Christus dan?"
Ze schudt haar hoofd, als teken dat ze het allemaal niet meer begrijpt. "De leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen’ zijn zo druk bezig om te doen wat de kerk zegt, dat ze vergeten om zichzelf te bouwen. Ze zijn niet zichzelf."
"Maar als je écht christen wil zijn, dan moet je Hém volgen en niét in de eerste plaats een kerk, stroming of mormoonse leefregels.
Het volgen van Jezus is geen kwestie van dopen of kerk, maar slechts enkel kijken: Wie was Hij ?“

( bron )4) In HP/De Tijd : Zeven bizarre weetjes over mormonen
bron )
We nemen er enkele over, onze toevoegingen cursief :

Vandaag werd bekend dat diverse leden van het koninklijk huis postuum gedoopt zijn in de mormoonse kerk. Zeven dingen die u moet weten over de mormonen.

a) Door de doop postuum te voltrekken, geloven mormonen dat ze de overledene alsnog kans op verlossing geven. In dit geval kunnen prins Claus, prins Bernhard en prinses Juliana volgens de mormonen ondanks dat ze dood zijn, zelf beslissen of ze de doop alsnog aanvaarden.

Ze vonden het ook nodig om Rudolf Steiner en zijn vrouw Marie Steiner daar postuum te dopen !

b) In theorie is het mormoonse geloof polygaam. De grondlegger van het mormonisme, Joseph Smith, had 32 vrouwen. Toen Utah, waar de mormonen resideerden, zich bij de Verenigde Staten wilde voegen, bleek polygamie een breekpunt. De Amerikanen vonden het niets, waardoor de publieke opinie zich tegen de mormonen keerde. Een gedeelte van de kerk zwoor polygamie daarna af. Sindsdien is er een tweedeling in de kerk ontstaan: zij die polygamie afzweren en zij die zeggen dat je alleen middels veelwijverij het ware geloof belijdt.

c) Degenen die voor polygamie kiezen behoren over het algemeen tot de FLDS (Fundamentele Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen), een sekte die veelvuldig in het nieuws is geweest vanwege hun sekteleider Warren Jeffs, die vorig jaar is veroordeeld voor kindermisbruik. Zoals dat gaat bij mensen die iets doen wat illegaal wordt bevonden, zonderden de leden van de FLDS zich steeds meer af van de wereld. Ze bewoonden en bewonen nog steeds een aantal afgelegen dorpen waar mannen met soms meer dan twintig vrouwen zijn getrouwd. Met één vrouw voor de wet, met de rest volgens een spiritueel zegel.
Een man komt volgens de FLDS in de hemel als hij tenminste drie vrouwen heeft. Een vrouw mag de hemel in als ze met een man en tenminste twee andere vrouwen is getrouwd. Door een enorme vraag naar vrouwen werden deze steeds jonger uitgehuwelijkt, ook via ‘goddelijke openbaring’. Warren Jeffs bepaalde wie met wie moest trouwen.

d) Alle mormonen geloven dat Joseph Smith de ware profeet is. Hij leefde van 1805 tot 1844 en verklaarde meerdere visioenen te hebben gehad waaruit hij leerde dat geen enkele kerk het ware geloof aanbood. Smith vertelde dat hij op 21 september 1822 een bezoek had gehad van de engel Moroni, een oorspronkelijke Amerikaan die in tegenstelling tot de Indianen helder wit was. Joseph was de uitverkorene om naar Cumora te gaan, een berg waar de sleutel tot het ware geloof zou liggen die Moroni daar al die tijd had bewaakt. Hij trof daar naar eigen zeggen gouden tabletten aan waarop een boek stond geschreven. Hij vond er ook twee stenen waarmee hij het boek kon vertalen naar het Engels. Dat werd The Book of Mormon. Niet dat iemand de platen ooit heeft gezien.
Volgens Smith heeft een engel, nadat Smith de vertaling afhad, het gerei weer meegenomen naar de hemel. In het boek staat dat als Jezus weer naar de aarde komt, hij duizend jaar in vrede zal regeren.

Op wikipedia lezen we :

“Voordat Smith de platen teruggaf aan de engel Moroni, werd hem toegestaan de platen te tonen aan 'drie getuigen' en 'acht getuigen' wier verklaringen zijn opgenomen in het Boek van Mormon. De drie getuigen verklaarden de platen te hebben gezien die door een engel aan Smith werden voorgelegd alsook Gods stem te hebben gehoord. De acht getuigen verklaarden de platen te hebben gezien en bevoeld. Sommigen van deze getuigen hebben nadien de Kerk verlaten, maar geen enkele heeft ooit zijn getuigenis herroepen.”

Het artikel op wikipedia is opvallend positief voor de mormonen, wat ook al verdacht is, want wikipedia is alleen positief voor al wat de Angelsaksisch-zionistische wereldorde ondersteunt. Er wordt bvb. uitvoerig bericht over alle goede werken die de mormonen ondersteunen.
Wat zegt wikipedia over de postume doop ? Let op het vergoelijkende woordgebruik :

“Het plaatsvervangende "dopen voor de doden" is voor sommige mensen een controversieel onderwerp. Zo heeft de Kerk in 1995 een overeenkomst gesloten met de Amerikaans-Joodse gemeenschap om te stoppen met het ongevraagd "dopen" van Holocaust slachtoffers. Ook de theologie achter het "plaatsvervangend dopen" van beruchte criminelen, zoals seriemoordenaar Ted Bundy (ook bij leven korte tijd lid van de Kerk) wordt niet door iedereen begrepen.
Ook in Nederland heeft deze doop kritische aandacht getrokken. Hoewel de Kerk stelt dat leden enkel hun eigen voorouders op deze wijze mogen dopen, zijn er verschillende gevallen bekend waarbij ook niet-voorouders zijn gedoopt. Het gebruik kreeg in Nederland aandacht, toen dagblad Trouw in mei 2012 berichtte dat ook verscheidene leden van het Koninklijk Huis waren gedoopt, waaronder koningin Juliana, prins Bernhard en de koningen Willem I en Willem III. Al eerder was er kritiek op het dopen van overleden Joden, waaronder Anne Frank.
Het dient echter aangestipt dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen duidelijk stelt dat wie postuum gedoopt wordt, zelf de keuze heeft in de geesteswereld om deze doop te aanvaarden. Het achteraf dopen van overledenen wordt "postume doop" genoemd. Dit plaatsvervangend "dopen voor de doden" is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van Jezus' woorden in het evangelie van Johannes: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" en Paulus' verwijzing naar de doop voor de doden. De plaatsvervangende doop voor de doden gebeurt in de tempels.”

e) De Mormoonse kerk heeft haar hoofdzetel in Salt Lake City, hoofdstad van de staat Utah.
De stad is opgebouwd rond het plein met de Mormoonse tempel. ( … )

Wat valt op aan die tempel ? De omgekeerde pentagrammen ! Die kunnen we niet als een christelijk symbool beschouwen, integendeel zelfs. Een kruis ga je er nergens aantreffen want mormonen zijn tegen het gebruik van dit oersymbool.

( Bron afbeelding )


5) De meest recente aanval op het werk van Rudolf Steiner komt ook van de mormonen.
In De Brug 101 schreven we over de SKA-controverse, de zgz. kritische uitgaven van Steiners werken door een man die door beroep en huwelijk verbonden is met de mormoonse kerk. We hernemen uit dat artikel een passage :

“Bij het lezen van Clements commentaren wordt duidelijk dat Rudolf Steiners werk hier uiteengereten wordt, in stukken gehakt, als een lijkschouwing ontleed. Dat heeft Irene Diet doen besluiten : “Het bitterste van dit alles is dat Clement de toegang tot Rudolf Steiner probeert af te sluiten. Want Rudolf Steiner en zijn antroposofie worden dusdanig voorgesteld dat het bedenkelijk wordt om daarin geïnteresseerd te zijn.”
Bij deze vaststelling van Irene Diet krijg je het gevoel : is deze poging om Rudolf Steiner oninteressant te maken misschien doelbewust zo gewild ? Hoe langer men deze mogelijkheid overdenkt, hoe meer men ervan overtuigd geraakt. Het taalgebruik van Clement is van zo’n hooggekwalificeerde intelligentie, doorspekt met vreemde woorden die men vaak niet eens in het woordenboek vindt, en dan opeens krijgt men de zekerheid : zo spreekt en schrijft geen mens, dat is hem ingefluisterd door een geestelijk wezen dat deze verleidelijke intelligentie bezit waarmee de antroposofie vernietigd en kapot gemaakt moet worden. Want bij iedere mens die schrijft ontdekt men ergens een gevoelscomponent die verweven is met de inhoud van het boek of het artikel of de brief. Dat is voor de schrijver onbewust, dat behoort tot zijn wezen en dat vertaalt zich in al wat hij op papier zet. En hoe is dat bij Clement ? Daar is alles, om met Goethe te spreken, “koel tot in het hart”, zoals Rudolf Steiner onze geografische dubbelganger schetst : hoge intelligentie, maar geen gemoed. Vaak zit er in Clements woorden wel gevoel, maar negatief : spot en aanmatiging.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Covid : misleiden met cijfersHet zal iedereen wel opgevallen zijn dat op een bepaald ogenblik in de media niet meer gesproken werd over het aantal sterfgevallen maar alleen over het aantal besmettingen.
Dr. Daphné von Boch daarover in het novembernummer van “Der Europäer” (jg. 25, nr. 1). Het artikel begint met het citaat van Mark Twain dat we in een vorig nummer van de Brug ook aanhaalden :
“Het is gemakkelijker om de mensen bij de neus te nemen dan ze te laten inzien dat ze bij de neus genomen werden.”Het vaststellen van het aantal besmettingen dient onder meer daartoe om te weten hoe zeer een ziekte verspreid is onder de bevolking. Als bvb. 1 persoon besmet is op 100 geteste personen, dan geeft dat 1% en men trekt dat door en gaat ervan uit dat ook 1% van de bevolking besmet is. Daarvoor moet men niet alleen het aantal besmette personen kennen maar ook weten hoeveel personen er getest werden. Alleen zo kan men beoordelen of het aantal besmettingen hoog of laag is. Hoort men bvb. “1000 nieuwe besmettingen”, zonder te weten hoeveel mensen er getest werden om tot dit resultaat te komen, dan lijkt het alarmerend hoog. Maar als deze 1000 besmettingen gevonden werden na het uitvoeren van 100.000 testen, dan weet men dat ook hier slechts 1% van de geteste personen besmet is. Hoe meer men test, hoe meer besmettingen men vindt. Maakt men alleen het aantal besmettingen bekend, terwijl men verzwijgt dat er op veel grotere schaal getest werd, dan jaagt men de bevolking schrik aan met dat hoge cijfer. Zo zijn de media te werk gegaan, niet alleen in Duitsland. Zij die de cijfers verstrekken, weten dat ze de twee aantallen moeten geven want dat is hun beroep. Maar toch wordt meestal alleen het aantal besmettingen genoemd, zonder het aantal geteste personen.
Daar komt nog een tweede aspect bij : men heeft van in ’t begin alleen de mensen getest van wie men al dacht dat ze besmet konden zijn. Maar deze groep is niet representatief voor de hele bevolking, dus als men in die groep meer besmettingen vindt, mag men dat niet zomaar doortrekken naar de rest van de bevolking waar veel meer gezonde mensen bij zijn. Zelfs met het bekendmaken van het aantal besmettingen en het aantal uitgevoerde testen, zal men in dit geval ook meer ziektegevallen extrapoleren dan er in werkelijkheid zijn.

Het probleem met de test zelf
Of iemand besmet is stelt men tot nu toe alleen vast met de zgn.PCR-test. Als het resultaat van die test positief is, dan geldt de persoon als besmet. Maar deze test reageert niet alleen op het huidige corona-virus, maar ook op vele andere, zoals de onschuldige coronavirussen die ieder jaar opduiken bij 5 tot 15% van de gewone griepgevallen. De test reageert ook positief als men een griepvaccin heeft gekregen.
Zo komt men tot een groot aantal vals positieve resultaten en worden geteste personen die niet eens besmet zijn toch bij de besmettingsgevallen gerekend. Niet voor niets staat in de gebruiksaanwijzing van de test dat ze niet geschikt is om een diagnose te stellen. Maar toch worden op basis van deze test alle beperkende maatregelen goedgepraat. In Duitsland wordt op dit ogenblik een grote rechtszaak voorbereid tegen de viroloog prof. Drosten ( de Duitse Van Ranst –fdw) die als expert van de bondskanselier deze test ingevoerd heeft.

“Besmet” is niet synoniem met “ziek”
Als het lichaam in contact komt met het virus, dan verdedigt het zich. Wiens afweersysteem verzwakt is, vertoont enkele dagen later de typische griepsymptomen : koorts, keelpijn, hoest. Hij wordt ziek. Kort voor het uitbreken van de symptomen is het besmettingsgevaar voor anderen het grootst : het virus vermeerdert zich en breidt zich uit, niet alleen in de betreffende persoon, maar ook rond hem.
Als echter iemand met een sterk afweersysteem besmet geraakt, dan vertoont hij geen symptomen en wordt ongemerkt immuun. Het is nog altijd omstreden in de geneeskunde of iemand zonder hoesten en zonder koorts de ziekte kan verspreiden. Want deze mensen houden om zo te zeggen het virus onder de duim, dat kan zich niet vermeerderen, hoe kan het dan op anderen overgaan ? Hetzelfde geldt voor mensen met nauwelijks ziektesymptomen.
Belangrijk is ook dat besmette personen die geen symptomen vertonen, nooit aan de ziekte sterven en die met weinig symptomen maar zeer zelden. Aangezien van deze groep nauwelijks gevaar uitgaat, zijn ze eigenlijk zonder betekenis voor de statistiek. Maar toch maken zij 80% uit van de zgn. besmettingsgevallen. Slechts 20% van de besmette personen is werkelijk ziek, met duidelijke klachten. De eerste 80% verhogen dus zonder reden de aantallen in de statistieken.

“Ziek” is geen synoniem van “dood”
Van de echte coronazieken (met klachten) geneest het overgrote deel (90%) volledig en zonder complicaties, zoals we de laatste maanden konden vaststellen. De uitzonderingen waren de verzwakte, oudere mensen die al leden onder andere ziektes, vooral in rusthuizen. Van hen kregen er vele complicaties bij hun andere aandoeningen, wat dan tot de dood leidde. Maar dat gebeurt ieder jaar ook met de gewone griep bij mensen in hun laatste levensfase. Normaal sterven in Duitsland ieder jaar ongeveer 1200 mensen op de 10.000 boven de 80 jaar aan ademhalingsziektes, dat is 12%. Tot midden mei van dit jaar 2020 zijn 8 op 10.000 mensen boven de 80 aan corona gestorven, dus 0,08%

De epidemie is voorbij
Sinds half juni zijn er nauwelijks nog sterfgevallen, noch in Zwitserland, noch in Europa. Ook niet in Italië, Spanje, België of Engeland. Overal dezelfde curve als in Zwitserland. De epidemie is voorbij. Door de koelere temperaturen in de herfst stijgen terug het aantal besmettingen. Dat is normaal. Koude is altijd een uitdaging voor het lichaam dat dan meer warmte moet opbrengen. Is de mens daartoe te zwak, dan wordt hij door virussen en bacteriën besmet. Hij krijgt letterlijk een koud-heid, ver-koud-heid met als gevolg : koorts, een verhoging van de innerlijke warmte. Bij alle andere virussen in de lucht zweven ook de coronavirussen van dit jaar. Daarom dat ook deze besmettingen omhoog gaan. Ondanks de lockdown zijn vele mensen in de lente in contact gekomen met het virus en zijn er immuun voor geworden. Daarom wordt de coronagriep in deze herfst en winter zeldzaam, milder en minder besmettelijk dan ze in de lente was. Dat is zo bij iedere griep. Die doet een algemene immuniteit ontstaan bij de bevolking.
Virussen moeten ieder jaar veranderen –en het duurt minstens een jaar –vooraleer ze opnieuw kunnen besmetten en ziek maken. Door de algemene verworven immuniteit kan geen enkel griepvirus, ook niet het coronavirus, een tweede golf veroorzaken. Eén en hetzelfde virus kan geen tweede golf veroorzaken die erger is dan de eerste. De Spaanse griep die als voorbeeld aangehaald wordt was de enige uitzondering en dat had te maken met de oorlogsomstandigheden. De mensen op het einde van de Eerste Wereldoorlog waren te uitgehongerd en verzwakt om weerstand te kunnen opbouwen bij de eerste golf. Die eerste golf verzwakte hen nog meer en daarom stierven er vele bij de tweede golf.
Kunnen we voor de lente van 2020 van een epidemie spreken ?
We kunnen alleen van een epidemie spreken als er een ziekte opduikt die een belangrijke oversterfte veroorzaakt. Was dit het geval met de covid-epidemie ? In een intern document van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat eind maart tot stand kwam met hulp van het Robert-Koch-Instituut, werd gesproken van 1,15 miljoen sterfgevallen in Duitsland. Als men de sterftecijfers bekijkt voor de eerste vier maanden van 2020 dan valt op dat er helemaal geen oversterfte was, noch in Zwitserland, noch in Duitsland. Integendeel zelfs, in andere jaren waren er de eerste vier maanden meer sterfgevallen en toen geen pandemie-geroep en economische restricties ! Maar misschien zijn deze goede cijfers te danken aan de lockdown ?
Als we kijken naar Zweden, waar geen lockdown was, alle scholen open, geen beperkingen van handel en horeca, dan zien we dat daar ook geen noemenswaardige oversterfte was. In de eerste vier maanden van 2020 ongeveer 1200 doden meer dan in dezelfde tijdsspanne in 2015. Op een bevolking van 10 miljoen geeft dat 0,01%, zeer weinig dus.
Maar misschien heeft dat dan weer te maken met de bevolkingsdichtheid die in Zweden slechts 23 personen per km² bedraagt ? In Duitsland is de bevolkingsdichtheid 10x groter.
Wel, laat ons kijken naar landen met een hoge bevolkingsdichtheid en die geen lockdown ingevoerd hebben :
Hong Kong : 6890 inwoners per km²
Japan : 336
Zuid-Korea : 530
Overal is het aantal sterfgevallen verwaarloosbaar.
Het maakt totaal geen verschil, met of zonder lockdown : nergens heeft de coronagriep een grote oversterfte veroorzaakt. Niet eens in China. Op het einde van de epidemie (en tot vandaag) zijn er minder dan 5000 sterfgevallen gemeld, voor een land met 1,4 miljard mensen.

Ook niet in de V.S.

Daar waren eind juni ongeveer 150.000 meer doden dan in 2018. Als men weet dat in de V.S. 330 miljoen mensen wonen, dan zijn 160.000 juist 0,05% van de totale bevolking. Dat kun je geen oversterfte van epidemische proporties noemen. Prof. Neil Ferguson had 2,2 miljoen doden voorspeld voor de V.S. en deze prognose was de basis voor de beperkingen van handel en horeca. Deze inschatting was15x groter dan de werkelijkheid. Voor Ferguson was het niet de eerste keer dat hij er zo ver naast zat, ook bij de dollekoeieziekte, de vogelgriep en de varkensgriep was dat het geval. Waarom men zo iemand nog altijd als expert opvoert is onbegrijpelijk.
Als het weekblad “Der Spiegel” nu verschijnt met de titel “Het Grote Sterven : het eerste miljoen … en waarom het tweede vlugger komt” – dan slaat dat eerste miljoen niet op Duitsland maar op de hele wereld. En dan moet men weten dat ieder jaar ongeveer 2,6 miljoen mensen sterven door infecties van de ademhalingsorganen (TBC niet meegerekend). Dat het tweede miljoen niet sneller maar ieder jaar komt, dat wordt verzwegen.

Besluit : wat betekent “stijgend aantal besmettingen” ?
Cijfers over het aantal besmettingen die niet overeenkomen met de realiteit, bij een virus dat niet gevaarlijk is, betekenen niets.
Dat deze cijfers gebruikt worden voor vrijheidsbeperkende maatregelen is bedrog. De cijfers worden zodanig voorgesteld om de mensen te kunnen manipuleren door ze bang te maken.
Dat leren de feiten.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Collectieve gevangenschap voor een fake 2e golfDr. Mike Yeadon, voormalig hoofdadviseur wetenschap van farmagigant Pfizer, heeft in een radio interview bevestigd dat de complete tweede corona golf ‘fake’ is, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat de gebruikte testen vrijwel uitsluitend valse positieve resultaten geven. Ondertussen blijkt uit cijfers van de Amerikaanse CDC dat het overlijdensrisico voor mensen tot 50 jaar die besmet raken met corona bijna NUL is. Hieruit blijkt andermaal dat social distancing en lockdowns zinloos zijn, en alleen extra maatregelen om kwetsbare ouderen te beschermen meer dan voldoende zijn.
Volgens dr. Yeadon is dit coronavirus een doorsnee virus waar we, net als vele honderden andere, gewoon mee zullen leren te leven. Net als een groeiend aantal andere wetenschappers vraagt hij zich hardop af of de maatregelen die de Westerse regeringen de afgelopen maanden hebben genomen, en die onze economie en samenleving enorme klappen hebben toegediend, überhaupt wel enig effect hebben gehad. ( … )

Het is aangetoond dat mensen die zijn hersteld van het virus, en met wier mond- en luchtweg samples je het virus niet langer kunt cultiveren, met een PCR test nog steeds positief kunnen zijn. En dat komt omdat deze test NIET voor een levend virus is bedoeld. De test zoekt enkel een heel klein stukje genetische code. Als dan een klein stukje van een dood virus wordt gevonden, kun je nog heel lang ‘positief’ testen.’ (Daarbij treden er volgens de uitvinder en de fabrikanten van de PCR test vaak kruisreacties met deeltjes van andere virussen en zelfs bacteriën op).
Bovendien stelt het ONS (het Britse Sciensano) dat de prevalentie van het virus nog steeds minder dan 0,1% is. Dat is een goede zaak. En al zou je 2% positieven aantreffen, maar niemand is ziek, dan nog is de Pillar-2 test (die worden gebruikt om werknemers, scholieren etc. te testen) zinloos.

De snelle testen die men op TV laat zien (testen die worden afgenomen in tenten, in auto’s, ‘teststraten’ e.d.) zijn wetenschappelijk totale onzin. Wat een flauwekul… Als je dit als forensisch bewijs in een rechtbank zou willen gebruiken, gooit een advocaat het er meteen uit.

Maar is het in Europese landen weer stijgende aantal mensen dat in ziekenhuizen wordt opgenomen dan geen bewijs dat er een tweede golf is? Eerlijke vraag. Als we de cijfers checken, dan zien ik dat het aantal doden heel laag blijft. Als je eerst het aantal beschikbare IC-bedden afschaalt en de IC-opnames licht stijgen, dan krijg je snel veel druk op de ziekenhuizen. Feit is wel dat de oversterfte al 6 maanden constant aan het dalen is.

Het in de media verspreide verhaaltje dat nu veel meer jonge mensen ‘positief’ zouden worden getest, en dat dit zou komen omdat ze zich niet meer aan social distancing houden. Wij hebben dit altijd onwaarschijnlijk gevonden, omdat jonge mensen zich terecht minder zorgen maken over dit virus. Zij zullen de eersten zijn geweest die het virus hebben gekregen, en het hebben overleefd. Dus het idee dat nu, 6 maanden later, vooral de jongeren het ineens krijgen, is complete kolder.

Gisteren lazen we een onderzoek van een patholoog, en zij kwam tot een andere, dramatische conclusie. Deze onderzoeker zegt dat als de positieve testen (inderdaad) vals zijn, ze gelijkmatig in alle lagen van de bevolking zouden moeten worden aangetroffen. En weet u wat? Dat is precies wat we nu zien. Dat nu een hoger percentage jongere (vals) positief wordt getest, komt daarom enkel omdat er nu ook veel meer jonge mensen worden getest.
We zijn bang dat hoe meer er wordt getest, hoe meer valse positieven er zullen zijn, en nieuwe lockdowns en andere maatregelen juist steeds waarschijnlijker worden. ‘Wat moeten we dan wèl doen?’

Het antwoord is Zweden. Die doen geen massale testen, en tot nu toe zitten hun ziekenhuizen niet vol met steeds meer zieke en stervende mensen. Zij hebben in dezelfde periode exact hetzelfde sterftepercentage (0,06%) als wij. In Zweden werd zoals bekend nooit een lockdown afgekondigd, bleven scholen, bedrijven en horeca open, werden mondkapjes nooit verplicht, en waren de beperkte social distancing regels op vrijwillige basis.
Aangezien het sterftepercentage in het Scandinavische land dit jaar niet hoger is dan gemiddeld (zelfs lager dan het 5 jarige gemiddelde), volgt hieruit de onomstotelijke conclusie dat alle strengere maatregelen die in België weer worden genomen, volstrekt nutteloos zijn, en juist averechts werken.

Elke regering met een beetje gezond verstand zou ogenblikkelijk moeten stoppen met de volkomen onbetrouwbare PCR testen. Het is verschrikkelijk te zien dat daar in de media nu zo’n vals beeld mee wordt geschetst. Tevens noemt hij het een ‘schande’ dat mensen NIET wordt verteld waar ze nu ècht positief op worden getest. Alles – ook een gewone verkoudheid die u in het voorjaar hebt gehad – wordt automatisch onder de noemer ‘corona’ geschaard.
Als je dan al iets met ‘positieve’ testen zou willen proberen aan te tonen, dan dien je alle positief geteste mensen ogenblikkelijk opnieuw te testen. Hij is er van overtuigd dat velen dan negatief zullen testen. ( Andere wetenschappers constateerden eerder dit jaar dat zelfs mensen die 5 of 6 keer ‘positief’ op corona testten, het virus desondanks NIET bleken te hebben.)

Los van de ernstige economische consequenties zullen voor de volksgezondheid de negatieve gevolgen van een tweede (vorm van een) lockdown worden versterkt. Vooral het aantal mensen dat niet aan Covid sterft, zal verder toenemen. Dat is volgens ons al gebeurd. De regering heeft dat ook al toegegeven, maar ze doet alsof er geen enkele andere gezondheidskwestie (dan corona) is.

Het gevolg van dit beleid is dat beleidsmakers moedwillig mensen doden of laten doodgaan die gered hadden kunnen worden. Het is nu vastgesteld dat onze nationale lockdown sowieso te laat kwam om ook maar enig verschil te maken in de oorspronkelijke verspreiding van het virus. Aangezien alle genomen maatregelen op zijn best geen enkel effect hebben gehad, waarom houden we ze dan nog in stand?

Tot slot verwijzen we naar Afrika, waar men vanwege het ontbreken van de middelen om lockdowns en social distancing te handhaven miljoenen doden had voorspeld. Voor bijvoorbeeld Malawi werden tienduizenden doden verwacht. Het werkelijke aantal ? 250.
De virologen in dat land concluderen dan ook dat daar maar één verklaring voor is: de bevolking is voor het grootste deel reeds immuun geworden. (Of dit coronavirus is simpelweg te zwak om een grote impact te maken, wat overeenkomt met de statistieken van de rest van de wereld).

Een deel van de conclusies van wetenschappers zoals Yeadon worden inmiddels schoorvoetend toegegeven door officiële instanties zoals de Amerikaanse CDC.
Volgens hun jongste cijfers is de kans dat met corona besmette mensen tot 50 jaar sterven, bijna nul (slechts 1 op de 5000 geïnfecteerden (= ziek geworden besmette mensen), en onder de 20 maar 1 op de 33.000 geïnfecteerden). Voor 50-plussers zou dit aantal met 1 op de 200 wel fors hoger liggen, en zeker voor 70-plussers (1 op de 18). We hebben echter al veel vaker experts aangehaald die erop wijzen dat 9 van de 10 ouderen niet door, maar met het virus overlijden, en vrijwel allemaal meerdere bovenliggende aandoeningen hadden.

Daarom zien we op de officiële Europese statistieken (EuroMOMO) weliswaar een scherpe piek in het voorjaar, maar daarna een snelle terugkeer naar normaal, waarbij vooral de rode stippellijn (‘substantiële stijging’) aantoont dat er van een veel hoger aantal doden dan gemiddeld in het geheel geen sprake is.

In het licht van al het bewijs zijn de extra maatregelen die de regering neemt, daarom niet alleen een onbeschaamd staaltje volksverlakkerij, maar zijn, gezien de enorme schade die dit beleid aanricht, als een rechtstreekse aanval op onze samenleving, volksgezondheid, vrijheid en economie op te vatten. Waarom wordt dit gedaan?

De èchte complotdenkers in dit land staan dan ook elke vanavond op het podium, voor de camera’s, om de bevolking opnieuw angst aan te jagen voor een virus waar 99% van de bevolking zich in werkelijkheid geen enkele zorg over hoeft te maken.

( bron )


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Sciensano ziet U... hier post men niet.Carine Knapen, advocaat aan de balie van Brussel werd op Facebook al eens geschorst wegens haar standpunten over de hele covidshow.
Interessante blog


Ter attentie van Marc Boschmans - Lab Technician bij Sciensano
Beste lab medewerker van Sciensano,

Mijn post " Van Gucht goochelt weer met de cijfers " is gedeeld geworden door een behoorlijk aantal volgers. Eén van die volgers heeft gemeld dat u op zijn muur als commentaar gepost heeft dat hij dit soort berichten niet mag delen omdat de mensen anders de regels niet meer zullen respecteren en verder, dat de cijfers van uw collega juist zijn.
Het is spijtig dat u niet de moed hebt gehad om deze comment rechtstreeks tot mij te richten zodat we daarover in debat konden gaan. Nu laat u mij geen andere keuze dan een open brief tot u ( en alle andere medewerkers van Sciensano die over uw schouder mee lezen ) te richten.

Als de cijfers stijgen is dat volgens de woordvoerders en commentatoren van Sciensano ALTIJD de schuld van het volk. Voor haar is er maar één mogelijke conclusie :
" de bevolking respecteert de regels niet " en stoute kwatongen ( waarbij gedoeld wordt op personen zoals deze nederige dienaar ) mogen niets anders verkondingen want anders gaat het volk de regels nog minder respecteren.
Elke andere mogelijke oorzaak wordt door Sciensano categoriek uitgesloten. De stijging van de cijfers kan uitsluitend liggen aan het niet respecteren van de regels want alle andere mogelijke oorzaken zouden wijzen op een enorm faalbeleid, dus ....het is per definitie altijd onze schuld.
Het moet maar eens gedaan zijn met het volk te beliegen, bedriegen en bedotten met allerlei catastrofe doemscenario's en ze aanhoudend te overladen met een schuldgevoel.
Laat mij even heel goed duidelijk maken dat het niet is omdat mijn wakkere volgers - en bij uitbreiding de rest van de bevolking - het niet eens zijn met wat de woordvoerders en commentatoren van Sciensano, de experten en de overheid - die jullie hierin blindelings volgen - verkondigen dat zij de regels niet zouden respecteren.
De regels worden door het overgrote deel van de bevolking al maandenlang WEL gerespecteerd. En wees maar gerust dat we allemaal serieus last hebben van de maatregelen die ons de keel uit hangen. Maar we blijven ze braaf naleven omdat het moet.

Laat ons samen eens even naar de cijfers kijken shall we ?
België heeft sinds 1 maart 4.525.669 tests uitgevoerd waarvan ruim een kwart ofwel 1.216.918 de afgelopen maand ( periode 24 september tot en met 24 oktober ).
Van alle PCR testen die werden afgenomen, zijn er 305.409 positief getest waarvan 69% ofwel 208.974 de afgelopen maand ( periode 24 september tot en met 24 oktober ).
Er ligt GEEN ENKEL bewijs voor dat van de 1.216.918 mensen die de afgelopen maand zijn getest, 208.974 de regels niet hebben gerespecteerd of in contact zijn geweest met iemand die de regels niet heeft gerespecteerd.
Hetzelfde geldt overigens ook voor de horeca waar de bevoegde ministers zelfs hebben toegegeven dat er geen harde bewijzen zijn dat deze sector een bron van grote besmettingshaarden is. Maar ze hebben toch de hele sector plat gelegd.
Sciensano bewijst nooit iets. Sciensano zegt dat ... en dus is het zo.
En Erika Vlieghe zegt " het is niet omdat we geen bewijzen hebben dat er geen bewijzen zijn ". Dit is de burger toch echt wel beschouwen als een bende dorpsidioten wier verstand bij een vorige wasbeurt in de riolering is beland.
Maar goed. Laat ons even veronderstellen dat u toch keiharde bewijzen hebt dat wij, burgers, de regels niet respecteren, dan nog kunnen we niet anders dan vaststellen dat slechts een hele kleine minderheid van die 1.216.918 getesten vandaag nog in het ziekenhuis ligt.
Volgens de Excel " hospitalizations " van Sciensano lagen er gisteren 24 oktober in totaal 4.401 mensen in het ziekenhuis, waarvan 2.952 in Brussel en Wallonië ( 2/3) en 1.449 in Vlaanderen ( 1/3). Dat is alles bij mekaar 0,3619% van het totaal aantal getesten ( over de periode 24.09 tot 24.10.2020). Ik heb niet uitgerekend hoeveel % dit is in functie van het totaal aantal inwoners want dat zijn teveel nullen na de komma.
We blijven, voor het gemak van de lezing, bij het onderwerp.
4.401 .... mits de cijfers van Sciensano correct zouden zijn, maar dat zijn ze niet. Nooit geweest. In de Excels van Sciensano staan kemels van fouten sinds de aanvang van de registratie.
Bovendien blijft zij de cijfers met terugwerkende kracht verhogen. Aanvankelijk dacht ik dat zij dat enkel deed tot 8 dagen voordien. My mistake. Ik had verder moeten terug gaan in de tijd. Nu blijkt namelijk dat de cijfers die thans geregistreerd staan op 15, 16 en, 17 maart niet meer dezelfde zijn als deze die geregistreerd waren op deze data zelve. Is dat een betreurenswaardig toeval ? Neen, de cijfers zijn ELKE dag aangepast geworden. Altijd in +. Nooit in -.
Hoeveel mensen er vandaag effectief in het ziekenhuis liggen hebben we het raden naar. Sciensano zegt dat het er 4.401 zijn maar dat is niet bewezen en ook niet gecontroleerd door een onafhankelijk controle orgaan. Onderzoek van de Excel " hospitalizations "wijst uit dat Sciensano het aantal mensen dat dagelijks het ziekenhuis verlaat NIET in mindering brengt van de dagelijkse totalen per provincie. Zij registreert de ontslagen wel ( new out ) en zij maakt zelfs aparte flashy grafieken van de ziekenhuis ontslagen maar zij brengt de ziekenhuisontslagen niet in mindering in de Excels die de basis van alle maatregelen vormen. Er komen dagelijks alleen maar bedden bij.
Uit de Excel " hospitalizations " blijkt dat sinds 24 september minstens 3.588 mensen het ziekenhuis verlaten hebben. Toch wel straf hè dat zoveel mensen herstellen na een kort ziekenhuis verblijf !
Hoeveel mensen er vandaag dan werkelijk in een ziekenhuis liggen ? Ah, dat weten we niet. Sciensano geeft namelijk de nationale analyses van ziekenhuizen niet vrij. Niet aan mij, niet aan politici, niet aan leden van de Celeval, aan niemand.
Sciensano zit op haar data. En ik ben niet de enige dit zegt. Het is ook in het nieuws geweest ( zie VRTnews post hieronder ).

Omdat wij toch wel nieuwsgierig waren naar de werkelijke cijfers hebben wij de controle taak die Sciensano eigenlijk zou moeten waarnemen op ons genomen en met een gans team zitten rond bellen naar ziekenhuizen om te weten hoeveel mensen er met en door corona in hun ziekenhuis liggen. We hebben de cijfers kunnen verzamelen van 38 ziekenhuizen.
We kwamen in totaal aan 258 ziekenhuisopnames waardoor wij ons meteen afvroegen : waar liggen dan al die andere ?
Dat zijn we helaas niet te weten gekomen want.... andere ziekenhuizen hebben ons gemeld dat zij het verbod hebben gekregen om hun cijfers mede te delen aan de pers en het publiek. Deksel op het potje. U kent dat wel hè.
Mijn punt is : is er een virus ? ja. Is het uitsluitend corona ? Wellicht niet want de griep is sinds half september terug in het land. Ha ja, we hebben deze cijfers ook kunnen inzien op het professioneel luik van Sciensano.
Is de situatie dramatisch ? Neen. Er zijn meer dan genoeg ziekenhuisbedden ( 52.245 ) maar ... er is wel een schrijnend tekort aan ziekenhuispersoneel. Dat is al vele maanden geweten.
In plaats van 4.525.669 tests x 47,10 € per test = 213.159.010 € te spenderen aan PCR testen, honderden miljoenen uit te geven aan de aankoop van mondmaskers die geen enkele bescherming bieden, het ontwikkelen van een tracing app die niemand gebruikt, het inhuren van duizenden contact tracers die maanden lang met hun vingers hebben zitten draaien en nog meer van dit soort onzinnige investeringen en aankopen, zou de overheid er beter aan gedaan hebben om al dit geld te investeren in de gezondheidszorg voor de aanwerving van bijkomend ziekenhuispersoneel zodat het bestaande contingent bijstand zou krijgen en wat meer zou kunnen rusten. Dan zou er vandaag GEEN probleem zijn geweest.

De remedie is ondertussen veel erger geworden dan de kwaal.
En dat, mijn beste lab medewerker van Sciensano, is NIET de schuld van de bevolking. Wij ondergaan en kijken met lede ogen toe hoe Sciensano en de overheid er een potje van blijven maken.
Dat u uw werkgever blijft verdedigen tot daar aan toe. Het is uw broodwinning. Maar onthoudt u in de toekomst van alle commentaar en blijf ergens stil in een hoekje zitten want dit is de schande voorbij.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

De PCR-testWie niet speciaal informatie daarover gaat opzoeken, denkt dat dit een test is als een zwangerschapstest, die ondubbelzinnig aangeeft : het is het een of het ander. En af en toe moet men voor alle zekerheid een tweede test doen, maar dan weet je 100% zeker hoe je ervoor staat.
Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn.
Celia Farber is een journalist die ooit de uitvinder van deze test, Kary Mullis, geïnterviewd heeft. We bewerkten een artikel van haar: "Was de PCR-test bedoeld om een virus te detecteren ?"(april 2020) Kary Mullis kon zich – in tegenstelling tot minder bekende wetenschappers - permitteren om vrijuit te spreken omdat hij voor zijn uitvinding de Nobelprijs gekregen heeft :
"Wetenschappers doen veel schade aan de wereld onder het mom van die te helpen.
Ik heb er geen probleem mee om mijn eigen gilde aan te vallen want ik ben er beschaamd over."
Kary Mullis is vorig jaar in augustus 2019 gestorven. Celia Farber sprak met hem in 1994.

Kary Mullis was een wetenschapper. Hij praatte nooit als een globalist, en zei ooit eens, toen men hem verweet dat zijn uitspraken over HIV mensenlevens konden in gevaar brengen :”Ik ben wetenschapper, geen badmeester.” Dat is gesproken als een echte wetenschapper. Mensen die het altijd hebben over “levens redden” zijn gevaarlijke beesten, als je ze tegenkomt, maak je uit de voeten. Hun wapen is angst en hun favoriete woord is “zou kunnen”.
PCR speelde een centrale rol in de HIV-oorlog (een oorlog die 22 jaar duurde, tussen de post-moderne HIV-wetenschappers en de klassieke wetenschappers.) De laatstgenoemde verloren de oorlog, hoewel zij het bij het rechte eind hadden.
(Antroposofisch zouden we kunnen zeggen : een oorlog tussen wetenschappers die de zieke mens waarnemen en zo een diagnose stellen en wetenschappers die alleen oog hebben voor laboratoriumtesten en niet voor de patiënt. –fdw)

Mullis, zoals zijn vriend en collega Dr. Peter Duesberg, geloofde niet dat AIDS veroorzaakt wordt door het retrovirus HIV. Eén van Duesbergs sterkste argumenten in het debat was dat het HIV virus nauwelijks waarneembaar is bij mensen die lijden aan AIDS. Mullis : “PCR maakte het gemakkelijker om te zien dat sommige mensen besmet waren met HIV, en sommige van deze mensen kregen de symptomen van AIDS. Maar dat is zelfs niet het begin van een antwoord op de vraag of HIV de oorzaak is. Mensen zitten vol retrovirussen, we weten niet of het er honderden of duizenden of honderdduizenden zijn. We zijn er pas onlangs beginnen naar kijken. Maar ze hebben nog nooit iemand gedood. Mensen hebben altijd al retrovirussen overleefd.”
Mullis was ook niet onder de indruk van het populaire argument dat het HIV-mechanisme dat de ziekte veroorzaakt gewoon te “mysterieus” zou zijn om te begrijpen. “Het mysterie van dat verdomde virus,” zei hij toentertijd, “is ontstaan door de 2 miljard dollar die ze er ieder jaar aan spenderen. Neem eender welk virus, geef er twee miljard dollar aan uit, en je zal even veel fantastische mysteries ontdekken.”

Zoals zo vele grote wetenschappelijke ontdekkingen, kwam het idee voor de PCR plots, als het ware uit een andere dimensie. Tijdens een nachtelijke autorit in 1984 :
“Ik was aan ‘t rijden en over ideeën aan ’t nadenken en ineens zag ik het. Ik zag de polymerase chain reaction zo duidelijk alsof het op een schoolbord in mijn hoofd stond. Ik zette de auto aan de kant en begon neer te pennen. Een vriendin van mij, scheikundige, lag te slapen op de zetel naast mij en grommelde wat over het oponthoud en het lampje, maar ik riep uit dat ik iets fantastisch ontdekt had, maar ze was niet onder de indruk en sliep verder.”
Mullis schreef het allemaal neer in de wagen. Met veel moeite kon hij zijn toenmalige werkgever, een klein Califorische biotechbedrijf, overtuigen dat het idee iets waard was. En inderdaad : ze verkochten het patent voor 300 miljoen dollar aan Hoffman-LaRoche – nog nooit was zoveel betaald voor een patent. Mullis kreeg $10.000 als bonus !

TV-zender ABC’s “Nightline” vroeg Mullis om mee te werken aan een documentaire over hem, maar hij drong erop aan om liever wat aandacht te besteden aan het HIV-debat. Hij vond dat een veel interessanter verhaal. Het resultaat was een tweedelig programma, het eerste deel over Mullis, het tweede over de HIV-controverse. Het programma was geweldig en betekende het einde van zeven jaar mediastilte omtrent de HIV-controverse. Maar voor Mullis was het niet genoeg : “Wat ABC zou moeten doen, is gaan praten met [de voorzitter van de Nationale Instituten voor Allergie en Infectieziekten (NIAID) Dr. Anthony] Fauci en [Dr. Robert] Gallo [een van de ontdekkers van HIV] en tonen dat het ezels zijn, iets wat ikzelf in 10 minuten kan doen.”
Toen ik hem erop wees dat Gallo dat nooit zou willen omdat hij systematisch ieder debat vermijdt : “Natuurlijk gaat hij dat weigeren,” Mullis begon zich op te winden, “Maar weet je wat ? Ik ben bereid om die kleine schurk achterna te lopen van zijn wagen tot zijn kantoor en te zeggen : ‘Hier is Kary Mullis die probeert om jou een verdomd eenvoudig vraagje te stellen,’ en laat de camera’s mij maar volgen. Als de mensen denken dat ik gek ben, dat trek ik mij niet aan. Maar hier is een Nobel Prijs-winner die probeert om een simpele vraag te stellen aan mensen die 22 miljard dollar uitgegeven hebben en 100.000 mensen gedood hebben. Dat moet op TV komen !”

“Een hoop mensen die deze ziekte bestuderen zitten te zoeken naar alle mogelijke slim bedachte combinaties die ze als een puzzel ineen proberen te krijgen om het te doen kloppen. Zo van : wat als deze molecule nu eens geproduceerd werd door die en dan deze door die, en dan wat als deze een invloed heeft op die enz. Dergelijke denkwijzen die worden na een molecule of twee de grootst mogelijke hypothesen. De mensen die daar zitten en zo praten beseffen niet dat molecules op zich al voor een groot deel hypothetisch zijn, en hun interacties nog meer, en de biologische reacties nog veel meer. Je moet het allemaal zo ver niet zoeken. Je ontdekt niet de oorzaak van AIDS door met ongelooflijk obscure dingen te goochelen. Je moet kijken naar wat er gebeurt. Welnu, wat zie je ? Een hoop mensen leven volgens een nieuw soort gedragsnormen ( homoseksualiteit en drugs – fdw). Blijkbaar is daar een probleem want vele van hen werden ziek. Dat is de conclusie. Je weet niet hoe het gebeurde. Maar dit is het startpunt.”

“Je moet een immense hoeveelheid van eender welk organisme hebben om symptomen te kunnen veroorzaken. Geweldige hoeveelheden,” zegt Dr. David Rasnick, bio-chemicus, protease ontwikkelaar en stichter van het EM labo Viral Forensics.
“Je begint niet met testen, je begint met naar de longen te luisteren. Ik twijfel er zeer sterk aan of een PRC test ooit waarheidsgetrouw is. Het is een goed instrument voor wetenschappelijk onderzoek, maar als methode voor klinische geneeskunde is het een ramp. Vooraleer je symptomen krijgt zijn al 30% van de besmette cellen dood. Tegen de tijd dat je symptomen krijgt … zijn het de dode cellen die de symptomen veroorzaken.”
Ik vroeg Dr. Rasnick wat hij dacht van de COVID-19 test :
“Doe het niet, dat zeg ik tegen de mensen die het mij vragen,” antwoordt hij. “Een gezonde persoon zou niet mogen getest worden. De test heeft geen waarde maar ze kan je leven vernietigen, dat je je compleet miserabel voelt.”
“Telkens als de test uitgevoerd wordt heeft men een stukje informatie over je DNA, dat komt allemaal in een officiële databank. Om ons te kunnen volgen. Ze zoeken echt niet alleen naar het virus, zet dat ajb in je artikel.”

In het geval van HIV kwam het doodvonnis voor de patiënt in het begin onder de vorm van twee antilichamentests, ELISA en Western Blot heetten ze. Geen PCR tests, die kwamen in tweede instantie, om te bepalen hoeveel virus er in je lichaam zat. De test werd niet voor HIV-diagnose gebruikt. Het was meer om de mensen bang te maken met het aantal markers in hun bloed, want daarmee wisten ze zogezegd waar ze stonden in hun strijd tegen HIV. ( “strijd tegen”, let op het woordgebruik, toen al.)
In ieder geval waren deze tests niet gebaseerd op een geijkte standaard want daarvoor had men het virus moeten kunnen isoleren en dat was niet het geval. HIV mede-ontdekker en Nobel Laureaat Luc Montagnier deed de opmerkelijke uitspraak tegenover journalist Djamel Tahi in een interview: “Ik herhaal, we hebben niet geïsoleerd.”
Het HIV-virus is dus nooit geïsoleerd, het was en is een laboratoriumfantoom, een set antigenen die in een labo bijeengekookt zijn en waarrond men een test opbouwde, een test die miljoenen levens dooreenschudde want de mensen keken TV en geloofden wat hun verteld werd. Ze kregen niet de kans om ook eens te horen wat Kary Mullis en tientallen andere echte wetenschappers te zeggen hadden over dit zgz. dodelijke retrovirus, HIV. Niets was bewezen maar alles stond al vast. Deze manier van onderzoeken werd de norm en daar staan we nu : globaal viraal communisme.
In de vroege jaren 90 werd de PCR-test populair en Kary Mullis kreeg er de Nobelprijs voor in 1993. Eenvoudig gezegd is deze PCR-test een methode om een specifiek DNA-patroon te vermenigvuldigen, zodat je er miljoenen kopieën van hebt, genoeg om te kunnen detecteren en te bestuderen.

( … )

Ik had hierover een interview met David Crowe, een Canadese onderzoeker, bioloog en wiskundige, gastheer van The Infectious Myth podcast, en president van de think-tank Rethinking AIDS :
“Om te beginnen : de test is niet binair (het een of het ander, besmet of niet-besmet). Ik denk zelfs dat er geen enkele test voor een infectieziekte bestaat die zegt positief of negatief. Wat men doet is een soort schaal vaststellen en men bepaalt willekeurig : vanaf dit punt noemen we iemand besmet en daaronder niet.
PCR is in werkelijkheid een productietechniek. Je begint met één molecule, met een kleine hoeveelheid DNA en bij iedere cyclus verdubbelt deze hoeveelheid. Dat klinkt niet indrukwekkend maar als je dat 30 keer doet, dan heb je ongeveer een miljard maal meer materiaal dan toen je begon. Dus als productie-techniek is dat fantastisch. Maar het gaat om het aantal cyclussen. En hier begint het. Crowe legt uit :

“In een bepaalde studie was er sprake van 37 cycli. Als er niet genoeg fluorescentie was na 37 cycli, werd je beschouwd als negatief. Maar in een andere studie lag de grens op 36 cycli. Tussen 37 en 40 cycli, dan werd dat beschouwd als “onbepaald. En mensen in dit bereik werden gewoon nog eens getest. Ik heb slechts twee studies gezien waar duidelijk aangegeven werd waar ze de grens legden. Het is dus heel goed mogelijk dat verschillende labo’s, verschillende hospitalen, verschillende landen allemaal andere kantelpunten gebruiken voor die covid-test. Als je stopt na 20 cycli, dan zou iedereen negatief zijn, Als je 50 cycli neemt, dan zou iedereen positief kunnen zijn.”
Als dat geen déjà vu was ! Net als bij HIV : toen zei men ook niet aan de mensen dat de testen in ieder land een andere standaard hadden, en in ieder land dan nog anders bij ieder labo. De hoogste norm om zgz. AIDS te hebben was in Australia: vijf. De laagste in Africa: 2. In de V.S. over het algemeen 3-4. We grapten er toen over dat je kon een HIV- diagnosis laten verdwijnen door naar Afrika te vliegen. Maar vele jaren werd daar de diagnose gesteld zonder enige test, alleen een korte lijst met symptomen, die dan nog overeen kwamen met de klassieke symptomen van de meeste tropische ziektes : koorts, hoesten, kortademigheid.
“Ik denk dat als men in een land zou beslissen om een einde te stellen aan deze epidemie, dan zouden ze in alle stilte een memo rondsturen met de melding : het aantal cycli is nu niet meer 37, het moet 32 worden, en ineens is het gedaan met het stijgend aantal besmettingen. En als dat nog niet voldoende is, okee, stoppen na 30 of 28. Zo reduceer je de gevoeligheid van de test. Probleem opgelost ! Inderdaad, labo’s kunnen manipuleren hoeveel gevallen er in het land zijn. Dat is trouwens hoe China de epidemie ineens liet verdwijnen.
Crowe gaat verder : “Een andere reden waarom we weten dat dit allemaal hocuspocus is, vinden we in een merkwaardige reeks grafieken, gepubliceerd in het JAMA (Journal of the American Medical Association) door mensen in Singapore. Deze grafieken stonden achteraan in het artikel, bij de bijkomende informatie, wat al een aanwijzing is dat men niet verwacht dat de lezers ze gaan bekijken. En ik denk dat de auteurs ze er gewoon bijvoegden omdat het interessante grafieken zijn, zonder te beseffen wat ze ermee aantoonden. Dat waren dus 18 grafieken van 18 verschillende personen die iedere dag getest waren in een kliniek in Singapore. In de grafiek duidden ze aan hoeveel PCR-cycli er nodig waren om fluorescentie te hebben. En als ze na 37 cycli geen fluorescentie hadden, zetten ze een stip in de grafiek, wat betekende : negatief. Welnu, in deze groep van 18 mensen ging de meerderheid van positief – wat gelezen wordt als ‘besmet’ – naar negatief – wat gelezen wordt als niet-besmet – en dan terug naar positief, dus besmet. Hoe moet je dat interpreteren ?
Wat voor een test is dat, die de ene keer positief en de andere keer negatief geeft ?
Ze zouden het aantal cycli kunnen wijzigen naar 36 of 38, maar dat is totaal willekeurig, dat is om de gevoeligheid van de test te verminderen of te vermeerderen, maar het fenomeen zou zich even goed kunnen voordoen. Waar je ook de schaal zet, dat schommelen blijft.
Dat wil zeggen dat deze test niet een besmetting detecteert. Hoe kan het anders, als je in een hospitaal verblijft, met alle mogelijke beschermende voorzieningen, je zgz. besmet bent, de volgende dag niet meer, en dan weer ? En als je dan al zou genezen zijn, waarom was je dan niet immuun geworden ? Nee, je bent terug besmet ! Deze waarnemingen zijn niet te verklaren met de klassieke interpretaties.”

Eén van de manieren om waarheid en leugen uiteen te houden is te kijken naar wat er verwijderd wordt aan informatie. Zo was er een online artikel op PubMed over een studie in China waar geschat werd dat als je mensen zonder symptomen test, je rekening moet houden met 80% vals-positieven. Dat haalde natuurlijk de hele test-industrie onderuit en het artikel werd verwijderd. Het Chinese origineel is er nog, maar niet meer de Engelse vertaling.
Crowe : “In feite was het een gewone wiskundige analyse, niets spectaculair, het ging over de positief voorspellende waarde. Er was eigenlijk geen enkele reden om het te laten verdwijnen, want het ging over schattingen. Ze deden een standaard analyse en zeiden dat de kans dat een positieve test overeenkomt met een reële besmetting, slechts 20% bedraagt.
Een echte analyse konden ze natuurlijk niet maken want als je wil weten of een test echt een virus detecteert, moet je eerst dat betreffende virus geïsoleerd hebben. Als dat het geval zou zijn, dan is het eenvoudig, dan neem je 100 mensen die positief testen en dan zoek je of het virus in hun lichaam te vinden is. Vind je het virus bij 50 mensen wel en bij 50 niet, dan weet je dat je test slechts in 50% van de gevallen correct is. Maar ook het covid-virus is nog niet geïsoleerd.

( het origineel )
Op de blog van Jon Rappoport lezen we :

“July 16, 2020, podcast, ‘This Week in Virology’: Tony Fauci (Covid Task force in de V.S.) verklaart dat een PCR Covid test onbruikbaar en misleidend is als er 35 cyclussen of meer gedaan worden; dat een positief resultaat, dat zgz. besmetting aanduidt niet kan worden aangenomen of geloofd worden.
Als er te veel cyclussen gedaan worden, komt er allerlei irrelevant materiaal tevoorschijn dat verkeerdelijk als relevant wordt geïnterpreteerd. Dat noemen we een vals positief.
Wat Fauci vergat te zeggen in de video is : de FDA, die de test toelaat voor algemeen gebruik, beveelt 40 cyclussen aan. Niet 35.”En eindelijk, op 6 december, in Florida, als eerste staat in de V.S., bepaalt de overheid dat per test het aantal cycli wordt bekend gemaakt.Geen grote titels gezien in onze media over deze beslissing van een rechtbank in Portugal :

"PCR-test zijn onbetrouwbaar en quarantaines zijn onwettelijk"*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Terug naar het thuisblad