Belangrijke waarschuwing voor de niet-antroposofische gebruikers
omtrent de beperkte bruikbaarheid van de aangeboden lectuur.

De artikelen die u hier kunt lezen vormen geen systematische inleiding op het werk van Rudolf Steiner.
Enkele artikelen zijn geschreven voor mensen met weinig of geen voorkennis van antroposofie, de meeste vereisen wel een zekere vertrouwdheid met de basisbegrippen die in talrijke werken en voordrachten van Rudolf Steiner gehanteerd worden.
Deze begrippen moeten niet opgevat worden als dogma's in de zin dat men deze eerst onvoorwaardelijk moet geloven om de rest te kunnen begrijpen. Neemt u ze aan als werkhypothesen, en leest u op die manier verder, dan zult u spoedig moeten toegeven: inderdaad, als ik deze begrippen aanneem, dan kan ik meer begrijpen van de wereld zoals die zich aan mij voordoet. Ik vind daarmee een antwoord op vragen waar noch de reguliere wetenschap, noch de traditionele godsdienst een antwoord kan op geven.

Enkele basisbegrippen

Goed en kwaad
In de antroposofie is er geen tegenstelling tussen goed en kwaad. Het goede wordt beschouwd als het midden tussen twee overdrijvingen. Voorbeeld: moed is niet tegengesteld aan lafheid, het is het midden tussen lafheid en stoutmoedigheid of waaghalzerij (tussen het gebrek aan moed en het teveel eraan). Op kosmische schaal spreekt antroposofie niet van God en duivel, maar stelt zij Christus als midden tussen Lucifer en Ahriman (die de katholieken Satan noemen, maar die zij verder niet onderscheiden van Lucifer)

Karma en reincarnatie
Deze begrippen worden niet zomaar overgenomen uit de Oosterse traditie. We verwijzen naar de betreffende bladzijden.

Wezensdelen
De mens als eenheid van lichaam, ziel en geest. Verder uitgewerkt geeft dat een zevendelig mensbeeld:
fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam, Ik, geestzelf, levensgeest en geestmens.
De wetenschap erkent alleen maar het fysiek lichaam. Daarom schiet zij ook tekort wanneer fenomenen als bewustzijn, slaap, dood, gevoel, wil, denken enz. moeten verklaard worden.

Ontwikkeling van de Aarde
Met Atlantis wordt de periode voor de ijstijd bedoeld. Er leefden toen ook mensen, zij het in totaal andere levensomstandigheden en met totaal andere vermogens.
De periode na de laatste ijstijd wordt het na-Atlantisch tijdvak genoemd, en is onderverdeeld in 7 cultuurperiodes van ongeveer 2000 jaar elk.

Dit alles en nog veel meer werd door Rudolf Steiner overzichtelijk en uitgebreid behandeld in basiswerken als

- De Wetenschap van de geheimen der ziel (Geheimwissenschaft im Umrisz)
- Theosophie

Pas na lectuur van deze werken kan men de meeste artikelen op deze webstek werkelijk begrijpen.

Terug naar het thuisblad.