Ahriman en de Apocalyps

Het is weerom niet toevallig dat Dave Grossman zijn voordracht afsloot met een beeld dat we gerust een Michaëlsimaginatie kunnen noemen. En dat hij de problematiek van geweld en media daarmee plaatst in een ruimer perspectief: die van de strijd van het goede tegen het kwade, of liever dé kwade. Het jaar 1998 is voorbijgegaan en schijnbaar is de Antichrist nog nergens te bespeuren, maar we zien hoe hij reeds een groot deel van de mensheid in zijn macht houdt, misschien wel al een derde van de mensheid ... en daarmee komen we in de buurt van het Apokalyptisch verhaal.

Daarover laten we nu iemand aan het woord die de meesten onder u kennen als een figuur uit de modewereld: Paco Rabanne. In 1991 verscheen een boek van hem waarin hij het heeft over zijn jeugd, zijn ervaringen op occult gebied, zijn vorige levens enz. Veel van wat hij vertelt is volledig in overeenstemming met wat de geesteswetenschap heeft bekend gemaakt. Nochtans schijnt hij niets te weten van antroposofie, noch van Rudolf Steiner. Daarom is het ook een zeer interessant boek. We drukken een fragment af dat aansluit bij de ideeën van Dave Grossman.

" En als er achter die schijnbare grote diversiteit van deze uiteengevallen wereld nu eens een unieke figuur schuilging ? Valt er geen onverbiddelijke logica waar te nemen in de actuele evolutie ?
Ik begon dat voor het eerst in 1965 te vermoeden toen ik naar de Verenigde Staten ging, omdat ik uitgenodigd was om deel te nemen aan de show van Ed Sullivan, in die tijd het beroemdste programma van het televisiekanaal CBS. Terwijl ik over Broadway liep, stond ik plotseling als aan de grond genageld toen ik op de gevel van een enorme wolkenkrabber in helderblauwe koeieletters het getal 666 ontdekte.
Meteen schoten de woorden van de Openbaring van de heilige Johannes in gedachten:

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (Hoofdstuk 13-v.18)
Het Beest van de Apocalyps, uit de Afgrond verrezen om 'strijd te voeren tegen de heiligen' en om over 'ieder ras, volk, taal of natie te regeren'!
Enigszins van mijn stuk gebracht, vroeg ik aan mijn gids wat die inscriptie betekende.

"Wat ? Weet u dat niet ?" antwoordde hij verbaasd. "Dat is de kortegolffrequentie van de eerste radio-uitzending ter wereld."
Ik was met stomheid geslagen. Zo deed zich aan mij de verklaring of liever gezegd een van de talloze verklaringen voor van het cijfer 666.
De stem van het Beest, verrezen uit de Afgrond, zou dat niet die van de andere kant van de Atlantische Oceaan afkomstige radio zijn die overal zijn web spint en overal ter wereld de liedjes verspreidt van die idolen, wier holle songs hysterie oproepen ?
De hedendaagse jongeren lopen maar wat te zweven, niet in staat een ogenblik van rust en bezinning te vinden. Het is onmogelijk voor hen geworden zich met God te verbinden door meditatie. Ze haasten zich naar oorverdovende concerten waar valse idolen hen magnetiseren met rode en groene lichten, de kleuren van de duivel.
Electrische geluidsgolven zouden dus het propagandamiddel van de duivel zijn.
Radio-, maar ook televisiefrequenties ... Heeft de Heilige Johannes ons niet al gewaarschuwd ?

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde ... En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden ... En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ... En het verleidt hen, die op aarde wonen, wegens tekenen, die hem gegeven zijn te doen ... En hem werd gegeven om aan het teken van het beest een geest te schenken zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die het teken van het beest niet aanbaden, gedood werden. (Hoofdstuk 13)

'Het beeld van het beest een geest te schenken ...' Daarmee wordt duidelijk de televisie bedoeld waarvoor de mensen verscheidene uren per dag moedeloos teneerzitten, gehypnotiseerd door die bewegende beelden die over de hele wereld hun gewelddadige feuilletons, hun vreselijk monotone variété-uitzendingen, hun stomme spelletjesprogramma's verbreiden. Nu de reclame overal doorgedrongen is, is het nutteloos geworden om, teneinde het gedrag van de kijkers te beïnvloeden, zijn toevlucht te nemen tot die beroemde onderbewuste beelden -beelden die men ongemerkt in een programma laat glijden, die niet met het oog waarneembaar zijn, maar door de hersens geregistreerd worden. Maar het gevaar blijft en wie weet voor welke doeleinden het procédé gebruikt zou kunnen worden !
Terwijl we ernaar zouden moeten streven door de schijn heen te kijken, hebben wij zelf nog een extra sluier van Isis gecreëerd, die ons nog meer van de werkelijkheid afsnijdt door waarheid en fictie te verwarren. Het rijk van illusies ... Die grote televisie'filosofie', is dat tenslotte niet het vermaak, het entertainment, het vermaak van Pascal dat het 'nadenken over zichzelf' belet ?

'En het oefent al de macht van het beest voor diens ogen uit ...'
Dankzij satellieten die de boodschappen opvangen en weer distribueren, bedekken televisie en radio de hele planeet met een uitgebreid communicatienetwerk waaraan niemand kan ontsnappen.
Televisie, de grote manipulator van het geweten, is het propaganda-instrument bij uitstek geworden - maar is hij dat niet altijd al geweest ? De Golfoorlog, met de controle en de trucage toegepast op de media, heeft ons dat nog onlangs bewezen.
Bovendien is er geen doeltreffender bewakingsmiddel dan de televisie. In de metro, op straat en op het werk worden wij steeds meer bespied door indiscrete camera's. Men hoort nog slechts praten over telebewaking, teleconferentie, video, teleconsultatie enz.
Zoals Georges Bernanos al opmerkte, kunnen we niet meer over 'beschaving' spreken, maar over 'systeem'. Want tussen al die communicatienetwerken, die stromen informatiegegevens, is de wereld een gevaarlijk bewijs aan het leveren:
de cultuur is aan 't verdwijnen en moet wijken voor een superplanningssysteem. De televisie, die overgenomen is door enquête-instituten, kan inderdaad onze smaak ontcijferen, zij kent onze behoeften of creëert ze voor ons zodat we ons beter kunnen verliezen in de verrukkingen van de consumptiemaatschappij. Men heeft kunnen berekenen dat een kind zo'n vierduizend reclameboodschappen per jaar te verwerken krijgt !

De sciencefictionscenario's van vroeger zijn bezig werkelijkheid te worden. De beheersing van de communicatienetwerken leidt tot een steriel totalitarisme.
Steeds meer wordt de mens slechts een radertje. De ontwikkeling van de computer heeft ons allemaal in een nummer veranderd. Ons vrijgeleide in het leven is een kaart met een electronische chip die het ons mogelijk maakt te eten, benzine te tanken, een vliegtuigbiljet te kopen enz. Al die informatie wordt door de banken opgeslagen, de gegevens worden bestudeerd en zo is bekend wat voor leven wij leiden, hoeveel wij verdienen en wat wij met ons geld doen.

Onder het voorwendsel de veiligheid te bevorderen, worden tegenwoordig electronische identiteitskaarten bestudeerd die, verbonden met een centrale computer, allerlei persoonlijke informatie kunnen verschaffen. Sommigen dromen er zelfs van om electronische chips in de huid te plaatsen. Laten wij de Openbaring van de Heilige Johannes weer ter hand nemen:

En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijen en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. (Hoofdstuk 13)

U moet mij niet verkeerd begrijpen. Ik wil niet voor een reactionaire prediker doorgaan. Ik wil absoluut niet opnieuw de technologische verworvenheden ter discussie stellen waarvan ik met genoegen, op mijn manier, heb gebruik gemaakt in mijn kledingcollecties. De wonderen van de wetenschap hebben ons een kennis bijgebracht, een bewegingsvrijheid waarover onze voorouders niet beschikten.
Maar dat houdt niet in dat wij niet moeten opletten hoe die 'vooruitgang' toegepast wordt. Het is het negatieve gebruik van die uitvindingen dat gevaar oplevert. En is het Beest niet des te gevaarlijker omdat het verleidelijk is ?
Zou de Apocalyps al begonnen zijn ? Te oordelen naar het toenemend aantal verontrustende tekens die wij de revue hebben laten passeren, kan men zich dat terecht afvragen. Maar alvorens verder te gaan met de opsomming van de ingrijpende veranderingen die ons te wachten staan, wil ik de lezer er nogmaals op wijzen dat apocalyps niet betekent 'totale vernietiging van de wereld' zoals velen denken, maar 'openbaring'. Openbaring van de oorsprong, van het goddelijk licht. Maar die openbaring zal niet zachtzinnig plaatsvinden en niet allen zullen gespaard worden. Vreselijke dingen staan te gebeuren en gebeuren al ... De tovenaarsleerling die zijn goddelijke talenten wilde uitproberen, heeft ten slotte een atoomarsenaal gecreëerd waarmee hij de hele Aarde, of het nu door oorlog of door vervuiling is, zou kunnen vernietigen. In het boek van de Heilige Johannes, na de opening van het zevende zegel, blazen de zeven Engelen de bazuin om het dreigende laatste oordeel aan te kondigen. Als de derde Engel op de bazuin blaast wordt gezegd:

En er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. (Hoofdstuk 8)

Onmiddellijk wordt er gedacht aan de enorme technologische risico's, chemische of radioactieve vervuiling. Maar heel weinig mensen weten dat die alsem waarover de Heilige Johannes spreekt, in het Oekraïens vertaald wordt door een naam die zich over de hele wereld als een lopend vuurtje verspreid heeft: Tsjernobyl !
Tsjernobyl, die Russische kerncentrale die de grootste nucleaire ramp aller tijden heeft veroorzaakt, waarvan de radioactieve neerslag duizenden kilometers in het rond gesignaleerd is. Dat zullen zelfs de meest ongelovigen op z'n minst een verontrustende coïncidentie vinden ..."


[ ... ]Terug naar de inhoudstafel A - D.