Over aardbevingen

 

door Jan Vermeir

 

 

De hieronder afgebeelde tabel (1) geeft wereldwijd in vijfjaarlijkse grafieken het aantal aardbevingen en de kracht ervan weer voor de periode 1940-1995. Echt representatief is de tabel niet aangezien er vroeger minder seismografen geïnstalleerd waren om aardbevingen te registreren. Nochtans kan uit de grafieken afgeleid worden dat er vanaf 1965, en zeker vanaf 1970 een duidelijke toename van aardbevingen is, zowel qua kracht als qua frequentie.

De tabel bevindt zich hier.

Bijwerking op 24 juni 2021 : de link hierboven werkt niet meer en bij het zoeken naar een andere link bleek dat statistisch gezien er geen sprake is van een toename van het aantal aardbevingen. We krijgen die indruk alleen omdat aardbevingen vaak in dezelfde periode optreden. Zie onderstaande links :

https://www.statista.com/statistics/263105/development-of-the-number-of-earthquakes-worldwide-since-2000/

http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/research/earthquakeActivity.html

Why it might seem that there are more earthquakes

Earthquakes in populated areas are far more apparent than the many that occur in remote regions. So when, by chance, a run of earthquakes hit population centres it appears that the number of events has increased. Also, there are more people at risk. Population increases mean there are more people than ever in earthquake prone regions. So although the number of earthquakes remains the same the impact increases.

Earthquake clustering — Although long-term averages are fairly constant, in any quasi-random process, you get clustering in time. Increases and decreases in seismicity rates are a natural part of this. People notice the clusters; they don't notice the gaps in-between. They also forget the previous cluster!

Global communication — Vast improvements in global communications mean we have near instant pictures of devastating earthquakes from all around the world. This means more people are aware of earthquakes and their impact.

De veelvuldige en krachtige aardbevingen die de laatste maanden plaatsvonden, hebben ons ertoe aangezet om op te zoeken wat Rudolf Steiner zoal over aardbevingen weet te zeggen.

Natuurcatastrofes zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen gebeuren niet toevallig, beweert hij, maar zij worden diep in het binnenste van de aarde teweeggebracht door werkingen die van Ahrimanische oorsprong zijn. Die werkingen zelf worden veroorzaakt door storende menselijke emoties en wilsimpulsen, die ofwel door Luciferische ofwel door Ahrimanische invloed opgewekt worden.

Het werkingsgebied van Ahriman beperkt zich niet enkel tot het misleiden van de mens door deze drogbeelden over de wereld voor te spiegelen, alsof die enkel puur materieel zou bestaan zonder een geestelijke grondslag; hij werkt ook diep binnen in de aarde en veroorzaakt van daaruit natuurcatastrofen. Waar ergens zit Ahriman dan ?

De aarde bestaat uit negen lagen. De bovenste, de minerale laag is zeer dun in verhouding tot het geheel. Eronder liggen acht andere lagen die uit louter immaterièle krachtvelden bestaan. De zesde laag wordt de 'vuurlaag' genoemd, en daarr zit Ahriman, daar ligt het centrum van zijn activiteiten. De vuurlaag wordt omschreven als "bestaande uit een substantie van zuiver psychische gewaarwording en wil. Zij bestaat bij wijze van spreken volledig uit hartstochten. Nu is het mogelijk dat de substantièle hartstochten van de vuur-aarde opstandig worden. Aangespoord door de heftige driften van de mensen, wringt zij zich doorheen de hoger gelegen lagen tot in de minerale laag, doet die trillen en bewerkt zo een aardbeving". (2)

Om iets te weten te komen over het ontstaan van deze vuurlaag, moeten wij in de wereldontwikkeling teruggaan tot de vorige aarde-incarnatie, tot de oude Maan.

De atmosfeer van de oude Maan was gehuld in een rookachtige, dampvormige nevel die een bepaalde hittegraad bezat (de vroegere Hebreeèrs noemden die nevel 'roeach', waarvan wellicht het woord 'rook' is afgeleid). Vanuit deze vuur-nevelatmosfeer stroomde onophoudelijk een soort bloedachtige substantie in en uit de toenmalige mensenlichamen. Wij kunnen dit vergelijken met het tegenwoordige in- en uitademen van lucht. Die activiteit veroorzaakte de eerste zielebelevenissen bij deze Maan-mensen: het menselijk astraal lichaam was ontstaan.

Wij gaan nu opnieuw naar de Aardefase ten tijde van het Lemurische tijdvak. Dit tijdvak was een herhaling van de Maanfase, weliswaar op een hoger niveau. De vuurnevel was naar beneden gezakt en was als vuurlaag tot in de aardesubstantie gedrongen, maar het aardoppervlak was nog zo week dat die vuurlaag, onderhevig als zij was aan de emoties en de wilsuitingen van de Lemurièrs, voortdurend naar buiten drong.

Maar voordat de Lemurische mens zover gevorder was dat hij door de kracht van zijn Ik schadelijke invloeden had kunnen afweren, werd hij door Lucifer benaderd (de zondeval uit de Bijbel). Luciferische wezens zijn Engelen die op de oude Maan in hun ontwikkeling zijn achtergebleven, en die wezens brachten nu schadelijke elementen van die voorbije wereldperiode over naar de mens op aarde. Aan het menselijk Ik konden zij niet raken, omdat zij zelf op de oude Maan geen Ik ontwikkeld hadden, maar in het astraal lichaam van de mens konden zij wel binnendringen. Als wij nu de schadelijke Luciferische invloeden uit ons lichaam willen bannen, dan moeten wij dat doen door middel van ons Ik. Dat konden de Lemurièrs echter nog niet; door de schadelijke Luciferische inwerking op hun astraal lichaam maakten wilde hartstochten en verderfelijke wilsuitspattingen zich van hen meester. De vuurlaag geraakte hierdoor in een chaotische toestand en ging ten slotte zo te keer dat Lemuriè door het vuur ten onder ging.

Wij zijn nu miljoenen jaren verder, de oppervlakte van de aarde is ondertussen hard geworden, en de vuurlaag is geleidelijk aan naar het binnenste van de aarde gezonken, maar aardbevingen en andere natuurrampen vinden nog plaats onder invloed van een opeenhoping van ongecontroleerde emoties en wilsuitspattingen.

Maar hoe zit deze samenhang nu, spiritueel gezien, in elkaar, en wat voor rol speelt Ahriman hierin ? Voor een antwoord op die vragen laten wij Rudolf Steiner aan het woord:

"Laten we eens bekijken wat er gebeurt wanneer een groep mensen zich op een fanatieke wijze aan emotionele impulsen overgeeft, wanneer enkel datgene zich doet gelden wat uit de mens komt wanneer hij volledig in een irreëel bewustzijn leeft en daardoor verwoestend werkt. [ ... ]

Bekijken wij eens wat er gebeurt als zulke mensen door de poort van de dood gaan. In de geestelijke wereld worden dan Luciferische impulsen binnengebracht en die werken verduisterend en verwoestend [ ... ]. Door civilisatiedwalingen wordt duisternis in de geestelijke wereld gebracht. Die mensen treden door de poort van de dood binnen in de geestelijke wereld en zijn daar omhuld door dichte, duistere wolken, waarin zij hun weg moeten zoeken. Want het licht dat Lucifer in de menselijke emoties op aarde aanstak, werkt als een dichte duisternis in de geestelijke wereld wanneer de mens daar binnenkomt na de dood. In de geestelijke wereld komen dan hartstochten binnen die alleen maar in de mens zelf zouden mogen werkken. Deze hartstochten zijn evenwel krachten die Ahriman omvormt om zich te bedienen van de oude maankrachten die nog in de aarde aanwezig zijn. Hier reikt Lucifer werkelijk Ahriman de hand. Wat door puur emotionele cultuurimpulsen wordt binnengebracht in de geestelijke wereld en eigenlijk slechts uit misleid aards bewustzijn is ontstaan, dat wordt omgezet in vulkaanuitbarstingen en aardschokken die uit het binnenste van de aarde naar boven laaien.

Vanuit die wetenschap moeten wij ons de vraag stellen naar het karma van de aarde, naar het volkerenkarna en ook naar het individuele mensenkarma, voorzover dit verbonden is met het volks- en aardekarma. Wij moeten de vraag zo stellen dat wij de oorzaken zoeken in Luciferische uitwerkingen in een of ander gebied op aarde waar oude culturen vernietigd worden door menselijke emoties, waar wilde instincten fantastische nieuwe dingen willen scheppen, maar slechts verwoestend kunnen werken. Wij moeten ons afvragen: waar op aarde zal dat wat nu in de wilde hartstochten van de mensen oplaait, eens als vuuroplaaiende of bodemschokkende werking optreden ?

De initiatiewetenschap mag en moet de vraag stellen: hoe is deze of gene natuurramp ontstaan ? Door oorlogshuiver en oorlogsgruwel, door andere gruwelen die zich in de geciviliseerde ontwikkeling van de mensheid hebben voorgedaan ! Want zo hangen de dingen samen."(3)

Er is nog een andere invloed die aanleiding geeft tot het ontstaan van natuurrampen, en die invloed is van zuiver Ahrimanische aard.

Uit occult onderzoek is gebleken dat er rond de tijd waarin zich natuurcatastrofes voordoen, zeer veel materialistisch gezinde zielen op aarde incarneren. Lage, zinnelijke naturen voelen zich bijzonder aangetrokken door de vuurlaag en wanneer deze naturen tegelijkertijd en in grote getale incarneren, dan kunnen zij de krachten van de vuurlaag ontketenen en zo een natuurramp veroorzaken. De volgende gedachte is wel speculatief, maar toch is zij het overwegen waard: in normale omstandigheden zal Ahriman als mens incarneren rond 3000 n.C. Maar indien de materialistische gezindheid op aarde voortijdig een hoogtepunt bereikt, dan zal hij zeker niet wachten tot het jaar 3000. Voor zijn incarnatie zal hij gunstige omstandigheden benutten.

"Vooraleer ook nog maar een deel van het derde millennium voorbij zal zijn" en:

"wat zich nu al voorbereidt en zeer zeker zal plaatsgrijpen in een niet al te verre toekomst, is de werkelijke incarnatie van Ahriman", aldus Rudolf Steiner in 1919.

Het lijdt geen twijfel dat Ahriman zich bij zijn komst op aarde zal laten vergezellen van een ganse schare van aanhangers en volgelingen, met name de materialistische zielen die samen met hem zullen incarneren.

Mogen wij uit de golf van natuurrampen die zich de laatste tijd voordoen, besluiten dat de incarnatie van Ahriman nakende is ?

Enkele vragen

Is het toeval dat de ene mens wel, en de andere niet het slachtoffer van een natuurramp wordt ?

Op blz. 89 van "Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden" lezen we:

"Ik ben slechts een schakel in de gehele mensheid en medeverantwoordelijk voor al wat geschiedt".

ik draag niet alleen mijn persoonlijk karma met mij mee, ik deel ook mee in het lot van mijn volk, ik deel mee in het lot van de ganse mensheid, en in zoverre ik mij laat beïnvloeden doot Lucifer en Ahriman, is mijn lot ook met het hunne verbonden.

Als wij het lot beschouwen van mensen die omgekomen zijn ten gevolge van natuurcatastrofen, dan zijn wij geneigd te veronderstellen dat wat hun overkomen is, het gevolg is van hun eigen daden, dat het in hun persoonlijk karma lag. Maar uit occult onderzoek blijkt dat dit nu meestal niet zo is. De schuldigen worden meestal niet door zo'n rampen getroffen, omdat zij wellicht leven in gebieden waar zo'n rampen zich niet voordoen. De onschuldigen worden getroffen; daardoor lossen zij echter een deel van het gezamenlijk mensenkarma af. Maar daardoor kunnen zij ook hun persoonlijk karma niet aflossen aangezien zij vroegtijdig uit het leven worden weggerukt. Zo'n mens treedt dan door de poort van de dood de geestelijke wereld binnen met onverbruikte ether-, astrale en Ik-krachten. De goden moeten nu vaststellen dat daar iets gebeurd is wat niet in de lijn van de normale ontwikkeling lag. Maar alles wordt vereffend, en die onverbruikte krachten worden door de goden ingevoegd in het toekomstig karma van die getroffen mensen. Die treden dan in een volgende incarnatie in het leven met veel grotere talenten en eigenschappen dan die hun normaal gezien zouden toebedeeld geweest zijn. Velen ervan groeien in hun volgend leven zelfs uit tot bijzonder spirituele persoonlijkheden.

Kan een ingewijde een nakende natuurramp voorzien ?

Ja, dat kan hij, tenminste als hij opgeklommen is tot een voldoende hoge graad van inwijding, en dan nog behoort dit tot de moeilijkste onderzoekingen op occult gebied.

En ingeval een ingewijde een natuurramp kan voorzien, mag hij de bevolking dan waarschuwen voor dit gevaar?

Rudolf Steiner: "De zaak is zo, wat dergelijke gebeurtenissen betreft, dat vanuit de inwijdingsplaatsen hooguit twee tot drie keer in een eeuw iets kan gezegd worden. Want u moet bedenken dat deze dingen nu eenmal samenhangen met het mensheidskarma zelf, en dat zo'n catastrofe, indien die ergens zou kunnen vermeden worden, dan op een andere plaats in een ander onheil zou moeten opduiken. Door zo'n catastrofe vooraf aan te kondigen zou er feitelijk niets veranderen. En bedenkt u op welke vreselijke wijze in het karma van de ganse aarde zou worden ingegrepen indien er tegen zulke verschijnselen menselijke maatregelen getroffen zouden worden ! De terugslag zou verschrikkelijk zijn, en zou des te vreselijker zijn wanneer een hoge ingewijde die een aardbeving zou voorzien, van zijn geheime kennis gebruik zou maken ten voordele van zichzelf of zijn verwanten. Wetend moet hij mee ten onder gaan, dat is vanzelfsprekend. Want deze dingen die sedert duizenden en miljoenen jaren in het mensheidskarma verankerd zitten, laten zich niet uitschakelen door maatregelen die genomen worden binnen een beperkte mensheidsperiode." (4)

 

De aarde is ontstaan opdat wij mensen daarop onze mensheidsontwikkeling zouden kunnen verwezenlijken. Nergens anders hebben wij de mogelijkheid daartoe. Daarom zijn wij veel aan de aarde verschuldigd; wij moeten haar in ere houden en wij kunnen dat door o.a. te trachten de vuurlaag van de aarde in bedwang te houden, of deze tenminste niet al te veel te verstoren. Wij kunnen dat door enerzijds onze ziel te zuiveren van wilde emoties, door moreel beter te worden, en anderzijds door een gezonde oordeelskracht te ontwikkelen. Anders uitgedrukt: door de Luciferische en Ahrimanische invloeden te weerstaan.

"Er is slechts één macht waarvoor Lucifer zich terugtrekt en dat is de moraliteit. Daar brandt Lucifer zich aan als aan een vreselijk vuur.

En er is geen middel om Ahriman te weerstaan dan door geesteswetenschappelijk geschoolde oordeelskracht, dat jaagt Ahriman op de vlucht. Hij heeft nergens zo het land aan dan aan wat we ons door gezonde scholing van ons Ik-bewustzijn veroveren ... Op het moment dat Ahriman in aanraking komt met wat we ons op aarde als gezond oordeelsvermogen hebben verworven, schrikt hij hevig, want dat is iets onbekends voor hem, daar is hij zeer bang voor." [ ... ]

 

 

 

 

(1) http://quake.geo.berkeley.edu/cnss/maps/hist/hist.gif

(2) Uit: GA 95, "Vor dem Tore der Theosophie".

(3) Uit: GA 236, "Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, Band II".

(4) Uit: GA 107, "Geisteswissenschaftliche Menschenkunde".Terug naar het thuisblad

*

*

*

*

*