Apocalyps: het getal van het beest - 666

Onderstaand artikel komt uit "Tournant" nr. 41 van oktober 1995.

Wereldregering : 666

" Het beest van de apocalyps is reeds geïnstalleerd in Brussel. Het is een reuzecomputer die zelf zijn programma's schrijft. Drie reeksen van 6 cijfers maken het mogelijk om aan elke bewoner van de aarde een apart kredietkaartnummer toe te kennen. Drie reeksen van zes cijfers elk : 666. De Apocalyps van Johannes spreekt over twee beesten, het beest van de zee en het beest van de aarde die het koppel antichrist zullen vormen op het einde der tijden. De uitleggers zeggen dat het beest dat uit de zee komt de politieke macht voorstelt, de niet te onderschatten medestander van Satan. En het beest dat uit de aarde komt is de macht van het geld. Het beest van de aarde, de financiële macht zal ertoe komen om "bij allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven een kenteken aan te brengen op de rechterhand of het voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen dan wie getekend is met de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Apoc. 13:16-18) Welnu, het getal 666 is voortaan geen mysterie meer.We weten dat het de gigantische computer voorstelt die de grote controleur zal zijn van alle mensen, hun aan- en verkopen."

Verschillende artikels die twee jaar geleden verschenen in het tijdschrift "Vers Demain" (Quebec) leggen een verband tussen het getal 666 en het stilzwijgende project van een wereldregering, gevormd door de politiek en het groot kapitaal. We weten dat deze wereldregering reeds ten dele bestaat onder de vorm van het IMF (Internationaal Munt Fonds), een club van centrale banken van de rijkste landen. Deze club speelt een doorslaggevende rol in alle ontwikkelde en onderontwikkelde landen.

Het tijdschrift "Vers Demain" wordt uitgegeven door aanhangers van het "Sociaal Krediet", een economisch-filosofisch systeem dat aanleunt bij de ideeën van Jacques Duboin, Sylvio Gesell en in zekere mate ook van Rudolf Steiner (in zijn nationaal-economische cursus). Volgens dit tijdschrift zijn de instellingen van de Europese Gemeenschap de eerste stap naar wat een wereldregering zal worden.

Het is dus in Brussel, in het hart van de Europese Gemeenschap dat zij het beest menen ontdekt te hebben. Het is een gigantische computer die drie verdiepingen in beslag neemt van het administratief gebouw van de maatschappelijke zetel. Als bewijs worden de uitlatingen van Dr. Hanrick Eldeman aangehaald, de hoofdanalyst van de conferentie van de Euromarkt. Die zou onthuld hebben dat "er reeds een programma loopt om met computer een herstructurering door te voeren om een komende wereldchaos op te vangen". Het "Beest", de monsterachtige zelfprogrammerende computer die over meer dan honderd gegevensbestanden beschikt, werd geprogrammeerd om gans de wereldhandel te beheersen. Het zou daarbij gaan om een systeem dat ieder menselijk wezen op aarde een nummer toekent. Iedereen zou een onzichtbaar nummer met de laser op zijn hand of voorhoofd krijgen. Daardoor zouden de klassieke kredietkaarten en alle andere geldvormen of zelfs persoonlijke documenten overbodig worden. Met infrarood-scanners zou men ieder nummer kunnen lezen telkens er een aan- of verkoop plaatsvindt, het zou onmogelijk worden om daarbuiten nog een transactie door te voeren ! Dr. Eldeman wijst erop dat drie reeksen van zes cijfers volstaan om iedere bewoner van de aarde een eigen nummer toe te kennen. Hier toont de 666 zijn echte hoorns !

Men kan inderdaad in dit schema alle ingrediënten herkennen van moderne verworvenheden die dreigen te ontsporen - en het is zeer waarschijnlijk dat ze dat ook zullen doen: groot kapitaal, electronische chip, wereldinformatienet, "zachte" centrale wereldorde, genetische manipulatie enz. Het zou aldus volstaan om in iedere chip meedere gegevens over ieder individu te stockeren (identiteit, aankopen, gezondheid, bankrekening enz. ) om objectief alle voorwaarden te hebben voor een werelddictatuur over de menselijke geest.

Het tijdschrift voegt eraan toe dat ingeplante microchips reeds een realiteit zijn en bij dieren worden toegepast (paarden, katten, honden, vissen, bvb. om hun verplaatsingen te volgen).

De banken zouden tegenwoordig een campagne voeren om de schrik voor diefstal van kredietkaarten aan te wakkeren, zodat de publieke opinie gemakkelijker de inplanting van een chip in de hand zou aanvaarden, wat dan de kredietkaart zou vervangen.

Alle electronische netwerken die tegenwoordig in 't leven worden geroepen zouden deel uitmaken van het spinneweb van het beest, dat aan iedere chip met een kleefdraad vastzit.

Wat moeten we denken van deze verontrustende onthullingen ? Moeten we, zoals de aanhangers van het "Sociaal Krediet" afzien van het gebruik van magneetkaarten hoewel die zo praktisch zijn ?

Alles wijst erop dat wat hierboven beschreven werd overeenstemt met de werkelijkheid, ten minste toch voor een groot deel. De eerste vereiste is dus om geen struisvogel te spelen, maar de andere vereiste is even belangrijk : niet in zuiver emotionele reacties te vervallen zoals "sensationalisme" of angst. Zou de moderne inwijdingsweg niet kunnen bestaan in de confrontatie met het Kwaad en in de omvorming ervan door het beest in de ogen te kijken ? In plaats van het terug te dringen in het vage, onbestemde of het te relativeren. Daarom is het noodzakelijk om een dubbel bewustzijn te ontwikkelen dat toelaat om te confronteren zonder te verstenen of verleid te worden, net zoals de mythologische held Perseus de Medusa aankeek in de weerschijn van zijn schild. Zo'n ingesteldheid laat perfect toe om een kredietkaart of een computer te gebruiken, of ook om uiterlijk ja te zeggen t.o.v. een Europa dat er nog altijd als een karikatuur uitziet, terwijl men innerlijk meer en meer actief omgaat met de innerlijke waarnemingen van al wat ons bereikt en gemanipuleerd is.

Rudolf Steiner geeft in zijn voordrachtencyclus over de Apocalyps een totaal andere verklaring voor het getal 666. In het volgende nummer van De Brug zal Jan Vermeir daar dieper op in gaan.

Terug naar de inhoudstafel