Ahriman en de evangelies

Als wij menen dat Ahriman zijn actieterrein beperkt tot het gebied van de natuurwetenschap en de techniek, en tot het maatschappelijk en economisch leven, dan onderschatten wij hem zeer. Precies dat waaraan hij zo'n grondige hekel heeft, kiest hij uit om te proberen zo stevig mogelijk wortel te schieten; het is het gebied waar de geest moet heersen, of toch verondersteld mag worden te heersen: dat van de religie en de godsdienst. Rudolf Steiner wijst op een groot gevaar:

[ ... ]
" En wat bovenal Ahriman zal helpen en zijn aarde-incarnatie bevordert, is de eenzijdige opvatting van het evangelie zelf. U weet hoe noodzakelijk het tegenwoordig geworden is om zich op een geesteswetenschappelijke manier in de evangeliën te verdiepen. Maar u weet ook hoezeer nog op aarde de gezindheid verbreid is dat men zich niet geestelijk in de evangeliën moet verdiepen, dat men er zich niet moet op toeleggen om iets over de evangeliën te zeggen vanuit een werkelijke kennis van de geest, van de kosmos. "Eenvoudig opnemen" moet men de evangeliën, ze aannemen zoals ze er staan. Ik wil het niet hebben over het feit dat dat wat ons als evangeliën aangeboden wordt niet de ware evangeliën zijn; want wat tegenwoordig uit de oertekst als vertalingen der evangeliën beschikbaar is, dat zijn de evangeliën niet. Maar daarop wil ik helemaal niet ingaan; ik wil alleen het dieperliggende feit naar voor brengen dat men niet tot een waarachtige Christus-opvatting kan komen wanneer men slechts -zoals de meeste godsdiensten en sekten tegenwoordig willen- op een eenvoudige manier wil kennis nemen van de evangeliën, m.a.w. het moet gemakkelijk zijn.

Ten tijde van het Mysterie van Golgotha en tot enkele honderden jaren daarna zijn de mensen tot een begrip van de reële Christus gekomen, omdat zij dat wat overgeleverd was konden begrijpen met behulp van de heidens-luciferische wijsheid. Maar deze heidens-luciferische wijsheid is verdwenen en wat de mensen tegenwoordig vanuit hun traditionele of sektegodsdienst kennen van de evangeliën leidt hen niet naar de reële Christus zoals wij die zoeken met onze geesteswetenschap, maar dat leidt hen slechts naar een illusie of hoogstens naar een hallucinatie, naar een ziele- of geesteshallucinatie van de Christus.

Men kan niet tot de werkelijke Christus komen via de evangeliën wanneer men deze niet geesteswetenschappelijk opvat. Men kan dan slechts tot een hallucinatie van de wereldhistorische verschijning van de Christus komen. Overigens blijkt dit ook duidelijk uit de theologie van tegenwoordig. Want waarom spreken de theologen tegenwoordig zo graag over "de eenvoudige man uit Nazareth" en waarom beschouwen zij de Christus eigenlijk slechts als Jezus van Nazareth, die een beetje boven de andere grote persoonlijkheden uit de geschiedenis uitsteekt ? Omdat men de mogelijkheid verloren heeft om de reële Christus te begrijpen en omdat dat wat men uit de evangeliën haalt enkel leidt tot een hallucinatie, tot een soort illusie; men kan de realiteit van Christus niet werkelijk meer begrijpen, men komt slechts tot een hallucinatorische of een illusoire voorstelling. [ ... ]

En als de mensen blijven verkiezen om slechts tot een hallucinatie en niet tot de werkelijke Christus door te dringen, dan wordt Ahrimans streven het best bevorderd.

(Wanneer men zich altijd maar met één evangelie bezighoudt komt men evenzeer tot een hallucinatie). Er werden juist vier evangelies geschreven vanuit vier verschillende gezichtspunten opdat de mensen zich niet zouden richten naar één evangelie, en het gaat toch niet op om deze vier evangeliën die -zoals wij al dikwijls gezien hebben- uiterlijk tegenstrijdig zijn, enkel woordelijk, letterlijk op te vatten. Wat men meemaakt bij sekten die zweren bij de letterlijke inhoud van bvb. het Johannes-evangelie of het Lukas-evangelie, veroorzaakt het tot stand komen van een soort waanideeën, een soort schemertoestand van het bewustzijn. Mensen met een verduisterd bewustzijn, -dat juist ontstaat doordat men zich niet geestelijk in de evangeliën verdiept- zullen het meest geschikt zijn om de incarnatie van Ahriman zodanig voor te bereiden dat deze mensen ooit volledig aan zijn zijde zullen staan, precies zoals hij het wil."

[ ... ]

Uit : GA 191 "Soziales Verstšndnis aus geiteswissenschaftichen Erkenntnis"